Preek op 02-01-2022, Openbaring des Heren, jaar C, pastoor Frank Domen

Preek op 02-01-2022, Openbaring des Heren, jaar C, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, van harte welkom weer. Wij vieren vandaag het hoogfeest van Openbaring des Heren, ook wel genoemd het feest van Drie Koningen.

God laat met de komst van de drie wijzen al een klein beetje zien, dat zijn Zoon niet alleen maar mens is geworden voor dat kleine volkje Israël, maar voor alle mensen overal ter wereld. Want deze drie oosterse wijzen vertegenwoordigen eigenlijk de gehele toenmalige heidense wereld. En inderdaad, inmiddels hebben bijna alle volken van de wereld gehoord over Jezus Christus als de Redder van de mensen.

Bidden wij vandaag nog eens heel bijzonder voor de verkondiging van het evangelie onder alle volken: dat alle mensen deze Godmens, die eeuwig leven wil schenken, mogen leren kennen.

Om deze eucharistie op een waardige wijze te kunnen vieren, willen wij eerst weer onze schuldbelijdenis uitspreken. Wij zouden kunnen denken aan de keren, dat wij te weinig ons best hebben gedaan om deze God van eeuwig leven beter te leren kennen, voor de keren, dat wij Hem en onze medemensen te weinig hebben gediend, dat wij tegenover anderen te weinig hebben getuigd van wat wijzelf allemaal van God hebben ontvangen.

Openingsgebed

Laat ons bidden. Heer onze God, over alle grenzen heen hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard. De Wijzen uit het Oosten hebben uw ster gezien, de volken der aarde hebben uw licht aanschouwd. Wij vragen U: laat uw Zoon onze leidsman zijn op onze pelgrimstocht naar U. Laat allen die nog niet geloven, uitzien naar uw licht en de weg vinden naar uw koninkrijk. Door onze … Amen.

Kinderwoorddienst

Preek

Broeders en zusters, wij allemaal hebben mensen van wie wij veel houden, méér dan van anderen: je ouders, je eigen man of vrouw, kinderen of andere familieleden.

Het is echter niet zo dat ons hart iedere keer dat wij hen zien heel blij wordt. Als je mensen tien of twintig keer per dag ziet is dat toch wel een beetje moeilijk.

Als wij iemand echter langere tijd niet hebben gezien en hij staat opeens vóór ons, ja, dan voelen wij plotseling een diepe blijdschap door ons heengaan. En die blijdschap blijft niet in de diepte, nee, wij roepen het uit, pakken van die ander beide handen vast of omhelzen hem zelfs.

Wel, iets dergelijks hebben de drie wijzen ervaren toen zij de stal binnentraden. “Op het zien van de ster”, zo staat er in het evangelie, “werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn Moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.”

Wat zagen die drie wijzen nu in dat Kind? Wij zijn allemaal wel vaker op kraamvisite geweest. En dan vinden wij ieder kindje een schatje. Het kind is vertederend. Je kunt er lange tijd naar kijken. Maar om nu te zeggen, dat dit of dat kind zo veel anders is als alle andere kindjes, die wij hebben gezien, dat is niet zo.

Het gaat er dan ook niet om, broeders en zusters, dat de drie koningen iets bijzonders aan dat Kindje zagen, het zal echt geen aureool, geen stralenkrans, om het hoofdje hebben gehad, zoals wij weleens op kerstkaarten afgebeeld zien.

En toch gebeurde er iets. Het Kind schonk zijn vrede en vreugde aan de drie wijzen, en niet zo zeer in de vorm van een lieve glimlach als wel als een echte gave.

God is de Schepper van al wat goeds is. Ook de vrede, de blijdschap, de humor, zijn gaven, die van God afkomstig zijn, óók bij mensen, die niet in God geloven. Al wat in deze wereld goed en mooi is, komt uiteindelijk van God.

Zoals Jezus Christus tijdens zijn drie jaar durende openbare leven duizenden zieken van het ene moment op het andere hun gezondheid heeft teruggeven, zoals Hij enkele doden tot het leven heeft teruggeroepen, zo kan Hij mensen inderdaad ook blijdschap schenken. Een diep gevoel van vreugde omwille van … ja … omwille waarvan? Die vreugde is er gewoon. Zoals je van iemand bijvoorbeeld een mooi boek kunt krijgen, zo kun je van God vreugde ten geschenke krijgen.

Die vreugde was er natuurlijk omwille van het Kind. En de drie wijzen wisten ook dat dit een heel bijzonder Kind was, een Koningskind, maar de vreugde kwam uiteindelijk – zo klein als het was – van het Kind zelf. Vrede en vreugde zijn gaven, die bij God in de eeuwigheid een oneindig grote rol spelen.

Beste medegelovigen, hoe komen wij aan deze gaven? Want ik mag aannemen, dat wij allemaal de vrede en vreugde van God willen ontvangen?

Het heeft ook te maken met onze manier van leven. Als wij onszelf af en toe onderzoeken op wat wij goed doen en soms ook niet, en wij proberen dan ook meer met ons hart te bidden, onze plichten getrouwer te vervullen, God en medemens met liefde te dienen, onszelf meer aan de kant te zetten, dan voelen wij de vrede en vreugde in ons toenemen. Maar als wij onze aandacht voor God en medemens laten verslappen, vooral als wij minder goed bidden, dan neemt de bijzondere goddelijke vreugde in ons af. Wij voelen ons dan ook minder tevreden met onszelf. Vrede en vreugde zijn – tot op zekere hoogte – een beloning voor onze goede manier van leven.

De drie wijzen waren toch een bijzonder soort mensen. Zij dachten dieper na over de dingen van het leven. Zij bleven niet stilstaan bij rijkdom en macht, bij de pleziertjes van het leven. Dat maakte hen tot ‘wijzen’ en het is deze wijsheid, die hen de bijzondere ster deed opmerken, de ster, die hen naar Bethlehem leidde.

Beste medegelovigen, proberen ook wij wijs te zijn. Zien wij dat alle dingen van dit leven snel voorbijgaan, ja, dat het leven zelf snel voorbijgaat.

Wij hebben na 2 november, de gedachtenis van Allerzielen, al weer verschillende mensen begraven. Deze week zijn er ook weer twee uitvaarten. Wanneer zijn wij aan de beurt om voor God te verschijnen: over 10 jaar … of over 30 jaar pas … of morgen?

Het leven is een eenmalige kans om God en onze medemens te dienen. Als wij eenmaal voor God staan en wij zien, dat wij te weinig hebben liefgehad, te veel zijn opgegaan in de dingen van deze wereld en te weinig hebben verlangd naar het eeuwige geluk, dat God ons wil schenken, dan kunnen wij het niet nog eens overdoen.

Gebruiken wij ons leven goed! Dienen wij God en de naaste. Zetten wij onszelf aan de kant. Er is niets zo mooi als een leven in de vrede en vreugde van God. Dat die vrede en vreugde vandaag in ons weer een beetje mag toenemen. Amen.