Overweging ter voorbereiding van 23-10-2022, 30e zondag door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 23-10-2022, 30e zondag door het jaar

Uit de brief van de heilige paus Clemens I († 101) aan de Korintiërs

God die zijn weldaden aan allen bewijst, heeft de wereld in eenheid en harmonie tot stand gebracht

Paus Clemens I

Laten wij onze aandacht richten op de Vader en Schepper van heel de wereld en in ons de gedachte levend houden aan de grootse en alles overtreffende gaven die Hij alleen kan schenken: vrede met God en andere weldaden. Zien we in gedachten naar Hem op en beschouwen wij met de ogen van de ziel zijn lankmoedige gezindheid; bedenken wij hoe barmhartig Hij zich toont jegens heel zijn schepping.

De hemelen, door zijn leiding in beweging gebracht, zijn Hem in vrede onderdanig; dag en nacht doorlopen zij de door Hem vastgestelde baan, zonder elkaar te hinderen. De zon en de maan en het sterrenstelsel wentelen zich volgens zijn ordening zonder enige afwijking voort in hun voorgeschreven banen. Overeenkomstig zijn wil draagt de aarde vrucht en brengt zij, op gezette tijden, overvloedig voedsel voort voor mens en dier en voor alle wezens die daarop leven. Daarin weifelt zij niet en wijzigt zij niets van hetgeen door God is vastgesteld.

De onnaspeurlijke diepten van de afgronden en de onbeschrijflijke gebieden daar beneden bestaan krachtens dezelfde wetten. De massa van de onmetelijke zee, door zijn verordening in bekkens samengehouden, doorbreekt de wallen rondom haar niet, maar houdt zich aan wat de Heer voor haar heeft vastgesteld. Want Hij sprak: ‘Tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven’ (Job 38, 11).

De oceaan, onbevaarbaar voor de mensen, en de werelden die daarachter liggen, worden bestuurd door dezelfde beschikkingen van de Heer.

De jaargetijden van lente en zomer en herfst en winter lossen elkaar in vrede af. De winden doen, ieder vanuit zijn hoek en op zijn tijd, feilloos hun dienst. Eeuwigvloeiende bronnen, dienend tot verkwikking en gezondheid, bieden de mensen zonder onderbreking haar levengevende borsten. En de geringste van de dieren houden hun samenkomsten in eendracht en vrede.

De grote Schepper en Heer van het heelal heeft gewild dat dit alles in vrede en eendracht zou geschieden. Hij bewijst aan allen zijn weldaden, maar overvloedig aan ons die onze toevlucht hebben genomen tot zijn barmhartigheid door onze Heer Jezus Christus. Hem zij eer en heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen.