Overweging ter voorbereiding van 28-08-2022, 22e zondag door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 28-08-2022, 22e zondag door het jaar

Uit de brief van de heilige martelaar Ignatius, bisschop van Antiochië († na 107), aan de christenen van Filadelfia

Eén bisschop met zijn presbyters en diakens

Ignatius, ook Theoforus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van de Heer Jezus Christus te Filadelfia in Asia, die barmhartigheid heeft verkregen en door God bevestigd is in eendracht. Onafscheidelijk van de Heer, verheugt zij zich over zijn lijden en dood; door zijn verrijzenis weet zij zich in alle opzichten rijk aan Gods barmhartige gaven. Haar groet ik in het bloed van Jezus Christus. Zij is mij een blijvende en onwankelbare vreugde, vooral als haar gelovigen één zijn met de bisschop, met zijn presbyters of oudsten en met de diakens, volgens de bedoeling van Christus aangewezen en overeenkomstig zijn wil gesterkt en bevestigd door de heilige Geest.

Ik weet dat deze bisschop niet uit zichzelf, noch door toedoen van mensen noch uit ijdele glorie, maar door de liefde van de Vader en van de Heer Jezus Christus de bediening ontvangen heeft van het leiderschap over de gemeente. Ik heb grote bewondering voor zijn rustig optreden: door zijn zwijgen vermag hij meer dan anderen door hun loos gepraat. Hij is afgestemd op de geboden van God, hij is als een citer, waarvan de snaren gestemd zijn. Daarom prijs ik hem gelukkig om deze gerichtheid op God. Ik weet dat deze houding een teken is van deugdzaamheid en volmaaktheid; ik ken zijn standvastigheid en zachtmoedigheid naar het voorbeeld van de levende God, die goed en genadig is.

Vlucht dan, als kinderen van het licht der waarheid, onderlinge verdeeldheid en valse leerstellingen. Volgt als schapen de herder om daar te zijn waar hij is.

Allen immers die God en Jezus Christus toebehoren, zijn met de bisschop. En allen die tot inkeer komen en terugkeren tot de eenheid van de kerk, behoren eveneens aan God toe om voortaan een leven te leiden volgens Jezus Christus. Maakt uzelf, geliefden, niets wijs: als men iemand volgt die verdeeldheid zaait, zal men het koninkrijk van God niet erven (vgl. 1 Kor. 6, 9); als iemand een afwijkende leer volgt, stemt hij niet in met Christus’ lijden en dood.

Doet daarom uw best om slechts aan één eucharistie deel te nemen, want er is slechts één lichaam van onze Heer Jezus Christus en één beker die ons verenigt met zijn bloed, één altaar, zoals er slechts één bisschop is met zijn college van presbyters of oudsten en zijn diakens, dienaars evenals ik. Zo zult u alles wat u doet, volgens Gods bedoeling doen.

Broeders en zusters, ik ben overvol van liefde tot u. Vol vreugde ook wil ik u sterken, of beter: niet ik, maar Jezus Christus. Omwille van Hem ben ik geboeid en des te meer ben ik beducht, omdat ik nog niet volmaakt ben. Maar uw gebed tot God zal mij helpen volmaakt te worden. Zo zal ik door Gods barmhartigheid mijn bestemming bereiken. Intussen neem ik mijn toevlucht tot het evangelie, als was het Christus in levenden lijve, en tot de apostelen, als waren zij het college van presbyters van mijn kerk.