Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de heilige Jozef

Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de heilige Jozef

Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties

Vaticaan, 1 mei 2021, Sint Jozef Arbeider

Eminentie, Eerwaarde Kardinaal,
Uwe Excellentie, Eerwaarde Bisschop,

Ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de verheffing van de heilige Jozef tot patroon van de gehele Kerk heeft de Heilige Vader Franciscus de Apostolische Exhortatie Patris Corde gepubliceerd om “de liefde voor deze grote heilige te bevorderen en een impuls te geven om zijn voorspraak in te roepen en om zijn deugden en zijn kracht na te volgen”.

Daarom leek het gepast om de Litanie ter ere van de H. Jozef, goedgekeurd door de Apostolische Stoel in 1909 1, te actualiseren door zeven aanroepingen toe te voegen. Zij zijn ontleend aan geschriften van pausen die hebben nagedacht over aspecten van de figuur van de patroon van de universele Kerk, en luiden als volgt:

Custos Redemptoris (‘Bewaarder van de Verlosser’); (vgl. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Exhortatie Redemptoris Custos)
Serve Christi (‘Dienaar van Christus’); (vgl. Paus Paulus VI, homilie Over St. Jozef van 19.3.1966 geciteerd in Redemptoris Custos, 8 en Patris Corde, 1)
Minister salutis (‘Helper van het heil’); (vgl. Johannes Chrysostomos, geciteerd in Redemptoris Custos, 8)
Fulcimen in difficultatibus (‘Steun in moeilijkheden’); (vgl. Paus Franciscus, Patris Corde)
Patrone exsulum (‘Patroon van de ballingen’); Patrone afflictorum (‘Patroon van de bedroefden’); Patrone pauperum (‘Patroon van de armen’). (vgl. Paus Franciscus, Patris Corde, 5)
De nieuwe aanroepingen werden voorgelegd aan de Heilige Vader Franciscus, die instemde met de invoeging ervan in de Litanie van de H. Jozef, zoals blijkt uit de bijgevoegde tekst.

Het is de taak van de Bisschoppenconferenties om te zorgen voor de vertaling van de Litanie in de talen die onder hun bevoegdheid vallen en om deze te publiceren; deze vertalingen behoeven geen bevestiging van de Apostolische Stoel. Naar hun verstandig oordeel kunnen de Bisschoppenconferenties op een geschikte plaats en met behoud van het literaire genre ook andere aanroepingen invoegen waarmee de Heilige Jozef in hun land bijzonder wordt vereerd wordt.

Ik heb het genoegen Uwe Eminentie / Excellentie dit voornemen ter kennis en toepassing mede te delen en maak van deze gelegenheid gebruik om U mijn gevoelens van hoogachting over te brengen.

Van Uwe Eminentie.
Toegewijd in de Heer

+ Arthur Roche
Aartsbisschop secretaris

P. Corrado Maggioni, S.M.M.
Ondersecretaris

Zie: RKDocumenten.nl

Klik hier voor de volledige tekst van de vernieuwde litanie ter ere van Sint-Jozef