Overweging ter voorbereiding van 21-07-2023, vrijdag in de 15e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 21-07-2023, vrijdag in de 15e week door het jaar

Uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem († 348)

Belijd uw zonden op de gunstige tijd

Als hier iemand slaaf is van de zonde, laat hij dan helemaal klaarstaan om door het geloof bevrijd en herboren te worden als kind van God. Enerzijds moet hij de ellendige slavernij van de zonden afleggen, anderzijds de gelukzalige slavernij van de Heer aannemen; zo moet hij het rijk der hemelen als erfdeel verdienen. Door de belijdenis van uw zonden moet ge ‘de oude mens die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, afleggen’ (Ef 4, 22), en hierdoor moet ge u bekleden met ‘de nieuwe mens die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn Schepper ‘(Kol. 3, 10). Door het geloof moet ge ‘het handgeld van de Geest’ (2 Kor. 1, 22) verkrijgen om opgenomen te kunnen worden in de ‘eeuwige tenten’ (Lc. 16, 9).

Nadert tot het merkteken met zijn diepe betekenis, om door de Heer herkend te worden. Sluit u aan bij de heilige, geestelijke kudde van Christus, om eens aan zijn rechterhand geplaatst te worden en het eeuwig leven dat voor u bereid is, te verkrijgen (vgl. Mt. 25, 33-34). Want degenen die nog bekleed zijn met het ruige bokkevel van hun zonden, die komen aan de linkerhand terecht; ze hebben immers niet beantwoord aan de genade van God, die gegeven wordt door Christus bij de wedergeboorte in het doopsel. Ik bedoel hier niet de wedergeboorte van het lichaam, maar de geestelijke wedergeboorte van de ziel. Het lichaam wordt immers geboren door middel van de zichtbare ouders, maar de ziel wordt herboren door het geloof. Want de Geest blaast waarheen Hij wil (vgl. Joh. 3, 8). Als ge het verdient, kunt ge de woorden horen: ‘Uitstekend, goede en trouwe dienaar’ (Mt. 25, 21), wanneer namelijk blijkt dat ge een zuiver geweten hebt zonder schijnheiligheid.

Als nu iemand van de hier aanwezigen meent de genade op de proef te kunnen stellen, bedriegt hij zichzelf en miskent hij de kracht. Mens, houd uw geest vrij van valse schijn, omwille van Hem ‘die harten en nieren doorgrondt’ (Ps. 7, 10).

Het juiste tijdstip om uw zonden te belijden is nu aangebroken. Belijd wat gij verkeerd gedaan hebt, zowel in woorden als in daden, zowel ’s nachts als overdag. Belijd dit ‘op de gunstige tijd’, en ontvang ‘op de dag van het heil’ (2 Kor. 6, 2) de schat in de hemel.

Reinig het vat dat gijzelf zijt, dan kan het meer genade bevatten. De vergeving van de zonde wordt namelijk aan allen zonder onderscheid gegeven, maar de gemeenschap met de heilige Geest wordt geschonken naar de mate van ieders geloof. Als ge weinig moeite doet, zult ge weinig ontvangen; maar als ge veel werk verzet, zal er veel loon zijn. Ge loopt voor uzelf, kijk dan ook naar uw eigenbelang.

Als ge iets tegen iemand hebt, vergeef het hem dan. Ge komt hier om vergeving van de zonden te verkrijgen; dan moet ook gij genade schenken aan degene die u iets misdaan heeft.