Bookmark and Share
Een overweging bij de lezingen van zondag 19 april: Derde paaszondag

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 19 april, 3e zondag van Pasen, klik dan hier.

Interkerkelijke Zangavond goed bezocht

De Interkerkelijke zangavond in de Dionysius kerk in Heerhugowaard–Centrum is zondagavond 12 april opnieuw gehouden en met groot succes. Het thema: “Ontmoeting met hart en ziel” kwam heel goed uit de verf. Naar schatting 600 mensen hebben de avond bezocht. De heer Teun van der Weijden heeft met passie en overtuiging de opening verzorgd.

Lees verder
Preek op 12-04-2015, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, pastoor Frank Domen

“Zondag van de Goddelijke barmhartigheid”. Lieve medeparochianen, op vrijdag 13 maart kondigde paus Franciscus volkomen onverwacht een Buitengewoon Heilig Jaar van de Barmhartigheid aan. Dit jubeljaar zal op 8 december aanstaande beginnen. Het wordt als het aan de Kerk ligt een sober jaar waarin de nadruk zal komen te liggen op de barmhartigheid. Wij zullen jullie op de hoogte houden van nieuwe mededelingen. 

Lees verder
Overweging op 10/11-04-2015, Beloken Pasen in de tehuizen, Jannie Ligthart

In de eerste lezing van vandaag horen we over de eenheid en saamhorigheid van de eerste volgelingen van Jezus. Alles was van iedereen, er was geen armoede, er was geen honger. Wat een ideaal beeld, een beeld dat we in ons denken en handelen vast moeten houden. 

Lees verder
Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Sluitdag

'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag. 

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 02-04-2015

Op donderdag 2 april jongstleden vierden wij in een goed bezette kerk het grote feest van Witte Donderdag. Het is de dag van het Laatste Avondmaal waarop Jezus Christus de heilige Eucharistie instelt en ook het sacrament van het Priesterschap. Ook waren er vormelingen aanwezig. Na de homilie (preek) waste de pastoor hen de voeten, zoals Jezus Christus dat bij de apostelen deed aan het begin van het Avondmaal. Wij danken God met name voor de Eucharistie, het Sacrament van de nabijheid. Zoals Jezus Christus één is met de Vader en de heilige Geest, zo kunnen wij door dit Sacrament één worden met Hem en door Hem ook één met elkaar. Allen dragen wij dezelfde Christus in ons. Klik hier voor meer foto's. 

De navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 8: Het vermijden van te grote vertrouwelijkheid

Openbaar uw binnenste niet aan iedereen, maar bespreek uw eigen zaken met iemand die wijs is en godvrezend.

Ga niet te vaak om met jongeren en buitenstaanders.

Praat rijken niet naar de mond en laat u niet telkens zien bij hooggeplaatsten. 

Sluit u aan bij bescheiden en eenvoudige mensen, bij hen die godsdienstig en behoorlijk leven, en spreek over dingen die opbouwend zijn.

Lees verder
Preek op 06-04-2015, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Ikzelf heb nog nooit gezien, dat een baby'tje zijn allereerste stapjes ging zetten. Om dat moment te mogen meemaken moet je toch zelf vader of moeder zijn.

Zo'n moment is een doorbraak. Na maandenlang de kunst van het kruipen beoefend te hebben, besluit het kind opeens om min of meer rechtop te gaan staan. Het eerste en tweede...

Lees verder
Fotoverslag van de Palmpasenviering op 29-03-2015

Op zondag 29 maart hadden wij weer onze jaarlijkse Palmpasenviering met processie door een stukje Heerhugowaard. Dit jaar vertrokken wij voor het eerst vanuit Zorgcentrum Hugo Oord aan de Van Veenweg. Na de plechtige zegening...

Lees verder
De Paastijd

De Paastijd is de vijftigdaagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de Verrijzenis van Christus centraal.

De Paastijd is liturgisch gesproken een 'sterke tijd'. De Kerk kent vier sterke tijden: de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Deze tijden heten sterk, omdat ze worden gedomineerd door één gedachte: de komst van de Messias in de Advent; de Menswording van God in de Kersttijd; de noodzaak tot bekering in de Veertigdagentijd; en de Verrijzenis van Christus in de Paastijd. 

Lees verder
Preek op 05-04-2015, hoogfeest van Pasen, diaken Eelke ligthart

Dierbare medegelovigen, de paasliturgie is opgetogen, is blij, ze is vol van halleluja. Hierdoor moet het voor ons, voor iedereen, voor alle christenen wel duidelijk worden dat ons geloof valt of staat met het geloof in de verrijzenis. Anders gezegd dat we geloven dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is onvoorstelbaar, maar geweldig nieuws. En dat zou Pasen opnieuw voor ons, voor u en mij, ook moeten zijn. 

Lees verder
Pasen!

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Preek op 04-04-2015, Paaswake, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in de tweede lezing hoorden wij over de joden, die op de vlucht zijn. Wij hoorden over een halsstarrige farao, over wagens en wagenmenners, over een superieur volk met een rijke geschiedenis, een grote rijkdom en macht, maar helaas, vanwege de starheid van één man verdwijnt uiteindelijk alles in de golven van de zee. 

Lees verder
Overweging op 04-04-2015, Pasen in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. We zijn vandaag samengekomen om de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te gedenken en te vieren.
Het Gloria en Alleluia, kan weer gezongen worden. Jezus, is ons voorgegaan in de dood, heeft de dood door zijn verrijzenis overwonnen, opdat wij eeuwig bij Hem kunnen leven.

Lees verder
Preek op 03-04-2015, Goede Vrijdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Een mens die straalt van God, zo’n mens was Jezus Christus, Hij had woorden gesproken van recht en waarheid van liefde, hij had mensen aangeraakt met de stralende kracht van God, Hij was de belichaming van Gods hart voor mensen geweest. Maar toen alles zich tegen hem keerde, is hij niet ondergedoken, en hij is voor dat bittere lot niet weggelopen, al had dat heel goed gekund. Maar Hij is gebleven wat Hij was, de belichaming van Gods hart voor mensen. 

Lees verder
Stille zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
De Kruisweg

De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.

Lijdenstaferelen

De Kruisweg is een oefening van devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag op 03-04-2015

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Preek op 02-04-2015, Witte Donderdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, morgen - het klinkt misschien vreemd - ‘vieren’ wij, dat Onze Heer Jezus Christus aan het Kruis is gestorven. Het is een viering, want doordat Hij als onschuldige Godmens de Kruisdood stierf, de dood van een misdadiger, loste Hij de schuld in, die de mensheid bij God had uitstaan vanwege de zonden van de mensen van alle tijden en alle plaatsen. Door de grote schuld van de mensen tegenover God was de hemel gesloten. Jezus Christus betaalde namens de gehele mensheid...

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 02-04-2015

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.

Lees verder
De viering van de Eucharistie, de openingsritus, hoofdstuk 3: Een begroetingsgeschenk (begroeting van de gelovigen)

Heeft de priester in aller naam aan het begin van de mis Christus begroet door het altaar te vereren met een gebaar van liefde en eerbied, na het maken van het kruisteken worden de gelovigen vanuit Christus begroet. "De priester begroet de gelovigen",- zo heet het in het missaal. Een begroeting van een heel bijzondere aard ... 

 

Lees verder
Filmpje van "http://www.bewustkatholiek.nl" over de doop

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof maken wij van Bewust Katholiek, internetfilmpjes over de zeven sacramenten. Het eerste filmpje, over de doop, is vandaag online gegaan en is vrij toegankelijk voor iedereen. Met deze filmpjes...

Lees verder
Preek op 29-03-2015, Palmzondag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag in de viering van Palmzondag zien we hoe het volk Jezus tot koning wil uitroepen. Hij wordt tenminste als een koning binnengehaald in Jeruzalem. In de Bijbel hebben de mensen Hem al een paar keer als koning willen binnenhalen. Op de berghelling bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, wilden de mensen Jezus , na het zien van de wonderen, tot Koning uitroepen. Maar Jezus duikt onder...

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in...

Lees verder
Preek op 22-03-2015, de 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar B, pastoor Frank Domen

Er zijn jongeren, die niet af en toe uitgaan, maar dikwijls. Er zijn ouderen, die niet één keertje gaan kaarten, maar vier of vijf keer per week. Uitgaan of kaarten is niet verkeerd. Integendeel, het kan een gezonde afleiding geven. Maar willen wij iets van ons leven maken, dan zullen wij daar ook iets voor moeten doen, er iets voor moeten laten. En met iets van ons leven maken, bedoel ik uiteraard niet...

Lees verder
Overweging op de 5e zondag van de veertigdagentijd, jaar B, 20-03-2015 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. Vandaag is het de vijfde zondag van de veertigdagentijd, dus is Pasen al nabij. Dat merk je ook in de lezingen. In de eerste lezing belooft God dat Hij een nieuw verbond zal sluiten met zijn volk. Dat verbond zal niet op stenen tafelen, maar direct in het hart van de mensen gegrift staan. Wellicht begrepen de tijdgenoten van de profeet Jeremia niet wat hij...

Lees verder
Presentatie over Jezus op woensdag 22-04-2015: Wie is Hij?

Op woensdag 22 april om 20.00 uur geeft Tim Schilling, een presentatie over Jezus. Wie is Hij en wat kan Hij voor ons leven betekenen?! We staan stil bij de Bijbelse verkondiging over Jezus en bij de woorden van Paus Franciscus, die het belang van een persoonlijke ontmoeting met Hem benadrukt. Ook kijken we samen naar enkele beelden die Jezus voorstellen.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 7: Het vermijden van dwaze verwachtingen en verwaandheid

Onnadenkend is hij die zijn hoop stelt op mensen of op het geschapene.

Schaam u niet anderen te dienen ter liefde van Jezus Christus en zelf in deze wereld voor eenvoudig door te gaan.

Blijf niet stilstaan bij uzelf, maar reken op God.

Doe wat ge kunt en God zal uw goede wil ondersteunen.

Lees verder
De viering van de Eucharistie, de openingsritus, hoofdstuk 2: Niet uit eigen naam (het kruisteken)

Als er één gebaar is, en één gebed dat kenmerkend is voor de gelovige, dan is het wel het kruisteken. Aan het begin van de viering van het doopsel van een kindje maken priester, ouders (en andere aanwezigen) een kruisteken op het voorhoofd van het kind; en het kind wordt gedoopt onder het uitspreken van de woorden: "Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest". En de laatste eer die men het lichaam van een overleden christen bewijst, is het maken van een kruisteken over de doodskist. .. Het leven van elke christen verloopt tussen kruisteken en kruisteken.

Lees verder
Preek op 15-03-2015, de 4e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, kiezen voor licht of duisternis, het lijkt een voor de hand liggende en gemakkelijke keuze maar blijkt in de weerbarstigheid van het leven ingewikkelder. Meestal is de realiteit niet zwart-wit en zijn licht en donker niet zo gescheiden. Wij hebben te maken met nuances in een kleurrijke realiteit.
Regelmatig spreek ik mensen die leven in het perspectief van het naderende levenseinde en de balans opmaken van hun leven.

Lees verder
Verslag van de lezing over het lijden van Jezus aan de hand van de Lijkwade van Turijn

Op woensdag 11 maart jongstleden is Eliza Oudshoorn bij ons te gast geweest om aan de hand van de Lijkwade van Turijn te vertellen over het lijden van Jezus. Het was een mooie opkomst - 36 personen - en vooral een heel mooie lezing. Sommige...

Lees verder
De kruiswegstaties van de Dionysiuskerk te Heerhugowaard door André van Noort

Al een aantal jaar ben ik bezig met de samenstelling van een publicatie over het leven en werk van de Warmondse kunstschilder Pieter Geraedts. De Dionysiuskerk te Heerhugowaard is in bezit van een indrukwekkende kruisweg van deze schilder. Wat velen...

Lees verder
Bijeenkomst van onze Jongerengroep "On The Road" op zondag 8 maart 2015

Om 16.45 uur druppelt iedereen binnen. Er zijn nog nooit zo veel jongeren – ik denk zeker 17 - bij elkaar geweest. Wij hebben een bijzondere gast in ons midden: kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst, uit Zaandam/Assendelft, die al eerder bij ons is geweest.

Lees verder
Preek op 08-03-2015, de 3e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, heel ons leven zijn wij bezig met opbouwen. Als wij in een andere plaats zijn gaan wonen, kinderen op een nieuwe school zitten, bouwen wij ook weer een ietwat andere vrienden- en kennissenkring op. Wij bouwen een spaartegoed op - daar zijn wij, Nederlanders, heel goed in - een postzegel- of muntenverzameling of wij verzamelen alles van één bepaalde...

Lees verder
Patriarch Sako, De martelaars van het Midden-Oosten, een teken voor het Westen

De christelijke martelaars van het Midden Oosten, die “voorrang aan het geloof” geven, zijn “een oproep tot bekering” voor het Westen en zijn “cultuur van individualisme, genot en geld”, benadrukt Mgr. Sako. Mgr. Luis Rafaël Sako, patriarch van het Babylonië der Chaldeeën, was te gast in San Giovanni Rotondo...

Lees verder
Brieven uit de Missie, van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van januari 2015.

Lezing over het lijden van Jezus aan de hand van de Lijkwade van Turijn

Op woensdag 11 maart om 20.00 uur geeft Eliza Oudshoorn een lezing over het lijden van Jezus aan de hand van de Lijkwade van Turijn.

De Lijkwade van Turijn is een doek vol verrassingen. Al eeuwen lang wordt deze reliek door gelovigen vereerd. Talloze wetenschappers hebben op allerlei manieren de echtheid van het doek onderzocht.

Lees verder
Preek op 01-03-2015, de 2e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Wij zien Jezus en drie apostelen op de berg Thabor. Het gebeuren aldaar is bedoeld als een boodschap van troost en bemoediging. Diezelfde Jezus, die lijden en dood heeft moeten ondergaan, heeft ook heel glorievolle momenten meegemaakt en nu zetelt Hij zelfs aan de rechterhand van God. Wij zijn dus niet alleen maar in de hemel bij Hem, Hij is altijd bij ons, en vooral gedurende onze momenten van lijden en dood. Hij weet uit eigen ervaring wat het met ons kan doen. 

Lees verder
De viering van de Eucharistie, de openingsritus, hoofdstuk 1: een teken van eerbied voor de gastgeer (de altaarkus)

Bij gebeurtenissen van levensbelang is het gebruikelijk, dat mensen samenkomen om hun medeleven te betuigen. En alle aandacht gaat dan onmiddellijk uit naar degenen om wie het te doen is. Als een bruidspaar receptie houdt, zullen de gasten allereerst naar de gastheer en gastvrouw gaan, die hen hebben uitgenodigd. En wanneer er gelegenheid tot condoleren is bij een begrafenis, zal iedereen in eerbiedig stilzwijgen zich aansluiten in de rij van mensen die de nabestaanden met een vaak woordenloos gebaar, een handdruk, hun verbondenheid te kennen geven.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 6: Ongeregelde gehechtheid

Als een mens, wanneer ook, iets onordelijks begeert, wordt hij terstond onrustig.

Wie trots zijn en hebzuchtig komen nooit tot rust; armen en nederigen van geest leven in overvloed van vrede.

De mens die inwendig nog niet volkomen vrij staat tegenover zijn verkeerde neigingen, komt heel licht in verleiding en delft het onderspit in kleine en onbeduidende dingen.

Lees verder
Preek op 22-02-2015, de 1e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, De veertigdagen tijd is begonnen en Jezus trekt zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning. Het zijn bekende teksten op de 1e zondag van de vasten. Je kunt, je moet je de vraag stellen of wij ons ook gaan bezinnen, u en ik, deze veertig dagen? Doen we dat in de woestijn, doen we dat hier in de kerk, thuis of op andere plaatsen waar je je kunt bezinnen? 

Lees verder
Preek op 18-02-2015, Aswoensdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de knop gaat om ... Het is een hele omslag die we vandaag maken. Van de uitbundigheid van de laatste dagen, naar de ingetogenheid van dit uur. Van feesttenten en van parades met uitgedoste mensen, richten we ons hier op de weg van Jezus, zijn gang naar Jeruzalem. Zo gaat het van ‘Kijk mij eens in al m’n gekkigheid’, naar ‘Zie de mens’. Jazeker, dat is een hele omslag. De knop moet om.

Lees verder
De Aswoensdagvieringen in onze Dionysiusparochie

Om 09.00 uur is er GEEN vieringen in de Dionysiuskerk;

om 10.30 uur is er in Hugo Oord een H. Mis met Askruisje;

om 19.00 uur is er een H. Mis in de Dionysiuskerk met Askruisje.

De viering van de eucharistie, hoofdstuk 5: Christus aanwezig in de eucharistische gaven

 

Geen eucharistieviering zonder Christus. Hij staat aan het begin en einde van de viering, en heel de liturgie is vervuld van zijn aanwezigheid. In het bidden van het vergaderde volk bidt Hij. In het spreken en handelen van de bedienaar van de viering spreekt en handelt Christus. In de lezingen uit de H.Schrift verkondigt Christus zelf zijn Blijde Boodschap aan allen, die nu in de viering naar deze woorden luisteren. Christus is de eerste liturg, de voorganger, de priester. 

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 5: Het lezen van de heilige Schrift

Men moet in de heilige Schrift de waarheid zoeken, geen welsprekendheid.

De hele Schrift moet gelezen worden in de geest waarin zij is geschreven.

We moeten liever proberen in de Schriften ons nut te vinden dan sierlijke woordkunst.

Wij zullen daarom ook even graag vrome en eenvoudige boeken lezen als verheven en diepzinnige.
 

 

Lees verder
Preek op 15-02-2015, de 6e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, mensen van een bepaalde tijd of cultuur kunnen soms van een of andere werkelijkheid een idee hebben, dat niet klopt. Hoeveel eeuwen heeft heel de mensheid niet gedacht, dat de aarde een platte schijf was en dat de zon om de aarde draaide!? Maar na verloop van tijd leren wij door onderzoek de werkelijkheid beter kennen.

Lees verder
Overweging op de 6e zondag door het jaar B, 13/14-02-2015 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. In het evangelie van dit weekeinde zit een merkwaardige tegenstrijdigheid. Een melaatse kon en mocht je niet aanraken, zeker niet in de tijd van Jezus. Niet zozeer omdat je moest vrezen door hem besmet te worden, want erg besmettelijk is melaatsheid niet. Maar je liep wel onvermijdelijk een ander soort besmetting op. Melaatsen waren religieus en sociaal 'onrein', uitgesloten uit de gemeenschap.

Lees verder
Het gezin, deze grote gave van de Heer

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De bisschoppensynode over het gezin, die onlangs werd gehouden, was een eerste etappe op een tocht die we in de komende maand oktober zullen afsluiten met een andere vergadering met het thema 'Roeping en opdracht van het gezin in de Kerk en de wereld'. Door het gebed en de...

Lees verder
Mag jij als ouder kiezen voor het doopsel van je kind!?

Sommige ouders laten hun kind niet dopen, omdat zij vinden, dat hun kind later zelf moet kunnen kiezen. Maar hoeveel zaken zijn er niet, die ook wij als ouders voor hen kiezen: welke kleding zij dragen; naar welke school zij gaan, enz. Als wij geloven dat iets goed is - in dit geval het geloof in God en zijn liefdevolle bescherming - dan willen wij dat aan ons kind geven.

Lees verder
Hulpbisschop Jan Hendriks: Waarom zou je geloven?

Geloven is niet vanzelfsprekend. Wie gelooft in God moet zich vaak verdedigen. In onze samenleving is het zo ongeveer de norm dat je - als je al gelooft - dat achter de voordeur houdt. Terwijl het in de Verenigde Staten opzien baart als de president een toespraak niet afsluit met "God bless America", wordt in ons land zelfs een vage verwijzing naar een Opperwezen slecht geaccepteerd. Een landelijk dagblad (Trouw) kwam de afgelopen maand groot met een onderzoek waaruit bleek dat 25% van de bevolking atheïst is en...

Lees verder