Pastoor Henk Niesten overleden

Pastoor Henk Niesten overleden

Op de feest­dag van Maria Visi­ta­tie is pastoor Henk Niesten overle­den. De laatste jaren was hij pries­ter in de Apostel­kerk in Beverwijk. Hij was een vurig pries­ter die met ver­schil­lende mooie gees­te­lij­ke ini­tia­tie­ven verbon­den was. Hij is 76 jaar oud gewor­den. Moge hij rusten in vrede!

De uit­vaart zal op het hoog­feest van het H. Hart plaats vin­den, vrij­dag 7 juni.

Pastoor Niesten was 50 jaar hartpatiënt, een ander jubileum om te vieren, zo ver­telde hij onlangs nog lachend. Pastoor Niesten was een zo genoemde “late roe­ping” en had vorig jaar zijn 25 jarig pries­ter­feest gevierd en zijn 75e ver­jaar­dag. Na pastoor te zijn geweest in de H. Pastoor van Ars en de Joseph­kerk, bei­den te Haar­lem, moest hij het van­wege zijn ge­zond­heid wat rusti­ger aan gaan doen. Maar hij zat nog vol apos­to­lisch vuur en in de Apostel­kerk in Beverwijk heeft hij dat vuur doorge­ge­ven onder meer in de Alpha­cur­sussen die hij steeds met succes orga­ni­seer­de. Ook was hij gees­te­lijk adviseur van de “Geloof en Licht”groep die in Haar­lem samen­komt, was hij betrokken bij de “Talita kumi” weeken­den en de cha­ris­ma­tische vernieu­wing.Hij was voor velen een raadsman en bege­lei­der.

Hij zag niet tegen de dood op, hij was vol ver­trouwen op het eeuwig leven en de ont­moe­ting met de Heer. Moge hij nu in Zijn vrede rusten!