Overweging ter voorbereiding van 02-08-2022, dinsdag in de 18e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 02-08-2022, dinsdag in de 18e week door het jaar

Uit de redevoering van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa († 394), over het doopsel

De Heer geeft u een leraar om gerechtigheid te brengen

Volg Jozua na. Draag het evangelie, zoals hij de verbondsark. Laat de woestijn, dat wil zeggen: de zonde, achter u. Trek de Jordaan over. Haast u een levenswandel in Christus aan te nemen, haast u naar het land dat rijk is aan verkwikkende vruchten, dat overeenkomstig de belofte overvloeit van melk en honing. Verwoest Jericho, dat is de oude gewoonte, laat zijn bolwerk u niet ontgaan. Zend voortaan de vraatzuchtige raaf weg uit uw leven (vgl. Gen. 8, 7-8). Geef de duif de gelegenheid om over u te komen. Jezus deed deze duif als voorafbeelding uit de hemel neerdalen (vgl. Mt. 3, 15; Mc. 1, 10), de duif zonder bedrog, vol zachtmoedigheid en uitermate vruchtbaar. Toen zij een gezel gevonden had, een man, rein als door vuur gelouterd, betrok zij in hem haar woning, zette al broedend zijn hart in vuur en vlam en bracht vele bevallige nakomelingen voort. Dit zijn de goede werken en het goede woord, geloof, eerbied, rechtvaardigheid, bezonnenheid, kuisheid en zuiverheid. Dit zijn de kinderen van de geest, ons bezit.

Open uw hart, en laat ons daarin de volmaakte leer schrijven als op een schrijftafeltje. Stamel toch niet altijd zo met de kinderen, wees toch niet zo kinderachtig. Ik schaam mij voor u dat gij, nu ge ouder geworden zijt, met de catechumenen buitengezet wordt, alsof ge een dwaas kind zijt dat zijn mond niet kan houden, wanneer men over een mysterie spreekt. Verenig u met het mystieke volk en leer geheimnisvolle woorden. Spreek met ons uit wat ook de zesvleugelige serafijnen met de volmaakte christenen zingend zeggen. Verlang naar het voedsel dat uw ziel sterkt, proef van de drank die het hart verkwikt, begeer het mysterie dat ouderen onzichtbaar verandert in jonge mensen.

Volg de Ethiopiër na, de eunuch, die brandde van verlangen. Immers, hij liet Filippus, door de Geest bij hem gebracht, in zijn reiskoets plaatsnemen. Zo leerde hij onderweg niet alleen de wijze Jesaja te lezen, maar ook te begrijpen. Door deze uitleg van Filippus proefde hij, als een jonge hond, van het bloed en van het geslachte Lam. Hij blafte dan ook hevig tegen Filippus, totdat deze hem gebracht had naar de buit die zich bevond in de tekst van de profeet en die hij reeds in handen had. Toen ontving hij daar ter plaatse op eenvoudige wijze het doopsel (vgl. Hand. 8, 27 vv.), omdat hij dit verlangde zonder een herberg, stal, dorp of heilige plaats af te wachten. Hij redeneerde heel verstandig dat ieder water geschikt is voor het toedienen van het doopsel, als men maar geloof aantreft bij de persoon die het ontvangt en de zegen krijgt van de priester die het water heiligt.