Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 08-06-2021

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 08-06-2021

Uit de brief van de heilige martelaar Ignatius, bisschop van Antiochië ( †107), aan de Romeinen

Mijn liefde is gekruisigd

De vreugde van de wereld en alle koninkrijken van deze aarde kunnen mij niet helpen. Voor mij is het beter te sterven voor Jezus Christus dan te heersen over de uiteinden der aarde. Hem zoek ik die voor ons gestorven is, naar Hem verlang ik die voor ons is opgestaan. Mijn geboorte is nabij. Vergeeft mij, broeders en zusters. Belet mij niet te leven, laat niet toe dat ik sterf. Levert mij niet uit aan deze wereld, want ik wil van God zijn. Verleidt mij niet met dit aardse bestaan, maar laat mij het heldere licht ontvangen: eenmaal daar gekomen, zal ik pas ten volle mens zijn. Laat mij het lijden van mijn God navolgen. Ieder die Hem in zich draagt, zal weten wat ik verlang; hij zal met mij mede-lijden en begrijpen wat mij kwelt.

De vorst van deze wereld wil mij meevoeren en mijn verlangens die op God gericht zijn, misleiden. Laat dan toch niemand van u die aanwezig zijt, hem helpen; wilt liever mijn helper worden, dat wil zeggen: van God. Wilt toch niet Jezus Christus in de mond nemen, terwijl gij de wereld in uw hart draagt. Laat er geen nijd onder u wonen. Zelfs wanneer ik u persoonlijk erom zou vragen, gelooft mij dan niet: schenkt veeleer geloof aan datgene wat ik u schrijf. Immers, ik schrijf u, terwijl ik nog leef met het verlangen te sterven. Mijn liefde is gekruisigd en in mij brandt geen vuur dat naar het aardse verlangt. Levend en sprekend water is in mij dat in mijn binnenste zegt: ‘Kom tot de Vader.’ Ik vind geen genoegen meer in het voedsel dat vergankelijk is, noch in de vreugden van dit bestaan. Het brood van God verlang ik, dat is: het vlees van Jezus Christus, uit het geslacht van David, en als drank wens ik het bloed van Hem die de onvergankelijke liefde is.

Ik wil niet meer op menselijke wijze leven. Dat zal zo zijn, als gij het wilt. Wilt het dan, zo vraag ik u, opdat ook gij welwillendheid ondervindt. Met weinig woorden smeek ik u: gelooft mij. Jezus Christus zal u openbaren dat ik de waarheid spreek Hij is de mond zonder leugen, waardoor de Vader waarachtig gesproken heeft. Bidt voor mij, opdat ik het doel bereik Niet naar het vlees heb ik u geschreven maar naar de geest van God. Wanneer ik zal lijden, dan zijt ge mij welgezind geweest; maar indien ik verworpen word, hebt ge mij gehaat.

Gedenkt in uw gebeden de kerk van Syrië die nu in mijn plaats God zelf als herder heeft. Haar bisschop zal alleen Jezus Christus zijn, die samen met uw liefde haar zal leiden. Zelf schaam ik mij dat ik niet waardig ben tot het getal van de bisschoppen te behoren, daar ik de minste van allen ben, een misgeboorte (vgl. 1 Kor. 15, 8.9). Maar dank zij Gods barmhartigheid zal ik iets zijn, als ik eenmaal bij Hem ben aangekomen.

Mijn geest groet u; u groet ook de liefde van de kerken die mij, anders dan iemand die slechts op doorreis is, in de naam van Jezus Christus hebben ontvangen. Want zelfs de kerken die niet op mijn reisweg lagen, zijn mij vooruitgegaan om van stad tot stad mij op te wachten.