‘Niet een virus maar God heeft het laatste woord’: paasboodschappen Nederlandse bisschoppen

‘Niet een virus maar God heeft het laatste woord’: paasboodschappen Nederlandse bisschoppen

Er leven zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland na de coronacrisis, maar katholieken mogen hoop putten uit Christus’ verrijzenis en naar buiten treden met zijn boodschap. Dat is de rode draad in paasboodschappen van verschillende Nederlandse bisschoppen.

Dat er zorgen leven is logisch, maar bang hoeven we niet te zijn, schrijft mgr. Harrie Smeets in een overweging in de paaseditie van Katholiek Nieuwsblad. De bisschop van Roermond reflecteert daarin op het onderzoek dat KN eerder publiceerde naar de impact van de coronacrisis op het Nederlands parochieleven.

Die impact is reëel en “de zorgen zijn terecht”, schrijft Smeets. “Maar in deze zorgen klinkt vaak ook angst door: angst dat in onze ontkerkelijkte wereld ook het laatste bekende restje van een veilig toevluchtsoord het zal begeven.”

Die angst hoeft er echter niet te zijn, stelt hij: “Keer op keer roept de Heilige Schrift mensen op om niet bang te zijn.”

Net als de leerlingen op de eerste paasmorgen zijn katholieken van nu geroepen “om niet angstvallig te blijven zitten in een zelfgekozen lockdown, teruggetrokken in een steeds kleinere habitat”, maar om naar buiten, ‘naar Galilea’ te gaan: “Gelovig aanwezig zijn in de wereld waarin we leven en in de gemeenschap waarin we staan: dat brengt dat Christus zich zal laten zien en zal laten kennen.”

Bisschop Hendriks: ‘Liefde overwint’

Ook bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam wijst in zijn paasboodschap op de zorgen die leven, bij mensen binnen en buiten de Kerk. Hij roept op de moed niet te verliezen: de Goede Week en Pasen tonen “dat er alle reden is om moed te houden: dood heeft niet het laatste woord, hoop is sterker dan wanhoop, liefde overwint, leven is sterker dan dood. Pasen 2021 staat in het teken van het nieuwe leven. Jezus is verrezen uit de doden”.

Hij verwijst naar Gods eerste woorden in de Bijbel: “Er zij licht” en Jezus’ eerste woorden na de verrijzenis: “Vrede voor jou!” “Dat we na de coronapandemie een samenleving mogen opbouwen waar we elkaar het licht in de ogen gunnen en iedereen in vrede mag leven, die een echte samen-leving zal zijn.”

‘De Heer wil zijn vrede geven’

In een brief wenst kardinaal Wim Eijk de katholieken in zijn bisdom toe dat ze hoop en bemoediging kunnen putten uit de vieringen van het Paastriduüm en de paastijd. Die hoop is nodig, zegt de aartsbisschop van Utrecht, “zeker nu we nog (minstens) enkele maanden te kampen hebben met het coronavirus in onze samenleving”.

De enige echte hoop komt voort uit Jezus’ kruisoffer, schrijft de kardinaal: “De gekruisigde en verrezen Heer Jezus wil ons zijn vrede geven en ons doen opleven door ons van hoop te vervullen; opleven in de hoop dat we Hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien (…). Zijn Geest brengt altijd weer nieuw leven. Moge zo ons Pasen zalig zijn.”

‘Spreek over wat Hij in ons hart legt’

In een brief aan alle werkers in het pastoraat in zijn bisdom, schrijft de Bredase bisschop Jan Liesen dat “we, als gelovigen, als leerlingen van Jezus, veel te bieden hebben aan de wereld, als we maar bereid zijn om te luisteren naar het woord dat Hij tot ons spreekt, als we maar bereid zijn te spreken over wat Hij in ons hart legt”.

“Zulke gesprekken laten ons groeien, brengen ons dichter bij de Heer, laten ons vrucht dragen. Zo kunnen we toeleven naar zijn verrijzenis, met een vreugde waarvoor nauwelijks woorden zijn, een vreugde die ons doet jubelen: de vreugde van het Evangelie.”

‘Nieuw zicht op de toekomst’

Bisschop Ron van den Hout van Groningen-Leeuwarden wijst in zijn paasbrief op de bijbelverhalen waarin de leerlingen de verrezen Jezus ontmoeten. Zij zaten “in een diepe crisis” omdat Jezus gestorven was en waren “totaal ontdaan” toen ze Hem weer levend zagen. “Misschien zijn wij dat wel eens te weinig, omdat we er al zo vaak over hebben gehoord. Het lijkt gewoon om te zeggen dat de Gekruisigde leeft.”

De verrijzenis opent “door de crisis heen een nieuw zicht op de toekomst. Het oude is daarmee niet totaal weggestreept. Het wordt opgenomen en getransformeerd”.

Ook Van den Hout spreekt over de onzekerheid in de Kerk door de coronacrisis. Die, schrijft hij, “vraagt om een heroverweging. Niet alles hoeft terug naar het oude, als het nieuwe van de Verrijzenis maar wordt gevierd en gezien. Als we maar Kerk zijn in lijn met wat ons is overgeleverd, verbonden met alle gedoopten en hand in hand met alle mensen met wie we deze aarde als ons gezamenlijk huis bewonen”.

‘Niet het virus maar God heeft het laatste woord’

Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch schrijft in zijn paasbrief te begrijpen dat de coronamaatregelen van de bisschoppen “voor niet weinig priesters en gelovigen” een offer vormen en verdriet veroorzken. “Maar dit offer moet nog steeds worden gebracht en de pijn gedragen omwille van de gezondheid van onszelf en anderen.”

Hij benadrukt dat “de dood niet het laatste woord heeft. Dat geldt ook in deze tijd van de coronapandemie. Het laatste woord is niet aan een onzichtbaar virus maar aan God. Hij is de oorsprong en het einde”.

Christus’ verrijzenis is anders dan de andere dodenopwekkingen in de Schrift, zoals die van Lazarus en verschillende kinderen, schrijft De Korte: “Lazarus en de kinderen moesten immers alsnog sterven”, maar op Christus “heeft de dood geen grip” en dat “betekent voor ons een belofte. Wij zijn niet opgesloten tussen geboorte en dood. Integendeel, wij mogen hopen op een thuiskomen. Nu al mogen wij met Christus opstaan tot nieuw leven”: “Hopelijk is het paasgetuigenis voor u in deze tijd van pandemie een bron van troost.”

‘De hele paastijd beleven’

De Rotterdamse bisschop Hans van den Hende hoopt dat het vieren Pasen niet beperkt blijft tot de dag van het feest zelf. In een filmpje dat op Tweede Paasdag op vierpasen.nl verschijnt, wijst hij op de schriftlezingen in de hele paastijd, die loopt tot Pinksteren. Daarin ontmoet de verrezen Christus steeds opnieuw zijn leerlingen en helpt hen hun geloof in de verrijzenis te verdiepen.

“Het is wat ik iedereen toewens”, zegt de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, “dat ook na Pasen en Pinksteren de verrezen Heer en de kracht van de Geest ons blijven vergezellen. Dat we ook nu als Kerk geloven wat de eerste leerlingen hebben gezien en gehoord. En ook nu mogen wij daarvan getuigen.”

Ook hoopt hij dat de viering van Pasen mensen zal helpen hun geloof te verdiepen “dat de liefde van God sterker is dan de dood. In Jezus mogen wij daarop vertrouwen”.

Nog tot en met Tweede Paasdag verschijnen er filmpjes op vierpasen.nl waarin Nederlandse bisschoppen persoonlijk uitleg geven over Pasen. De volledige overweging van mgr. Harrie Smeets leest u in de extra dikke paaseditie van Katholiek Nieuwsblad.

Uit het Katholiek Nieuwsblad