Bookmark and Share
Een overweging bij de lezingen van zondag 06-12-2015:

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 6 december, tweede zondag van de Advent, jaar C, klik dan hier.

De Viering van de Eucharistie, hoofdstuk 38: Voor wie wij dit offer aan U opdragen (voorbede of intercessie)

In het eucharistisch gebed prijst de aardse kerk de Vader in de hemel om Zijn grootheid en goedheid, en brengt zij dank voor alle wonderwerken van God in de schepping en bovenal in de verlossing door Jezus Christus. Door de consecratie van brood en wijn komt deze gestorven en verrezen Heer Jezus zelf tegenwoordig in het sacrament van Zijn Lichaam en Bloed. In het eucharistisch gebed komt onze Voorspreker Christus aanwezig bij zijn biddende en offerende kerk.

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 1: Het innerlijk gesprek van Christus met de gelovige mens

Ik zal horen wat God de Heer in mij zegt (Ps. 85 : 9). Gelukkig degene die de Heer in zich hoort spreken en uit zijn mond een woord van troost verneemt. Gelukkig de oren die het zachte gefluister van God waarnemen, maar geen aandacht hebben voor de influisteringen van deze wereld (Job 4, 12). Werkelijk zalig de oren die niet luisteren naar de stem die daarbuiten klinkt, maar naar de waarheid die inwendig onderricht. Gelukkig de ogen die...

Lees verder
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. In de donkere weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' ‘adventus’ is, worden de vier...

Lees verder
Brieven uit de missie, van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 25 oktober 2015.

Preek op 22-11-2015, Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal. Dit feest is in 1925 ingesteld door paus Pius XI bij gelegenheid van het zestiende eeuwfeest van het Eerste Concilie van Nicea in het jaar 325. In de jaren 20 van de vorige eeuw waren er meerdere koningshuizen en keizerrijken verdwenen. Denken wij aan de tsaren in Rusland - en ook de macht van de Kerk werd langzaam...

Lees verder
Overweging op 20/21-11-2015, Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Het feest van Christus Koning is een opmerkelijk feest. Het feest werd ingesteld in 1925, zeven jaar na WO I. Paus Pius XI achtte in 1925 de tijd rijp om dit feest in te stellen. In veel gezinnen was toen de toewijding tot het heilig hart van Jezus nog een echte levende devotie en er was nog een oprechte eerbied in de aanbidding van Christus in het heilig Sacrament. In onze tijd heeft deze devotie helaas te weinig aandacht. 

Lees verder
Zondag 22 november, Christus, Koning van het Heelal, hoogfeest

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex.

Lees verder
“De slechteriken hebben wapens, jongen, maar wij hebben bloemen”

De video is al miljoenen keren gezien. Als je hem nog niet zag: het is de moeite waard. Angel Le praat met zijn zoontje over de aanslagen in een gesprekje voor Le Petit Journal, een jeugdjournaal.

Lees verder
"Jullie zullen mijn haat nooit hebben"

Een van de 129 mensen, die om zijn gekomen bij de aanslagen in Parijs, is de vrouw van de Franse journalist Antoine Leiris. Hij blijft achter met hun zoontje van 17 maanden. Op Facebook plaatste hij een krachtige brief aan de terroristen:

Lees verder
Preek op 15-11-2015, de 33e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Altijd als er verschrikkelijke dingen gebeuren, staan wij mensen al gauw klaar met een beschuldigende vinger. Want het kan toch niet zo zijn dat de oorzaak van allerlei moeilijkheden, fouten ,oorlogen en ruzies bij mij ligt, maar toch altijd bij die ander!!! Als er hongersnood is , dan doe ze er te weinig aan. Dat hadden ze toch kunnen zien aankomen. Als we merken dat ons milieu ernstig vervuild raakt, dan moeten ze er wel snel iets aandoen. Zelfs op...

Lees verder
De Heer is niet de gevangene van zijn sacramenten

De Kerk, zo schreef ik in het vorige nummer van Pastoralia, vraagt aan hertrouwde gescheidenen dat ze in de mis niet ter communie gaan. Dit wordt vaak opgevat als een 'straf' vanwege de Kerk. Ten onrechte. Het zijn veeleer de christenen zelf die het communiceren van het Lichaam van Christus bemoeilijken door een burgerlijk...

Lees verder
Een verslagje van de bijeenkomst van "On the Road" op 25 oktober

Op 25 oktober 2015 was er weer een On The Road! bijeenkomst. Er was een leuke opkomst. We hadden een gastspreker: Pater Bots. Hij vertelde over het onderwerp van de avond 'Barmhartigheid' en alles wat daarbij er bij hem op kwam. Na het...

Lees verder
Toespraak van de voorzitter van onze PCI, Adriaan Rotteveel, op zondag 08-11-2015, b.g.v. het diaconale weekend

Geachte medegelovigen. Het doet mij deugd, dat ik u tijdens dit weekend van de Caritas, weer iets mag vertellen over het werk van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling, die de bisschop aan Jannie Ligthart, als secretaris, en Sanna Lens, als penningmeester, en aan mij heeft toevertrouwd. Dit jaar is het thema: “Zorg voor elkaar!”, ofwel gewoonweg: ‘Naastenliefde’. En daarnaast heeft de Paus het komende jaar in het teken van de Barmhartigheid gesteld.  Naastenliefde en Barmhartigheid: twee thema’s die niet los van elkaar te denken zijn. Immers, God heeft ons zijn oneindige...

Lees verder
Zaalverhuur in onze Dionysiusparochie

In onze Dionysiusparochie is het mogelijk om tegen aantrekkelijke prijzen locaties te huren voor vergaderingen, feesten of andere gelegenheden. Wij hebben een grote zaal, die ruimte biedt aan maximaal 100 personen. Door een groot raam heeft men een mooi uitzicht op de tuin. Deze zaal kán in tweeën gedeeld worden door...

Lees verder
Preek op 08-11-2015, de 32e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in de tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën wordt over Jezus Christus gesproken als de Hogepriester. De oudtestamentische joodse priesters offerden altijd het bloed van schapen of runderen. Dat moest ieder jaar weer gebeuren. Maar Jezus Christus offert op het altaar van het kruis één keer zijn eigen Bloed. De Hebreeënbrief noemt dat het...

Lees verder
Overweging op 06/07-11-2015, 32e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Als er in de Bijbel een oproep wordt gedaan om, om te zien naar anderen, om de naaste lief te hebben, dan worden ‘de weduwe en wees’ daarbij altijd in één adem genoemd. In een tekst als deze staat een weduwe voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. De meest kwetsbare groepen in onze samenleving zijn, de vluchtelingen, de...

Lees verder
Preek op 02-11-2015, Allerzielen, jaar B, pastoor Frank Domen
Wanneer een dierbare sterft moet er veel gebeuren. Familieleden moeten op de hoogte worden gebracht. Er moet van alles worden geregeld met de begrafenisonderneming, met de kerk. Er moeten rouwbrieven worden geschreven en verstuurd. Er komen mensen over de vloer. Eén van de dingen, die na de begrafenis vaak nog moet gebeuren is het uitvoeren van een testament. Soms in...
Lees verder
Preek op 01-11-2015, Allerheiligen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, enige jaren geleden toen ik net diaken was kwam ik in gesprek met een jonge moeder waarvan een dochtertje net een jaar was geworden. Die moeder had weinig vertrouwen in de wereld waarin haar dochter was geboren. Met verbittering in haar stem vertelde ze mij hoe de wereld er volgens haar uitzag. Iedereen denk eerst aan zichzelf, en dan vooral aan de eigen portemonnee. Groepen jongeren die maar samenschoolden en van allerlei kattenkwaad uithaalden. Nee je moet keihard zijn in deze wereld anders lopen ze over je heen. Enigszins sprakeloos...

Lees verder
2 november - Allerzielen

Het woord 'allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood van een mens wordt de ziel gescheiden van het lichaam en gaat ze naar...

Lees verder
1 november - Allerheiligen
Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen vereerd worden omdat zij als het ware een venster zijn op de heiligheid van God.
Lees verder
Preek op 25-10-2015, de 30e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Vandaag staat Jezus aan het begin van zijn tocht naar Jeruzalem. Hoe heeft dit verhaal geklonken in de oren van de eerste christenen? Het is om te laten horen hoe dit verhaal verbonden is met zijn bijbelse achtergrond en waarom Marcus deze, op zich kleine gebeurtenis, heeft ingelast in zijn verhaal. Om te beginnen: Jezus is met zijn leerlingen op reis. Ze passeren Jericho. In het evangelie van Marcus en ook van Matteüs treedt Jezus eerst op...

Lees verder
Nieuw filmpje van "Bewust katholiek" over het vormsel

"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter onder woorden te brengen. Onlangs is het derde filmpje uitgekomen: over het vormsel.

Lees verder
Preek op zondag 18-10-2015, de 29e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Afhankelijk van onze leeftijd hebben wij meegemaakt of maken wij het mee, dat moeder iets vraagt waar we niet zo veel zin in hadden of hebben, al is het maar stoppen met computeren, omdat het etenstijd is, of binnenkomen, omdat er huiswerk moet worden gemaakt. Zo zijn sommige katholieken niet zo heel blij met het rozenkransgebed, maar... onze hemelse Moeder Maria vraagt om...

Lees verder
Overweging op 16/17-10-2015, 29e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Enkele verzen vóór het evangelie van vandaag, lezen we dat Jezus en zijn leerlingen op weg zijn naar Jeruzalem, de plaats waar Jezus uiteindelijk de kruisdood zou sterven. Tijdens het reizen was Jezus veel in gesprek met zijn leerlingen. Meerdere keren vertelde Jezus hen dat Hij in Jeruzalem zou moeten lijden en sterven, om voor elke mens van goede wil het eeuwig leven te verwerven. Jezus, wist dat zijn tijd op aarde nog...

Lees verder
Citaten van C.S. Lewis

“Okay, stel dat er geen intelligentie betrokken is bij de totstandkoming van het universum, geen creatief brein. In dat geval heeft niemand mijn brein ontworpen voor het doel om gedachten te kunnen hebben. Het is dan heel plat zo dat, wanneer de atomen en neuronen in mijn hoofd bewegen, vanwege fysieke of chemische...

Lees verder
Kleding voor asielzoekers...

In samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), Rode Kruis en het Leger des Heils zamelt VluchtelingenWerk Nederland kleding en spullen in voor vluchtelingen. Kleding kan worden ingeleverd bij een van de...

Lees verder
Nog een paar mooie foto's van de rozenkrans

Meerdere parochianen hebben enthousiast vele foto's gemaakt van de rozenkrans van ballonnen, die door kinderen is gemaakt op het parochiefeest van 11 oktober jongstleden. Wisten jullie al, dat ze twee rozenkransen hebben gemaakt? Eén buiten, aan de...

Lees verder
Jongerengroep 'On the Road' naar La Verna

Op zondag 4 oktober heeft onze Jongerengroep 'On the Road' een bezoek gebracht aan La Verna, het huis van de franciscaner broeders in Amsterdam. Wij reden met 5 auto's, "vol jong geluid", 17 jongeren en de leiding, naar 7 minderbroeders in de Der...

Lees verder
De Nieuwsbrief voor de Caritas van oktober 2015 is uit

OPROEP PAUS EN BISSCHOPPEN
“ZET JE HART OPEN VOOR VLUCHTELINGEN”

Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt: ‘Wij willen daar gehoor aan geven.’ In de verschillende bisdommen wordt al langer nagedacht over de problematiek rondom vluchtelingen en hoe de R.-K. Kerk hierin kan helpen. De bisschoppen zijn blij dat de paus deze problematiek...

Lees verder
Het parochiefeest 2015

Op zondag 11 oktober 2015 vierden wij in een behoorlijk volle kerk - samen met onze vier koren - ons jaarlijkse patroonsfeest. Er waren ruim 400 mensen in de kerk aanwezig, plus onze koren. Pater Gerard Wilkens SJ was hoofdcelebrant en hield een vurige preek. Aansluitend was er een gezellig samenzijn in onze parochiezaal, die natuurlijk veel te klein was. Er waren zo'n 9 christelijke Syrische vluchtelingen van het AZC in Heerhugowaard. Na de koffie/thee/limonade en taart gingen de kinderen van ballonnen, gevuld met heliumgas een echte rozenkrans maken. Deze werd met een touw bevestigd aan de kerktoren en vliegt op dit moment (maandag 20.15 uur) nog steeds boven de kerktoren. Willekeurige voorbijgangers konden wij horen zeggen...

Lees verder
Preek op zaterdag 10-10-2015, de 28e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hebben allemaal weleens gehoord van de beroemde Russische schrijver Tolstoï. In één van zijn boeken staat een verhaal, dat heet "Hoeveel grond heeft een mens nodig?" Hij beschrijft daarin het lot van een arme boer, die nauwelijks genoeg heeft om rond te komen. Maar dan valt hem een onverwacht geluk ten deel. Een rijke grootgrondbezitter geeft hem toestemming om zo veel grond te verkrijgen als hij op één dag, van zonsopgang tot zonsondergang...

Lees verder
Patroonfeest van onze Sint-Dionysiusparochie - zondag 11 oktober

Beste medeparochianen, in dit weekend van 10 en 11 oktober vieren wij het jaarlijkse patroonsfeest van onze Sint-Dionysiusparochie. De viering van zaterdagavond 19.00 uur is een Eucharistieviering met samenzang, maar op zondag komen...

Lees verder
Brieven uit de Missie, van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 27 september 2015.

Cursus filosofie 2015/2016

Ook dit cursusjaar zal geheel gewijd zijn aan leven en denken van John Henry Kardinaal Newman. Nadat we vorig jaar tot halverwege zijn levensloop gekomen zijn, d.w.z tot op het tijdstip van zijn overgang vanuit de Anglicaanse kerk naar de Rooms Katholieke Kerk, zullen we onze aandacht dit jaar richten op zijn katholieke levensfase. We doen dit weer aan de hand van hoogte- en dieptepunten in zijn leven en van zijn nog niet behandelde...

Lees verder
Oktobermaand - Rozenkransmaand

In de vroege middeleeuwen raakte in kloosters het bidden van alle 150 psalmen uit de Bijbel in zwang. De Psalmen werden in een voor Gebed geschikte vorm verzameld in een apart boek, het zogenaamde 'psalter' of 'psalterium'. Voor gewone gelovigen raakten varianten op het psalmgebed van de kloosterlingen in zwang. Zo ontstond een soort 'volkspsalter'. In plaats van de 150 psalmen werden in de volkspsalters 150 vaste gebedsformules herhaald. Aanvankelijk domineerde daarbij het Onze Vader, maar omstreeks de 14e eeuw werd in het Westen het Weesgegroet...

Lees verder
Preek op 04-10-2015, de 27e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Het is niet gemakkelijk om te gaan met personen die erop uit zijn je pootje te lichten, zeker niet wanneer je positie kwetsbaar is. Het beste is je maar een beetje op de vlakte te houden. Doet Jezus dat hier? Wat opvalt in zijn reactie is dat hij zich niet om zichzelf lijkt te bekommeren. De Farizeeën brengen het thema van de echtscheiding ter sprake, iets wat toen, net als in onze dagen, een betrekkelijk geaccepteerd verschijnsel was. Laten we goed kijken...

Lees verder
Preek op 03-10-2015, de 1e zaterdag van de maand in Heiloo, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als ik het goed heb, begint morgen in Rome de synode over het gezin: 4 tot en met 25 oktober. En velen van jullie zullen wel weten hoe in aanloop naar de synode de meest uiteenlopende meningen zijn verkondigd. Sommige meningen, daar denk je van: is dat nog wel katholiek? En dat terwijl de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Efeze, in het 4e hoofdstuk (5-6), schrijft: Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Wij zouden allen één moeten zijn, maar de Kerk - of beter gezegd: de leden van de Kerk - zijn heel erg verdeeld.

Lees verder
Preek op 27-09-2015, de 26e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er zijn een hele massa katholieken, die niet meer naar de kerk gaan, niet meer bidden, maar ze zeggen, dat zij wel in God geloven. Vandaag doet Jezus in het evangelie een uitspraak, die ons wat deze niet-praktiserende katholieken betreft, veel hoop geeft. Dit kan dus ook gelden voor sommige van onze kinderen en kleinkinderen en andere familieleden. Jezus zegt namelijk: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”.

Lees verder
Winterjassen voor vluchtelingen gevraagd !!!

Een van onze parochianen is onlangs gaan helpen bij de vluchtelingen opvang in Heerhugowaard. Er is al veel werk verricht, maar er is nog steeds veel hulp nodig, op dit moment vooral voor het sorteren van kleding, schoenen, speelgoed, etc. die binnen komen en... er is op dit moment een groot tekort aan winterjassen!

Lees verder
Overweging op 25/26-08-2015, 26e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. De werking van Gods Geest willen claimen voor de eigen kleine groep, is een ondeugd die van alle tijden is. Wie zijn positie veilig wil stellen en angstvallig vasthoudt aan privileges, krijgt zowel van Mozes als van Jezus het verwijt, dat dit een bekrompen mentaliteit is, te horen.

Lees verder
Biddende kinderen in onze Dionysiusparochie

Lieve medeparochianen, jullie weten allemaal wel, dat wij in onze parochie de KISI-club hebben. Heel geregeld komen wij op vrijdagavond samen om te bidden en te zingen, om te praten over het geloof. En natuurlijk ook om samen plezier te maken. Hier zien jullie enkele foto's van dat wij samen bidden. De eerste foto...

Lees verder
Gebed voor de gezinssynode

Het Heiligdom O.L.V. ter Nood organiseert van vrijdag 2 oktober 15.00 uur tot en met zaterdag 3 oktober 15.00 uur 24 UUR VAN GEBED om zegen te vragen over de gezinssynode die op 4 oktober in Rome begint.

Lees verder
De paus in Amerika

Kijk naar het bezoek van de paus aan Amerika...

op vrijdag 25 sept. om 14.20 uur de toespraak van de paus tot de Verenigde Naties...

Lees verder
Preek op 20-09-2015, de 25e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij zijn naar de kerk gekomen, omdat wij God voor zijn weldaden willen bedanken. Wij willen Hem eren en tegelijk om nieuwe zegeningen vragen, voor anderen, en als het kan, ook een paar voor onszelf. Naar de kerk gaan, de heilige Eucharistie meevieren is daartoe het allerbeste middel, door God zelf aan ons gegeven. 

Lees verder
Heb je even tijd om te helpen?

Iedereen weet van de grote problemen, die de vluchtelingen hebben. Gelukkig zijn er veel mensen, die willen helpen. Ook ons eigen Asiel Zoekers Centrum Heerhugowaard heeft inmiddels de eerste vluchtelingen ontvangen. De kerken van Heerhugowaard zijn bezig zich te laten informeren over wat wij het beste voor deze...

Lees verder
Licht in de duisternis...

Het project liep al een tijdje, maar onlangs is het dan eindelijk afgerond: de verlichting van onze drie klokken in de kerktoren én nu ook de verlichting van het grote kruis op de kerktoren. Vooral dat laatste was een klus. Voordat het helemaal naar onze zin was, moest er twee keer een hoogwerker komen. De klus is geklaard...

Lees verder
Preek op 13-09-2015, de 24e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van Marcus, dat we zojuist hoorden, lijkt Petrus een hoofdrol te willen spelen. Wat is die Petrus toch een wonderlijk figuur. Hij lijkt mij een type van: Grote mond, klein hartje. Overmoedig en enthousiast probeert hij op een andere plaats in de bijbel, over het water naar Jezus toe te lopen. Maar Jezus moet hem bij de hand nemen, anders verdrinkt hij. Als Jezus hem de voeten wil wassen, witte donderdag, zegt Petrus: “ Nooit zult Gij...

Lees verder
Preek op 06-09-2015, de 23e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Hebben jullie ook weleens de ervaring gehad, dat je ergens op bezoek bent geweest, of je hebt een uur naar de radio geluisterd, een overvloed aan woorden over je heen gekregen, en dat je je daarna afvroeg: Wat is er nu eigenlijk gezegd? Is er wel wat zinnigs gezegd? Natuurlijk, een gezellige avond hoeft niet altijd bloedserieus te zijn, maar wij kunnen toch ook over wat mooie onderwerpen praten, zodat wij elkaar kunnen verrijken! 

Lees verder
Preek op 30-08-2015, de 22e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie haalt Jezus fel uit naar de Farizeeën en de wetgeleerden door hen voor ‘huichelaars’ uit te maken. Hij verwijt de joodse leiders, dat zij God alleen met de lippen eren. Wat God van ons wil is een gebondenheid tot diep in het hart. Wij moeten de wet wíllen nakomen, uit liefde, want wat de wet zegt, is het beste voor onszelf en voor alle mensen.

Lees verder