Overweging ter voorbereiding van 11-06-2023, Sacramentsdag

Overweging ter voorbereiding van 11-06-2023, Sacramentsdag

Uit de geschriften van de heilige priester Thomas van Aquino († 1274)

O kostbare en wonderlijke maaltijd!

Omdat de eniggeboren Zoon van God ons deelachtig wilde maken aan zijn eigen wezen, heeft Hij ons bestaan op zich genomen: Hij is mens geworden om de mensen te vergoddelijken. Bovendien heeft Hij wat Hij van ons heeft genomen, weer geheel aan ons geschonken omwille van ons heil. Want op het altaar van het kruis bood Hij God de Vader zijn lichaam aan als offer voor onze verzoening. Zijn bloed vergoot Hij als losprijs en tevens als een waterbad om ons te verlossen uit de ellende van de slavernij en ons te reinigen van alle zonden.

De gedachtenis aan zo’n grote weldaad heeft Hij onder ons levend willen houden voor altijd. Daarom liet Hij zijn getrouwen zijn lichaam na als voedsel en zijn bloed als drank in de vorm van brood en wijn.

O kostbare en wonderlijke maaltijd, heilzaam en zoet van smaak! Immers, wat kan er kostbaarder zijn dan deze maaltijd waarin niet het vlees van kalveren en bokken, zoals vroeger onder de Wet, maar Christus zelf, waarachtig God, ons als voedsel wordt gegeven? Wat is er wonderlijker dan dit sacrament?

Geen sacrament ook is heilzamer dan dit, want het verwijdert de zonden, vermeerdert de deugden en verrijkt ons diepste wezen met een overvloed van geestelijke gaven.

Het wordt in de gemeenschap van de gelovigen voltrokken voor levenden en doden. Zo komt aan allen ten goede wat voor het heil van allen is ingesteld.

Hoe zoet van smaak tenslotte dit sacrament is, kan niemand onder woorden brengen. Hier proeft men immers de geestelijke zoetheid aan haar bron zelf, hier gedenkt men de alles overtreffende liefde waarvan Christus in zijn lijden heeft getuigd.

Welnu, om de onmetelijkheid van die liefde dieper in het hart van zijn volgelingen in te prenten, heeft de Heer bij het laatste avondmaal dit sacrament ingesteld, toen Hij – na de viering van het pascha met zijn leerlingen – uit deze wereld heenging naar de Vader.

Zo heeft Hij als blijvend aandenken aan zijn lijden en dood dit sacrament nagelaten, de vervulling van de vroegere voorafbeeldingen, het grootste van zijn wonderwerken en een uitzonderlijke troost voor hen die zouden treuren over zijn afwezigheid.

Erken in het brood het lichaam dat hing aan het kruis, erken in de beker het bloed dat vloeide uit de zijde. Neemt dan en eet het lichaam van Christus, neemt en drinkt het bloed van Christus.

De Heer heeft dit sacrament ingesteld als aandenken aan zijn lijden, als vervulling van de oude tekenen, als grootste van zijn wonderwerken.

Neemt dan en eet het lichaam van Christus, neemt en drinkt het bloed van Christus.