Ter voorbereiding van de viering van woensdag 08-09-2021

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 08-09-2021

Uit een preek van de heilige Petrus Damiani, bisschop van Ostia († 1072)

Eerst moest het huis worden gebouwd waarin de hemelse Koning wilde wonen

De geboorte van de heilige en zuivere Moeder van God betekent voor ons, mensen, terecht een grote en bijzondere vreugde, want met dit gebeuren is de verlossing van allen begonnen.

Voordat God mens werd, heeft Hij op onuitsprekelijke wijze voorzien dat de mens door een list van de duivel zijn ondergang tegemoet zou gaan. Maar ook heeft God van eeuwigheid af het raadsbesluit omtrent onze verlossing gedragen in de schoot van zijn oneindige liefde. Niet alleen heeft Hij de wijze en het verloop van de verlossing in zijn ondoorgrondelijke wijsheid vastgesteld, maar ook heeft Hij tevoren het tijdstip hiervan bepaald.

Zoals het evenwel onmogelijk was dat de mensen verlost zouden worden, tenzij de Zoon van God geboren werd uit de Maagd, zo was het ook noodzakelijk dat de Maagd uit wie het Woord het vlees zou aannemen, zelf geboren werd. Eerst moest immers het huis worden gebouwd waarin de hemelse Koning zou neerdalen om er te wonen.

Van dit huis zegt Salomo: ‘De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd; zeven zuilen heeft zij uitgekapt’ (Spr. 9, 1). Dit maagdelijke huis werd namelijk gedragen door zeven zuilen, omdat de vererenswaardige Moeder van God verrijkt was met de zeven gaven van de heilige Geest. Eerst moest het bruidsvertrek worden ingericht, dat de Bruidegom moest ontvangen voor zijn huwelijk met de kerk. Voor Hem heeft David, juichend in de geest, een bruiloftslied gezongen: ‘Zoals een bruidegom komt de Heer uit zijn bruidsvertrek’ (Ps. 19A (18A), 6).

Niet zonder reden vervult ons, mensen, overal ter wereld een grote vreugde op deze dag. Niet zonder reden zingt de gehele heilige kerk een jubelende lofzang op de geboorte van de moeder van haar Bruidegom. Laten wij allen, geliefden, dan ook juichen van blijdschap op deze dag, waarop wij de geboorte gedenken van de allerheiligste Maagd en tevens het begin vieren van alle feesten van het nieuwe verbond. Laten wij heden juichen van blijdschap en ons van ganser harte in de Heer verheugen: wij gedenken de moeder van onze Verlosser en vieren tegelijk de oorsprong van alle andere feesten. Indien Salomo met het volk van Israël, bij de inwijding van de stenen tempel, plechtig zo’n omvangrijk en groots offer heeft gebracht, hoe grote en overweldigende vreugde moet dan de geboorte van de heilige Maria voor het christenvolk betekenen? In haar schoot immers heeft God, als in een hoogheilige tempel, willen neerdalen; in haar heeft Hij het bestaan van een mens op zich genomen om op zichtbare wijze te wonen onder de mensen.