Bookmark and Share
Een overweging bij de lezingen van zondag 05-07-2015, veertiende zondag door het jaar

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 5 juli, veertiende zondag door het jaar B, klik dan hier.

De Viering van de Eucharistie, hoofdstuk 16: Opgenomen in de geschiedenis van heil (de betekenis van de schriftlezingen)

De openingsritus van de mis wordt afgesloten met een gebed, door de priester in aller naam gericht tot God. De daarop onmiddellijk aansluitende dienst van het woord wordt geopend met een lezing uit de bijbel: Gods woord wordt gericht tot de verzamelde geloofsgemeenschap. De dienst van het woord begint met een schriftlezing, niet met menselijke woorden of gebeden, maar met Gods woord. Gods woord heeft de voorrang.

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 1, hoofdstuk 16: Het verdragen van de gebreken van anderen

Wat de mens in zichzelf of in anderen niet kan verhelpen moet hij geduldig dragen totdat God anders beschikt. Bedenk dat het zó wellicht beter is om u te louteren en te oefenen in het geduld; als dit er niet is mag men onze verdiensten niet hoog aanslaan. Wel behoort gij bij zulke moeilijkheden vurig tot God te smeken opdat Hij zich gewaardigt u te hulp te komen en gij ze met een glimlach dragen kunt. Als iemand na een of twee aanmerkingen niet toegeeft, ga dan niet met hem twisten, maar vertrouw alles toe...

Lees verder
Preek op 28-06-2015, de 13e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie is er sprake van een dodenopwekking. Dat is iets wat veel moderne mensen niet kunnen plaatsen. "Dood is dood", zeggen zij. Misschien dat zij wel in een leven na de dood geloven, maar alles wat in deze wereld leeft, moet eens sterven, en wat eenmaal is gestorven, komt niet meer tot leven. En normaal gesproken is dat ook zo, maar met Jezus Christus in de buurt...

Lees verder
Overweging op 26/27-06-2015, 13e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, het is wonderlijk om te ervaren, dat het de mens meestal weer lukt, het leven zin te geven, ondanks het meemaken van bijvoorbeeld, oorlogsgeweld, een natuurramp, het verlies van een dierbare. In ieder mensenleven komen periodes voor, van lijden, verdriet, machteloosheid. Na zo’n periode, die je veelal doorkomt met behulp van familie en vrienden, lukt het je weer je leven op te pakken. Lukt het om te komen tot een acceptatie van het leven zoals het zich voordoet. 

Lees verder
De viering van de Eucharistie, hoofdstuk 15: Een rijker voedsel van Gods woord (de H. Schrift in de Mis)

De H. Schrift is een zeer omvangrijk boek, zo omvangrijk, dat men van meet af aan een keuze uit de bijbel heeft gemaakt voor de lezingen in de liturgie. Het zou anders immers jaren kunnen duren, voordat éénmaal de gehele bijbel in de liturgie zou zijn gelezen en eenzelfde schrifttekst weer zou voorkomen. Bovendien zijn sommige teksten uit de bijbel belangrijker dan andere; het belangrijkste zijn natuurlijk de evangelies, omdat hierin sprake is over de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

Lees verder
24 juni: geboortefeest van Johannes de Doper

Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. 

Lees verder
Preek op 21-06-2015, de 12e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het dus over mensen in nood, over de kerk. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden en nog meer verbonden met God, met Jezus onze roerganger. Mensen in nood om hun bestaan, mensen van toen en mensen van nu. Mensen verzameld hier in de kerk, verzameld rond Zijn Altaar. Verzameld omdat we ons soms stuurloos voelen, ons geluk zijn verloren door de dood van een geliefde, je kinderen en...

Lees verder
"Bewust Katholiek"

"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter onder woorden te brengen. Tot nu toe zijn er twee filmpjes: over het Doopsel en over de Eucharistie.

Lees verder
De Viering van de Eucharistie, hoofdstuk 14: Een Heilig Boek (het lectionarium)

In de oude Joodse synagogen was een kleine ruimte, een bijvertrek, de zogenaamde "geniza". Een opslagplaats, waar de bijbelse boekrollen, die door het langdurig gebruik versleten waren, werden bewaard tot in lengte van dagen. De Joden dachten er niet aan, om de oude bijbelse boekrollen te vernietigen of te verbranden, omdat ze een grenzeloze eerbied hadden voor het woord van God dat in deze boekrollen was opgetekend. Het woord van God gooi je niet weg na gebruik. Daarvoor is het te heilig.

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 1, hoofdstuk 14: Vermijd het lichtvaardig oordeel

Zie eens goed naar uzelf en pas op dat gij over de daden van anderen niet oordeelt. 

Bij het oordelen over anderen verricht een mens vergeefse arbeid, vergist hij zich meermalen en komt allicht tot zonde, maar als hij zichzelf beoordeelt en onderzoekt, is zijn arbeid altijd vruchtbaar. 

Zoals een zaak ons raakt, wordt ze dikwijls ook door ons beoordeeld; want het juiste oordeel ontsnapt ons maar al te licht wegens onze eigenliefde.

Lees verder
Preek op 14-06-2015, de 11e door het jaar B, pastoor Frank Domen

In onze parochie gaat het nog niet zo slecht, integendeel, maar ik kan me van mensen in sommige andere parochies voorstellen, dat zij soms moedeloos worden. Zij hebben geen eigen priester of diaken. Zo veel christenen blijven weg uit de zondagsviering. Een zaterdagavondviering is er sowieso niet meer. Hun voorgangers spreken voor lege banken en lijken soms tot dovemansoren te spreken. Is het nog wel nodig om zo veel aandacht aan de...

Lees verder
Radicale moslim bekeert zich tot het christendom

Een IS-strijder, die "plezier" had in het vermoorden van christenen, heeft zich bekeerd na een droom waarin Jezus Christus aan hem verschenen zou zijn. Dat meldt de Gospel Herald. De man werd...

Lees verder
Feest van het Heilig Hart van Jezus, vrijdag 12 juni

In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht. Kerkvaders als Augustinus en Johannes Chrysostomus beschouwden het hart als symbool van liefde. Middeleeuwse mystici als Bernardus van Clairvaux en Johannes Ruusbroec beschreven hun ervaringen van de hartstochtelijke liefde van Jezus voor de mensheid. Deze liefde uit zich in de wil om te lijden en te sterven in het belang van de ander. Ook vertegenwoordigers van de Moderne Devotie droegen bij aan de toewijding tot de geïncarneerde liefde van God.  

Lees verder
Preek op 07-06-2015, Sacramentsdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij maken het mee, dat er thuis wordt aangebeld en dat er een bezorger van Post.nl voor de deur staat. Wij krijgen een pakje. Hij een handtekening voor ontvangst en een dankbare glimlach. Als de nieuwe buren aanbellen, worden er handen geschud, stellen wij ons voor en drinken samen een kop koffie. Als er opeens familie voor de deur staat, krijgen zij een hand, een kus, zij worden omhelsd. Hoe dichter mensen bij...

Lees verder
Overweging op 05/06-06-2015, Sacramentsdag, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. We vieren dit weekend het hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van de Heer, ofwel met de oude naam: ‘Sacramentsdag’. Vroeger werd dit feest groots gevierd. U en ik herinneren ons deze dag door de processie waarin we in een mooi jurkje en bloemenkrans in het haar mochten meelopen. Maar snapten we innerlijke het waardevolle van het feest?  

Lees verder
De Rozenkrans bidden

In de vroege middeleeuwen raakte in kloosters het bidden van alle 150 psalmen uit de Bijbel in zwang. De Psalmen werden in een voor Gebed geschikte vorm verzameld in een apart boek, het zogenaamde 'psalter' of 'psalterium'. Voor gewone gelovigen raakten varianten op het psalmgebed van de kloosterlingen in zwang. Zo ontstond een soort 'volkspsalter'. In plaats van de 150 psalmen werden in de volkspsalters 150 vaste gebedsformules herhaald. Aanvankelijk domineerde daarbij het Onze Vader, maar omstreeks de 14e eeuw werd in het Westen het Weesgegroet...

Lees verder
Brieven uit de Missie, van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 24 mei 2015.

Zondag 7 juni 2013: Sacramentsdag

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Verder uitdiepen Paasmysterie
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Lees verder
Engeland en Wales: steeds meer vrouwen kiezen voor het religieuze leven

Het aantal vrouwen in Engeland en Wales dat intreedt in een katholiek klooster of religieuze gemeenschap heeft de laatste tien jaar een opvallende groei doorgemaakt. The National Office for Vocation, het roepingenkantoor van de katholieke Kerk in Engeland en Wales, meldt op haar website dat het aantal nieuwe roepingen...

Lees verder
Preek op zondag 31-05-2015, hoogfeest van Drie-eenheid, pastoor Frank Domen

Wij hoorden in de eerste lezing, dat Mozes de joden duidelijk probeert te maken, dat er maar één God is. Geloven ook wij, dat er maar één God is!? Eén Iemand dus tot wie wij in geval van nood onze toevlucht kunnen nemen? Het gebeurt weleens dat wij ons uit het lood geslagen voelen. Wij voelen ons ‘down’, hebben nergens zin in. Nemen wij dan meteen onze toevlucht tot die ene God waarin wij geloven? Of hebben wij voor noodgevallen nog een paar ‘reservegoden’? 

Lees verder
Zondag 31 mei vieren wij het feest van de heilige Drie-eenheid

De leer van de Drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Monotheïsme
De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de geloofsleer is de ene God tegelijkertijd drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Lees verder
De Nieuwsbrief voor de Caritas van april 2015 2014 is uit

ZORG VOOR ELKAAR!

De Dag van de Caritas, gehouden op 28 maart, stond in het teken van de veranderingen in de zorg. De gemeenten krijgen een grotere rol. Maar de belangrijkste verandering is het grotere beroep wat op de mensen zelf wordt gedaan. Dit vraagt ook meer van de Kerk. Hoe kunnen parochies en parochianen hierop inspelen? Twee inleiders schetsten een beeld van de veranderingen en wat die voor mensen kunnen betekenen. Er werd kennis gemaakt met...

Lees verder
Preek op 25-05-2015, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, wij vieren onze verjaardag. Of wij gedenken, dat wij zoveel jaar getrouwd zijn. Wij staan er bij stil, dat iemand zo lang in dienst is van een bedrijf. Maar wanneer vieren wij nu de verjaardag van de Kerk? Dat doen wij met Pinksteren. De Kerk viert nu haar 1982e verjaardag. Dit feest nodigt ons uit door te gaan met wat Jezus Christus heeft gedaan. En niet zo van: Eerst deed Hij...

Lees verder
Preek op 24-05-2015, Hoogfeest van Pinksteren, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika, Zuid Amerika en het verre Oosten. Tegenwoordig wordt in een...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
Het Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
Preek op woensdag 20-05-2015 b.g.v. Mariamis van de Katholieke Bond van Ouderen, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, onze wereld beleeft een moeilijke tijd. Er lijkt steeds meer onrust te komen. God zal ons toch niet aan ons lot overlaten!? Nee, Hij houdt van ons. Hij had ons al Jezus gegeven. En die zal altijd werkzaam blijven. Maar Hij heeft ons ook Maria gegeven. Zo vol onvrede de wereld is, zo vol vrede is het Onbevlekte Hart van Maria. Als wij haar een grotere plaats gegeven zal de onvrede weer verdwijnen.

Lees verder
Preek op 17-05-2015, 7e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, je hoort mensen weleens zeggen, dat sommige mensen het verschil tussen ‘mijn en dijn’ niet meer kennen. En inderdaad... er wordt enorm veel gestolen. Niet alleen door professionele dieven, maar ook kleine dingen, die heel gewone mensen meenemen uit het bedrijf waar zij werken, al is het maar een potlood of een puntenslijper van de baas.

Lees verder
Pinksternoveen

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen.

Lees verder
Preek op 14-05-2015, Hemelvaart van de Heer, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z’n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de verwachtingen die je had, worden afgestopt. De stoel blijft leeg, het bed onbeslapen. Niet meer samen optrekken, geen groet als je thuiskomt.

Lees verder
Donderdag 14 mei - Hemelvaart van de Heer
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Preek op 10-05-2015, 6e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Iemand stelde ooit de vraag: hoe komt het toch, dat zo weinig mensen de Boodschap van Jezus als een Blijde Boodschap ervaren? Misschien komt het doordat wij niet altijd als vrienden van God leven. De evangelist Johannes gebruikt vandaag woorden als liefde, vriendschap, vreugde. Hij wil ons duidelijk maken hoe hijzelf de levende vriendschap met Jezus heeft ervaren. Jezus zei: Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden.

Lees verder
Overweging op 09-05-2015, 6e zondag van Pasen, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. ”Blijf in mijn liefde”, zegt Jezus in het Evangelie van vandaag. Het evangelie van vandaag is een gedeelte van de grote afscheidsrede bij het Laatste avondmaal, waarin we vorige week de passage lazen van de wijnstok en de wijnbouwer. Dit beeld van de wijnstok en de wijnbouwer wordt vandaag verder uitgewerkt in het thema van de liefde...

Lees verder
Preek op 26-04-2015, 4e zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters of diakens, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of volwassenen, worden bij hun naam genoemd en voor het eerst in verband gebracht met God. Bij de eerste H. Communie wordt je naam genoemd evenals bij het Vormsel. Ook als je...

Lees verder
Dag voor het Leven
Beste mensen, elk jaar worden in Nederland 30.000 kinderen geaborteerd. De wereld kijkt toe en doet er niets tegen. Sterker nog, de wereld propageert abortus als oplossing voor onwelgevallige bijproducten van de vrije seksualiteit. Stichting Recht Zonder Onderscheid zet zich in voor de rechten van het ongeboren leven. Een actueel onderwerp nu prenatale screening...
Lees verder
Presentatie over Jezus op woensdag 22-04-2015: Wie is Hij?

Op woensdag 22 april om 20.00 uur geeft Tim Schilling, een presentatie over Jezus. Wie is Hij en wat kan Hij voor ons leven betekenen?! We staan stil bij de Bijbelse verkondiging over Jezus en bij de woorden van Paus Franciscus, die het belang van een persoonlijke ontmoeting met Hem benadrukt. Ook kijken we samen naar enkele beelden die Jezus voorstellen.

Lees verder
Preek op 19-04-2015, 3e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Een belangrijk onderwerp vandaag is verzoening. In de eerste lezing wordt verzoening aangeboden aan het Joodse volk, dat zijn Messias verloochend had. “Ik weet,” zegt Petrus tegen zijn Joodse toehoorders, “dat gij in onwetendheid gehandeld hebt... Maar bekeert u en hebt berouw.” Ook in de tweede lezing wordt de verzoening aangeboden... aan de hele wereld. Johannes zegt: “Wij hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus...

Lees verder
Interkerkelijke Zangavond goed bezocht

De Interkerkelijke zangavond in de Dionysius kerk in Heerhugowaard–Centrum is zondagavond 12 april opnieuw gehouden en met groot succes. Het thema: “Ontmoeting met hart en ziel” kwam heel goed uit de verf. Naar schatting 600 mensen hebben de avond bezocht. De heer Teun van der Weijden heeft met passie en overtuiging de opening verzorgd.

Lees verder
Preek op 12-04-2015, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, pastoor Frank Domen

“Zondag van de Goddelijke barmhartigheid”. Lieve medeparochianen, op vrijdag 13 maart kondigde paus Franciscus volkomen onverwacht een Buitengewoon Heilig Jaar van de Barmhartigheid aan. Dit jubeljaar zal op 8 december aanstaande beginnen. Het wordt als het aan de Kerk ligt een sober jaar waarin de nadruk zal komen te liggen op de barmhartigheid. Wij zullen jullie op de hoogte houden van nieuwe mededelingen. 

Lees verder
Overweging op 10/11-04-2015, Beloken Pasen in de tehuizen, Jannie Ligthart

In de eerste lezing van vandaag horen we over de eenheid en saamhorigheid van de eerste volgelingen van Jezus. Alles was van iedereen, er was geen armoede, er was geen honger. Wat een ideaal beeld, een beeld dat we in ons denken en handelen vast moeten houden. 

Lees verder
Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Sluitdag

'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag. 

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 02-04-2015

Op donderdag 2 april jongstleden vierden wij in een goed bezette kerk het grote feest van Witte Donderdag. Het is de dag van het Laatste Avondmaal waarop Jezus Christus de heilige Eucharistie instelt en ook het sacrament van het Priesterschap. Ook waren er vormelingen aanwezig. Na de homilie (preek) waste de pastoor hen de voeten, zoals Jezus Christus dat bij de apostelen deed aan het begin van het Avondmaal. Wij danken God met name voor de Eucharistie, het Sacrament van de nabijheid. Zoals Jezus Christus één is met de Vader en de heilige Geest, zo kunnen wij door dit Sacrament één worden met Hem en door Hem ook één met elkaar. Allen dragen wij dezelfde Christus in ons. Klik hier voor meer foto's. 

Preek op 06-04-2015, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Ikzelf heb nog nooit gezien, dat een baby'tje zijn allereerste stapjes ging zetten. Om dat moment te mogen meemaken moet je toch zelf vader of moeder zijn.

Zo'n moment is een doorbraak. Na maandenlang de kunst van het kruipen beoefend te hebben, besluit het kind opeens om min of meer rechtop te gaan staan. Het eerste en tweede...

Lees verder
Fotoverslag van de Palmpasenviering op 29-03-2015

Op zondag 29 maart hadden wij weer onze jaarlijkse Palmpasenviering met processie door een stukje Heerhugowaard. Dit jaar vertrokken wij voor het eerst vanuit Zorgcentrum Hugo Oord aan de Van Veenweg. Na de plechtige zegening...

Lees verder
De Paastijd

De Paastijd is de vijftigdaagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de Verrijzenis van Christus centraal.

De Paastijd is liturgisch gesproken een 'sterke tijd'. De Kerk kent vier sterke tijden: de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Deze tijden heten sterk, omdat ze worden gedomineerd door één gedachte: de komst van de Messias in de Advent; de Menswording van God in de Kersttijd; de noodzaak tot bekering in de Veertigdagentijd; en de Verrijzenis van Christus in de Paastijd. 

Lees verder
Preek op 05-04-2015, hoogfeest van Pasen, diaken Eelke ligthart

Dierbare medegelovigen, de paasliturgie is opgetogen, is blij, ze is vol van halleluja. Hierdoor moet het voor ons, voor iedereen, voor alle christenen wel duidelijk worden dat ons geloof valt of staat met het geloof in de verrijzenis. Anders gezegd dat we geloven dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is onvoorstelbaar, maar geweldig nieuws. En dat zou Pasen opnieuw voor ons, voor u en mij, ook moeten zijn. 

Lees verder
Pasen!

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Preek op 04-04-2015, Paaswake, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in de tweede lezing hoorden wij over de joden, die op de vlucht zijn. Wij hoorden over een halsstarrige farao, over wagens en wagenmenners, over een superieur volk met een rijke geschiedenis, een grote rijkdom en macht, maar helaas, vanwege de starheid van één man verdwijnt uiteindelijk alles in de golven van de zee. 

Lees verder
Overweging op 04-04-2015, Pasen in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. We zijn vandaag samengekomen om de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te gedenken en te vieren.
Het Gloria en Alleluia, kan weer gezongen worden. Jezus, is ons voorgegaan in de dood, heeft de dood door zijn verrijzenis overwonnen, opdat wij eeuwig bij Hem kunnen leven.

Lees verder