Overweging ter voorbereiding van 19-08-2022, vrijdag in de 20e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 19-08-2022, vrijdag in de 20e week door het jaar

Uit het commentaar van de heilige Gregorius, bisschop van Agrigento († na 603), op het boek Prediker

Moge mijn ziel jubelen over de Heer

‘Eet daarom je brood met vreugde en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen’ (Pred. 9, 7).

Als we deze uitspraak op de gebruikelijke en voor de hand liggende manier willen verklaren, dan kunnen we met recht zeggen dat het een juiste aansporing is waarmee Prediker ons het volgende advies geeft: een eenvoudige levenswandel aannemen en zich wijden aan de leer van het ware geloof in God; in vreugde het brood eten en blij van hart de wijn drinken. Vervolgens spoort hij ons aan om niet te vervallen tot kwaadaardige taal en om ons niet te begeven op kronkelpaden. Veeleer moeten wij volgens hem altijd het goede denken en met aalmoezen en vrijgevigheid de behoeftigen en armen te hulp komen. Dat wil natuurlijk zeggen dat wij ons moeten toeleggen op bezigheden en handelingen die God zelf behagen.

Wanneer we verder doordenken, komen wij tot een diepzinniger gedachte. Een nadere overweging doet ons denken aan het hemelse en mystieke brood dat uit de hemel komt en de wereld leven brengt. Een dergelijke overweging doet ons ook de geestelijke wijn drinken, dat wil zeggen: de wijn die uit de zijde van de ware wijnstok stroomde ten tijde van het heilbrengende lijden. Daarover zegt de blijde boodschap van ons heil: ‘Jezus nam brood, sprak de zegen uit en gaf het aan zijn heilige leerlingen en apostelen met de woorden: neemt, eet: dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt tot vergeving van zonden. Daarna nam Hij de beker en reikte hun die toe met de woorden: drinkt allen hieruit. Want dit is mijn bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden (vgl. Mt. 26, 26-28). Welnu, wie dit brood eet en deze mystieke wijn drinkt, verheugt zich daadwerkelijk en hij is uitgelaten. Hij kan uitroepen: ‘Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld’ (Ps. 4, 8).

Verder duidt de wijsheid van God in eigen persoon, Christus onze redder, ook in het boek Spreuken op dit brood en deze wijn, wanneer Hij zegt: ‘Komt, eet mijn brood en drinkt de wijn die ik gemengd heb’ (Spr. 9, 5). Hiermee zinspeelt Hij in feite op een mystiek deelnemen aan het Woord. Zij die op waardige wijze hieraan deelnemen, dragen altijd witte klederen, dat zijn de werken van het licht. In die zin spreekt de Heer in het evangelie: ‘Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is’ (Mt. 5, 16). Ook de olie op hun hoofd zal onafgebroken overvloedig blijken te zijn. Dat duidt op de Geest van de waarheid, die hen beschermt tegen en vrijwaart voor elk zondig vergrijp.