Overweging ter voorbereiding van 26-08-2023, zaterdag in de 20e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 26-08-2023, zaterdag in de 20e week door het jaar

Uit de brief van de heilige martelaar Ignatius, bisschop van Antiochië († 107), aan de christenen van Efeze

In harmonische eenheid

Ignatius van Antiochië

Zoveel gij kunt, behoort gij Jezus Christus te verheerlijken die U verheerlijkt heeft. Dan zult gij in alles geheiligd zijn door uw eensgezinde onderwerping, door uw gehoorzaamheid aan de bisschop en aan het college van de priesters.

Ik geef u geen bevelen, alsof ik iets te betekenen zou hebben. Want ook al ben ik geboeid om Christus’ naam, toch ben ik nog niet volmaakt in Jezus Christus. Nu begin ik immers pas leerling te zijn, en ik richt dan ook het woord tot u als mijn medeleerlingen. Ik moet namelijk door u gesterkt worden in geloof, in moed, volharding en geduld. Maar aangezien de liefde mij niet toestaat over u te zwijgen, ben ik u voor geweest met mijn aansporing om eensgezind Gods wil te volbrengen. Want Jezus Christus, ons leven waarmee wij onafscheidelijk verbonden zijn, verpersoonlijkt de wil van de Vader, zoals de bisschoppen – overal ter wereld aangesteld – de wil van Jezus Christus uitdrukken.

Daarom behoort gij allen te handelen overeenkomstig de wil van de bisschop, zoals gij trouwens al doet. Want uw college van priesters dat God welgevallig is en een goede naam heeft, is met de bisschop verbonden zoals de snaren met de citer. Zo bezingt gij Jezus Christus door uw eensgezindheid en door de harmonie van uw liefde. Maar ook ieder van u afzonderlijk moet bijdragen tot de vorming van een koor, tot een samenklank door uw eendracht. Dan zult gij in staat zijn de melodie van God weer te geven door uw eensgezindheid, en zingt gij als uit één mond de Vader toe door Jezus Christus. Dan zal de Vader u horen en, dank zij uw goede daden, in u de ledematen van zijn Zoon herkennen. Het is dus van belang dat gij volkomen één blijft om altijd aan God deel te kunnen hebben.

Als ik immers in korte tijd zo nauw verbonden ben geraakt met uw bisschop, niet op gewone maar op geestelijke wijze, hoeveel te meer dan prijs ik u gelukkig dat gij zo nauw met hem verbonden zijt, zoals de kerk met Jezus Christus en zoals Jezus Christus met de Vader. Want zo heerst er een harmonische eenheid. Niemand mag op dit punt dwalen. Wie zich niet bij het altaar bevindt, kan het goddelijk brood niet ontvangen. Indien reeds het gebed van twee personen samen zoveel vermag, hoeveel te meer het bidden van de bisschop en heel de kerk.