Overweging ter voorbereiding van 07-07-2022, donderdag in de 14e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 07-07-2022, donderdag in de 14e week door het jaar

Uit het commentaar van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan († 397), op psalm 37 (36)

Open uw mond voor het woord van God

Moge de overweging van de wijsheid altijd in ons hart en op onze lippen zijn. Laat uw tong altijd getuigen van een bezonnen oordeel, laat de wet van uw God altijd in uw hart zijn. De Schrift zegt immers: ‘Gij moet erover spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat’ (Deut. 6, 7). Laten wij daarom van Jezus de Heer spreken, omdat Hij de wijsheid is, het woord en het woord van God.

Er staat immers ook geschreven: ‘Open uw mond voor het woord van God’ (Ps. 81 (80), 11 – Vet. Lat.). God bezielt wie zijn woorden laat klinken en wie overweegt wat Hij zegt. Laten wij altijd van Hem spreken. Wanneer wij over de wijsheid spreken, bedoelen wij Hem; wanneer wij over de deugd spreken, bedoelen wij Hem; wanneer wij over de gerechtigheid spreken, bedoelen wij Hem; wanneer wij over de vrede spreken, bedoelen wij Hem; wanneer wij over de waarheid, het leven en de verrijzenis spreken, bedoelen wij Hem.

‘Open uw mond voor het woord van God,’ staat er geschreven. Wanneer gij uw mond opent, spreekt Hij. Daarom heeft David gezegd: ‘Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt’ (Ps. 85 (84), 9), en Gods Zoon zelf zegt: ‘Doe open uw mond als gij hongerig zijt, wijd open, en Ik zal hem vullen’ (Ps. 81 (80), 11). Maar niet allen kunnen, zoals Salomo of zoals David, de volmaakte wijsheid bevatten; toch wordt aan allen, indien zij maar geloven, naar vermogen de geest van wijsheid geschonken. Als gij gelooft, hebt gij de geest van wijsheid.

Overweeg derhalve voortdurend wat van God is, spreek erover ‘wanneer gij thuis zijt’. Wij kunnen in ons huis de kerk zien, wij kunnen in ons innerlijk een huis zien waar wij met onszelf spreken. Spreek bedachtzaam om de zonde te ontvluchten, om niet door omhaal van woorden ten val te komen. Wanneer gij thuis zijt, spreek dan met uzelf als moest gij uzelf beoordelen. Spreek onderweg met uzelf om van binnen nooit leeg te zijn. Gij spreekt onderweg, als gij in Christus spreekt, omdat Christus de weg is. Spreek onderweg met uzelf, spreek met Christus. Luister, hoe gij met Hem moet spreken: ‘Ik wil’, zegt Hij, ‘dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit’ (1 Tim. 2, 8). Spreek, gij mens, terwijl gij slaapt, opdat de slaap van de dood u niet besluipt. Luister, hoe gij in uw slaap moet spreken: ‘Ik gun mijn ogen geen slaap meer, mijn oogleden weiger ik rust, tot ik voor de Heer een plaats vind, voor Jakobs Sterke een huis’ (Ps. 132 (131), 4-5).

Spreek van Hem, telkens wanneer gij opstaat, opdat gij kunt vervullen wat u bevolen wordt. Luister hoe Christus u wekt. Uw ziel zegt: ‘Daar hoorde ik mijn geliefde kloppen’ (Hoogl. 5, 2), en Christus zegt: ‘Doe open, mijn zuster, mijn vriendin’ (Hoogl. 5, 2). Luister hoe gij Christus wekt. Uw ziel zegt: ‘Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem’, wekt telkens mijn geliefde weer (vgl. Hoogl. 5, 8). Christus is de geliefde.