Overweging op 16/17-09-2022 in de tehuizen, 25e zondag door het jaar C, Jannie ligthart

Overweging op 16/17-09-2022 in de tehuizen, 25e zondag door het jaar C, Jannie ligthart

Openingswoord

Dierbare medegelovigen. Welkom in de viering in het 25e weekend door het jaar.

Vandaag begint de vredesweek tot en met 25 september. Vrede vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in deze tijd van verharding in onze eigen samenleving en de constante oorlogen en conflicten in de rest van de wereld.

Vrede in de wereld en vrede in het hart van de mens lijkt verder weg dan ooit.

In de eerste lezing, in Paulus brief aan Timotheüs, spreekt Paulus ook ons aan, door te zeggen dat het belangrijk is om te bidden voor alle mensen, koningen en hooggeplaatsten.

Dan zullen er andere keuzes, andere politieke beslissingen genomen worden, waardoor de mensheid kan ontdekken, dat men, met God, in vrede kan leven.

Dat het gedrag van de mensheid, ook nu, niet overeenkomstig de wil van de Vader is, lezen we in het Evangelie. Het gedrag van de rentmeester is ook al corrupt.

Rijkdom en bezit lijken nogal eens voort te vloeien uit oneerlijkheid.
Jezus maant aan tot een eerlijk gebruik van bezit, zodat de verhouding tussen arm en rijk rechtvaardiger wordt.

Om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen, vragen we, voor de keren dat het ons niet lukte het Woord van God in praktijk te brengen, vergeving, door het samen bidden van de schuldbelijdenis.

Overweging

Lieve medegelovigen. De lezing van het Evangelie gaat over een onrechtvaardige rentmeester!

In eerste instantie, wist ik niet zo goed wat ik er mee moest. Maar de volgende zin:”… Want de kinderen van deze wereld, handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht”, bracht me tot nadenken.

Zoals wij hier zitten, zijn we allemaal ook kinderen van deze wereld, we leven in deze wereld. Die wereld heeft veel invloed op ons doen en laten en we doen vaak, zonder na te denken, met de veranderende gewoontes in die wereld mee. In gesprekken hoor je vaak de volgende opmerkingen. Bijvoorbeeld: Je moet met je tijd meegaan. Dat is niet meer van deze tijd. Dat moet tegenwoordig kunnen.

Het zijn opmerkingen over zaken, gebeurtenissen die vroeger niet getolereerd werden, maar nu goed gepraat worden, omdat iedereen zo lijkt te denken. Heel veel waarden en normen, en dan bedoel ik, onze christelijke waarden en normen, zijn uit onze maatschappij verdwenen. Alles moet kunnen, leuk en gezellig zijn, tegenwoordig.

Stel je voor dat je niet meedoet, dan hoor je er niet meer bij!

Jezus stelt de kinderen van het licht, de christenen, dus ook ons, tegenover de kinderen van deze wereld. Hij is heel duidelijk in zijn stelling: de kinderen van het licht moeten andere kinderen zijn. Beter gezegd: kinderen van het licht moeten ervoor willen uitkomen, dat ze christen zijn. En dat moet zichtbaar zijn in de wereld door hun doen en laten.

Jezus zegt: “Je kunt niet God en ook het geld dienen”. Jezus stelt in feite de vraag: “Bij welke groep wil jij horen?” Wij hebben allemaal een vrije wil.

De kinderen van deze wereld, handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht. Ze willen erbij horen, en dat lijkt soms hun hoogste doel te zijn. Het vergt al hun aandacht en energie.

Hoe komt het dat we zo graag meedoen. Dat we onze christelijke mening op belangrijke punten gaandeweg laten verslappen, dat we gaan relativeren, er gemakkelijk in worden.

Door onze doop zijn we geroepen om kinderen van het Licht te zijn. “We begrijpen wat Jezus bedoelt als Hij zegt: “Ik ben het licht van de wereld, wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten! Door de doop straalt iets van die goddelijke vonk van Jezus, in ons. Maar hoe meer we ons met wereldse zaken bezighouden, des te minder kan dat licht nog stralen. Het licht krijgt geen kans.

Kinderen van het licht, wij allen dus, zijn hele gewone mensen, met sterke en zwakke kanten, met wensen en dromen.

We zoeken onze weg door deze wereld, en tegelijk weten we door ons geloof, dat God ons leven leidt. Ook al hebben we soms twijfels, gelukkig zit het vertrouwen in Gods leiding diep in ons. Ook al zijn we soms angstig vanwege een onbekende toekomst, toch durven we het aan, omdat God met ons meegaat. We willen leven naar wat Jezus ons heeft geleerd: je kunt niet God dienen en tegelijkertijd, heel veel tijd en aandacht besteden aan geld, goederen en macht. Wij christenen horen voor God te kiezen, voor wat God van ons vraagt.

Wij kinderen van het Licht, kinderen van onze hemelse Vader moeten ook meer in overleg gaan. En dan wel in overleg met God, als een kind die met zijn Vader overlegt. In ons doen en laten kunnen / moeten we ons afvragen: “wat zou Jezus doen in deze situatie”, en we kunnen de H. Geest om onder andere , inzicht, kracht, wijsheid vragen. In gebed kunnen we aan onze relatie met onze hemelse Vader werken. We kunnen nadenken over wat we voor een ander kunnen doen. Door het dienstbaar zijn aan onze God en hemelse Vader, raken de wereldse verleidingen op de achtergrond. Dat is wat God van ons vraagt. Amen.