Overweging ter voorbereiding van 08-06-2023, donderdag in de 9e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 08-06-2023, donderdag in de 9e week door het jaar

Uit een preek van de zalige Isaac, abt van Stella († ca. 1169)

De voortreffelijkheid van de liefde boven al het andere

de zalige Isaac, abt van Stella

Broeders en zusters, waarom zijn wij zo lusteloos in het zoeken van gelegenheden om elkaars welzijn te bevorderen? Immers, hoe groter de nood is die wij zien, hoe meer wij elkaar moeten helpen en als broeders en zusters elkaars lasten dragen. Hiertoe maant ons de heilige apostel Paulus met de woorden: ‘Helpt elkaar zulke lasten te dragen; op die manier zult ge de wet van Christus vervullen’ (Gal. 6, 2). En elders zegt hij: ‘liefdevol elkaar verdragend’ (Eƒ. 4, 2). Dat is inderdaad de wet van Christus.

Het kan gebeuren dat ik bij mijn broeder of zuster iets opmerk dat hetzij absoluut, hetzij vanwege zijn lichamelijke of morele zwakheid niet te verbeteren is. Waarom zou ik hem dan niet geduldig ondersteunen en ‘vertroetelen’, zoals er in de Schrift te lezen staat: ‘Haar zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld’ (Jes. 66, 12)? Ontbreekt mij misschien die deugd die alles verdraagt, die geduldig ondersteunt en welwillend bemint: de liefde? Dat is in alle geval de wet van Christus. In zijn lijden heeft hij waarlijk onze ziekten op zich genomen, en in zijn erbarmen onze smarten gedragen (vgl. Jes. 53, 4). Hen die Hij droeg, had Hij lief; hen die Hij liefhad, droeg Hij. Wie echter zijn broeder of zuster in nood aanvalt, wie hem of haar om een zwakheid last berokkent, die onderwerpt zich zonder meer aan de wet van de duivel en ‘vervult zijn wet’!

Wij moeten dus mede-lijden met elkaar en onze broeders en zusters altijd liefhebben. Laten wij elkaars zwakheden verdragen en elkaars gebreken helpen bestrijden.

Elke levenswijze die rechtzinnig streeft naar liefde tot God en om zijnentwille naar liefde tot de naaste, is aangenaam aan God, welke levensregel of levensstaat men ook in feite volgt. Want liefde moet de norm zijn waarom men dingen doet of niet doet, verandert of niet verandert. De liefde is het beginsel waaruit alles moet voortkomen, zij is het einddoel waarnaar alles moet gericht zijn. Niets is afkeurenswaardig dat waarlijk uit liefde en in liefde gedaan wordt.

Moge God ons dat geven, Hij die we zonder liefde niet kunnen behagen en zonder wie wij tot niets in staat zijn, die leeft en heerst in de eindeloze eeuwen. Amen.