Preek op 01-04-2024, Tweede Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 01-04-2024, Tweede Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom op deze Tweede Paasdag.

Een bijzonder woord van welkom voor mevrouw Alie Appelman en haar familie. Zij en haar man Leo vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. Leo woont echter in Zuyder Waert en is niet in staat deze heilige Mis bij te wonen. Wij wensen jullie van harte proficiat. Wij willen God danken voor het mogen bereiken van deze prachtige mijlpaal en vragen God om zijn zegen voor de toekomst.

Ook bijzonder welkom vandaag Laura Soggiu, 26 jaar, en haar familie. En Madelief van Wonderen, 12 jaar en haar familie. Laura en Madelief worden vandaag tijdens deze heilige Mis gedoopt en doen ook hun Eerste heilige Communie.

Op deze Tweede Paasdag staan in de evangelielezing een aantal vrouwen centraal; zij leggen getuigenis af van Jezus’ verrijzenis. Zij gaan naar de apostelen om te vertellen, dat het graf leeg is en dat zij met eigen ogen de Heer hebben gezien. Het zijn vervolgens de apostelen – en Petrus als eerste – die in het openbaar getuigenis afleggen van wat zij gezien en gehoord hebben.

Voor zover wij tekortgeschoten zijn in ons eigen getuigenis van ons geloof in de Gekruisigde en Verrezene, vragen wij samen om vergeving.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, Gij schenkt steeds nieuwe kinderen aan Uw Kerk. Geef dat uw dienaren in hun levenswijze trouw blijven aan het sacrament dat zij in geloof hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon …

Preek

Toen de vrouwen ‘s morgens bij het graf aankwamen, verscheen hun een engel, die tot hen sprak: “… ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen …”

Na deze ontmoeting gaan de vrouwen naar de leerlingen, om hun het grote nieuws te vertellen: “Jezus is verrezen.” En wanneer ze dan onderweg zijn, staat Jezus opeens in levende lijve voor hen. Zij raken Hem aan en luisteren naar zijn woorden: “Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen, dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.”

Het was in Galilea, dat de apostelen van Jezus Christus hun zendingsopdracht hadden gekregen: “Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.”

Tien dagen na Hemelvaart stort de hemelse Vader de heilige Geest uit over de apostelen en alle andere aanwezige mannen en vrouwen en het is door deze Geest, dat Jezus met zijn Kerk op weg gaat. Het is de Geest, die de apostelen wijsheid en inzicht en sterkte en liefde geeft om Gods grote daden te kunnen verkondigen.

Als vertegenwoordiger van de apostelen trad Petrus naar voren. Hij legde op krachtige wijze getuigenis af van Jezus van Nazareth. Petrus liet zien, dat God de zending van Jezus heeft bevestigd door de vele wonderen, die Jezus heeft gedaan. Petrus liet zien, dat God ook had besloten, dat Hij het zou toelaten, dat Jezus zou worden gekruisigd en gedood – om zo God en mensen met elkaar te verzoenen – maar dat God Hem dus ook weer zou laten verrijzen. En van die verrijzenis zijn wij allen getuigen geweest, zegt Petrus met groot enthousiasme.

En dan gebeurt wat ook wij zo graag in onze tijd weer eens zouden zien gebeuren, dat alle mensen, die het woord van Petrus aannemen zich laten dopen. Op die Pinksterdag sluiten zo’n 3000 mensen zich bij de Kerk aan.

Wij hebben geen 3000 mensen om te dopen, maar twee: Laura en Madelief. Laura, kleindochter van Bert Pino, hebben sommige mensen misschien weleens gezien achter de kassa bij de Action, en Madelief werkt al een jaartje bij de misdienaars. Met hen hebben wij het ook uitvoerig over het lijden en sterven én de verrijzenis van de Heer gesproken. Ook zij geloven net als die vrouwen in het evangelie in Jezus Christus als de levende Heer.

Beste medegelovigen, er is in de wereld niets, dat ons zo blij kan maken als het geloof in de verrijzenis. Ik hoop, dat wij allemaal er honderd procent van overtuigd zijn, dat God Jezus werkelijk heeft laten opstaan uit de dood. Niet zoals die enkele gestorven mensen, die Jezus tijdens zijn leven op aarde uit de dood heeft opgewekt, want die zijn uiteindelijk toch weer gestorven. Maar Jezus is opgewekt om daarna nooit meer te sterven. Dat is verrijzenis: in de hemel zullen nooit meer mensen sterven, daar is nooit meer pijn, nooit meer ziekte, angst of eenzaamheid. Er is dan alleen nog maar liefde, vrede en vreugde en eenheid, een hele eeuwigheid lang!

Houden wij ons nu al goed vast aan Jezus Christus. Dan zullen wij ook nu al geregeld merken, dat Jezus ons bijstaat in het leven van alledag. Amen.