Bookmark and Share
Preek op 21-12-2014, 4e zondag van de advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden wij over koning David, die op een goede dag van plan was voor God een tempel te bouwen. Het Tabernakel stond dan toe alleen maar in een tent. Maar nog dezelfde nacht kreeg de profeet Natan opdracht tegen David te zeggen, dat dat niet de bedoeling was. God zou voor Dávid een huis bouwen. Door de Persoon van Jezus Christus...

Lees verder
De Nieuwsbrief voor de Caritas van december 2014 is uit

NIEUWJAARSRECEPTIE BISDOM

Op vrijdagmiddag 9 januari, van 16.30 tot 18.00 uur is er de nieuwjaarsreceptie van het bisdom. U bent van harte welkom om de bisschoppen een zalig nieuwjaar te wensen en de onderlinge banden te versterken. De receptie wordt gehouden in het bisschopshuis, Nieuwe Gracht 80 te Haarlem.

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de vierde zondag van de advent, 21-12-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de vierde zondag van de advent, jaar B, 21-12-2014, klik dan hier.

De viering van de eucharistie: hoofdstuk 3. Christus, aanwezig in de persoon van de priester

De biddende samenkomst van de gelovigen in de eucharistie staat onder leiding van de priester. Elke priester "wordt uit de mensen genomen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden" (Hebr. 5,1). De priester spreekt en handelt in de eucharistie in naam van het volk hij roept op tot gebed en vat het gebed samen van allen, terwijl hij het uitspreekt voor God. Zoals Christus het gebed van de gelovigen opneemt in zijn gebed tot...

Lees verder
Preek op zondag 14-12-2014, 3e zondag van de advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Vandaag, beste medegelovigen, gaat de eerste lezing over de Messias. Zo'n 600 jaar vóór Jezus’ geboorte, kondigt Jesaja aan, dat de Redder gaat komen.

Het zal iemand zijn, die heel prettig in de omgang is. En dat komt, doordat de Geest van de Heer op Hem rust. Als je bij Hem bent, heb je het gevoel bij God te zijn.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 3: De leer der waarheid

Gelukkig wie door de Waarheid zelf onderwezen wordt, niet met beelden en woorden die voorbijgaan, maar rechtstreeks vanuit haar wezen.

Ons inzicht en ons gevoelen bedriegen ons dikwijls en reiken niet ver.

Wat baat al die haarkloverij over verborgen en geheime dingen waarvan ons bij het oordeel niet zal worden verweten dat wij ze niet gekend hebben? 

Lees verder
Overweging op de 3e zondag van de advent, jaar B, 12/13-12-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Het is dit weekend zondag Gaudete, en dat betekent “verheugt U”.
De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin hij de gemeenschap oproept tot vreugde.
En vreugde klinkt volop door in de eerste lezing van Jesaja: “Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God.”

Lees verder
Orgaandonatie na euthanasie: een dodelijke combinatie

Het doneren van organen na euthanasie is om verschillende redenen erg problematisch.

Het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum en het Maastricht Universitair Medisch Centrum hebben een conceptrichtlijn...

Lees verder
Adventsactie 2014: Veilig naar school in Kenia

Zelfs voor Keniaanse begrippen ligt het dorpje Migumomiri erg afgelegen. De levensomstandigheden zijn er op z’n zachtst gezegd Spartaans: de mensen wonen in lemen hutten en er is geen elektriciteit. Het gebied heeft regelmatig te lijden onder extreme droogte en de grond is nauwelijks vruchtbaar. Daardoor hebben...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de derde zondag van de advent, 14-12-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de derde zondag van de advent, jaar B, 14-12-2014, Klik dan hier.

Preek op zondag 07-12-2014, 2e zondag van de Advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Jullie hebben het misschien allemaal weleens gezien: van die prachtige, kostbare middeleeuwse handschriften met beginletters, die heel groot werden geschreven en rijk versierd, mooi geschilderd, een of ander tafereel zit erin verwerkt, vaak bijbels. Iets dergelijks zien wij ook aan het begin van het evangelie volgens Marcus. Het is een groots en plechtig begin: "Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God". Zo geeft...

Lees verder
De viering van de eucharistie: hoofdstuk 2. Christus, aanwezig in zijn biddend volk

Jezus, onze Heer, heeft het zelf tijdens zijn aards leven gezegd "Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden" (Mt.18,20). Christus is in de liturgie aanwezig, wanneer de kerk bidt en psalmen zingt, zegt Vaticanum II. In het gebed van de kerk komt God zelf aan het woord. "De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen", schrijft Sint Paulus (Rom. 8,26).

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de tweede zondag van de advent, 07-12-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de tweede zondag van de advent, jaar B, 07-12-2014, klik dan hier.

Ook gezinsprogramma tijdens bisdombedevaart naar Rome

Een unieke kans om met jong en oud het geloof te beleven

In de meivakantie van 2015 organiseert het bisdom samen met reisorganisatie VNB een bisdombedevaart naar Rome. Naast een tiener-en jongerenprogramma, is er ook voorzien in een gezinsprogramma tijdens de bedevaart. Het is een unieke kans om als gezin de eeuwige stad te ontdekken en met jong en oud het geloof te beleven.

Lees verder
Promotiefilmpje tiener-en jongerenprogramma bisdombedevaart naar Rome

Op de FaceBook pagina van de bisdombedevaart naar Rome is een promotiefilmpje geplaatst van het tiener- en jongerenprogramma van deze bedevaart. Het doel van het filmpje is om tieners en jongeren op een leuke manier uit te nodigen om mee te gaan op deze reis naar Rome in de meivakantie van 2015. Daarbij is de leeftijd van het tienerprogramma iets verhoogd: van 12 t/m 15 jaar naar 14 t/m 17 jaar. De leeftijd voor het jongerenprogramma wordt daarmee ook verhoogd: dit programma is nu niet voor jongeren vanaf 16 jaar, maar vanaf 18 jaar. 

Lees verder
3 december - feestdag van de heilige Franciscus Xaverius (voor volwassenen)

Hij werd op 7 april 1506 geboren op het landgoed Javier in Navarra, Baskenland, Noord-Spanje. Hij studeerde te Parijs met een glanzende carrière in het vooruitzicht. Maar een ontmoeting met zijn landgenoot Iñigo (Ignatius) van Loyola zou van beslissende betekenis worden voor zijn leven. Deze Ignatius probeerde Franciscus over te halen tot zijn ideaal om 'de zielen te helpen', mensen in hun geloof en gebed te begeleiden en gelukkig te maken door aandacht te besteden aan Gods werk in ieders persoon. Met grote moeite liet Franciscus zich hiervoor winnen. Tezamen met nog acht anderen legden Ignatius en hij in 1534 de geloften af dat ze hun verdere leven enkel en alleen in dienst van God zouden...

Lees verder
3 december - feestdag van de heilige Franciscus Xaverius (voor kinderen)

Franciscus wordt geboren in het Baskenland; een gebied van Spanje, dat tegen de Pyreneeën ligt. Zijn ouderlijk huis is het kasteel Xavier. De familie is wel van adel, maar arm. Daarom moet Franciscus als zesde van de kinderen door studie een toekomst opbouwen. Zo komt Franciscus in Parijs terecht in het Barbara – college. Hij komt daar op één kamer met Ignatius van Loyola en Petrus Faber. We hebben al uit het leven van Ignatius geleerd...

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 2: Nederig denken over zichzelf

Ieder mens wil van nature weten, maar waartoe dient de wetenschap zonder vrees voor God?

Een eenvoudig man van het platteland die God dient staat heel zeker boven de trotse filosoof die zijn heil verwaarloost en de loop van de sterren nagaat.

Wie zichzelf goed leert kennen slaat zichzelf niet hoog meer aan en vindt er geen smaak in als mensen hem prijzen.

Lees verder
Preek op zondag 30-11-2014, 1e zondag van de Advent, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, er zijn in de bijbel, met name in de Psalmen, stukken die ons laten zien dat God over ons waakt. Bij dag, maar vooral ’s nachts waakt Hij over ons. Zelfs in een lied zingen we: “Gij geeft het uw beminden in de slaap”, genade en vrede, barmhartigheid krijgen we gratis.
Want bij gebrek aan een goede nachtrust houdt geen mens het lang vol. Jonge ouders met kleine kinderen weten ervan, als...

Lees verder
Fotoverslag van de Eucharistieviering met het Jambokoor

Op zondag 30 november 2014 zong het Jambokoor tijdens de heilige Eucharistieviering van 10.00 uur in onze Dionysiuskerk. Het was een feestelijke en kleurrijke viering met vele parochianen en niet-parochianen. Wil je een fotoverslag - met dank aan Merijn de Greeuw - van de viering zien, klik dan hier.

Jambokoor in de Dionysiuskerk: 30 november om 10.00 uur

Op zondag 30 november aanstaande komt het Jambokoor de heilige Mis opluisteren in de Dionysiuskerk. Het koor brengt een blijde, enthousiaste en feestelijke sfeer in de kerk, kenmerkend voor Afrikaanse vieringen. Het koor uit Zuidermeer, met ruim 60 leden onder leiding van Teun Steur, treedt op in Afrikaanse...

Lees verder
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. In de donkere weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' ‘adventus’ is, worden de vier...

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 1: De navolging van Christus en het geringschatten van al wat louter tijdelijk en zinledig is

Wie Mij volgt, wandelt niet in duisternis, (Joh. 8 : 12) zegt de Heer.

Dit zijn woorden van Christus, waarmee wij worden aangespoord, Hem in zijn leven en gedrag na te volgen, als wij in waarheid verlicht willen zijn en bevrijd van alle verblindheid van hart.

Onze voornaamste zorg behoort daarom te zijn dat wij ons diepgaand bezinnen op het leven van Jezus Christus.

De leer van Christus gaat uit boven alle onderrichting van de heiligen, en had men maar de ware geest, men zou daar verborgen manna in ontdekken.

Lees verder
De viering van de eucharistie: hoofdstuk 1. De heilige Eucharistie: Christus één met zijn Kerk

Christus houdt van ons, meer dan wij van Hem. Hij wil bij ons zijn, ons kracht geven op onze levenstocht. Hij geeft ons meer dan wij Hem geven Hij geeft ons zijn leven. Als gelovigen weten we dat Christus is onze kracht. Hij is ons leven. Zonder Hem kunnen we niets. En daarom zoeken wij steeds weer zijn aanschijn: we willen in zijn aanwezigheid verblijven. Wij willen zijn woorden horen Hij spreekt tot ons. Wij willen ons voeden met het brood van eeuwig leven Hij is ons voedsel.

Lees verder
Estafette in Heerhugowaard tegen armoede en onrecht

Beste medeparochianen, ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken en moskeeën in Heerhugowaard met steun van de gemeente weer een zogenaamde “Estafette” om voedsel in te zamelen voor de mensen, die zijn aangewezen op de...

Lees verder
Preek op zondag 23-11-2014, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, pastoor Frank Domen

Op het einde van een jaar moeten boekhouders de balans opmaken van het afgelopen jaar. In indrukwekkende tabellen geven zij weer hoe groot allerlei soorten inkomsten waren, hoe veel uitgaven er zijn gedaan, en hoe groot uiteindelijk de winst of het verlies is. Het evangelie van vandaag vertelt niet over het einde van een jaar, evenmin over het einde van een mensenleven, maar...

Lees verder
Overweging op het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, 21/22 -11-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. Het is alweer het laatste weekend van het kerkelijk jaar. In het afgelopen jaar, het A- jaar hebben we de Evangelielezingen van Matheüs genomen. Volgend weekend begint het B- jaar met de Advent en zullen de evangelielezingen over het algemeen van Marcus zijn. Dit weekend vieren we het feest van Christus Koning. Het is het feest waarmee...

Lees verder
Zondag 23 november, Christus, Koning van het Heelal, hoogfeest

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex.

Lees verder
21 november - Opdracht van Maria in de Tempel

Maria Presentatie is de oude naam voor de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel van Jeruzalem. Volgens een oude overlevering zou de moeder van Jezus in haar jeugd zijn aangeboden (opgedragen) als tempelmaagd. Het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus vertelt dat Joachim en Anna hun dochter Maria op driejarige leeftijd aan God opdroegen en haar als tempelmaagd presenteerden in de Tempel van Jeruzalem, het middelpunt van de joodse godsdienst. Daar zou ze tot haar twaalfde jaar de priesters en levieten in hun cultische taken hebben bijgestaan. 

Lees verder
'Gezonde homoseksuele relatie is onmogelijk'

Een gezonde homoseksuele relatie is onmogelijk. Dat zegt de Amerikaanse Robin Teresa Beck (59) op basis van haar ervaringen met twaalf lesbische relaties in een periode van 35 jaar. In haar boek 'I just came for the Ashes' beschrijft Beck hoe een...

Lees verder
Preek op zondag 16-11-2014, 33e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er is in onze wereld veel wantrouwen, tussen mensen, volken of bevolkingsgroepen. Zo was er jaren een groot wantrouwen tussen Oost en West. Een Koude Oorlog, die overigens weer lijkt terug te keren. In landen als Zuid-Afrika rommelt het nog steeds tussen blank en zwart. En in ons eigen land is er wantrouwen tussen autochtonen en allochtonen, mensen van hier en mensen van elders. Bijvoorbeeld naar aanleiding van goedkopere buitenlandse arbeidskrachten.

Lees verder
12 november - H. Josafat

Josafat, was een zoon van orthodoxe ouders. Zijn vader was een rijke koopman. Na zijn schooltijd in Wolodymyr werd Josafat door zijn vader naar Vilnius gestuurd, waar hij als leerling bij een koopman in dienst trad. Josafat toonde echter meer interesse in de bestudering van de taal, gebruikt in de Slavische liturgie. Hierdoor raakte hij onder meer bevriend met Petrus Arcudius, rector aan het Oosters college in Vilnius. Hoewel de koopman bij wie Josafat in dienst was niet sympathiseerde met religieuze zaken, was hij toch bereid de jongen in dienst te nemen en ook uit te huwelijken aan een van zijn dochters. Beide voorstellen werden echter door...

Lees verder
11 november - Sint Maarten

Sint Maarten, zoals Martinus in onze streken vertrouwelijk wordt genoemd, is in het Westerse Christendom één van de meest vereerde heiligen.
Zijn leven werd beschreven door Sulpicius Severus († 591; feest 29 januari).
In feite is die levensbeschrijving een opsomming van losse gebeurtenissen. Sulpicius wilde laten zien, hoe heilig Martinus was. Hij is dus bepaald niet objectief, lees verder...

Wijding van de aartsbasiliek van de Allerheiligste Verlosser, Rome, Italië; 324, feest 9 november

De basiliek van de Allerheiligste Verlosser in Rome is beter bekend als de Sint Jan van Lateranen. Volgens een inscriptie op de voorgevel is zij ‘De Moeder en het Hoofd van alle Kerken in de Stad en van de hele Wereld’. Zij gaat terug op een geschenk van keizer Constantijn en zijn familie († 337; feest 21 mei).  

Lees verder
Toespraak van de voorzitter van onze PCI, Adriaan Rotteveel, op zondag 09-11-2014, b.g.v. het diaconale weekend

Geachte mede-parochianen, ik sta hier elk jaar weer wat ongemakkelijk tijdens het Diaconale weekend, waarin ik de gelegenheid krijg om namens de Parochiële Caritas Instelling (PCI) weer een beroep op u te doen om ons te steunen. Juist omdat ik meestal aan uw kant zit, weet ik heel erg goed hoe vaak uw steun wordt gevraagd voor alle noden van kerk, missie, armen, zieken, enzovoort. Maar helaas, we weten ook, dat het nooit zal veranderen, hoe graag we dat ook zouden willen. En zoals ik al...

Lees verder
Preek op zondag 09-11-2014, Kerkwijding Sint Jan van Lateranen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de tempel waar het vandaag over gaat, was in de tijd van Jezus de plaats waar je het meest dicht bij God kon zijn. In de tempel bevond zich het Heilige der Heiligen, de plaats waar de ark van het verbond stond. Nu wordt er voor het...

Lees verder
Vrijdag 7 november, Hoogfeest van de H. Willibrord, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Vanaf het allereerste moment van Willibrordus' bestaan was het duidelijk, dat God bijzondere plannen met hem had. Zijn moeder, een vrome christelijke vrouw, had in haar slaap een merkwaardig droomgezicht. Zij meende aan de hemel een nieuwe maan te zien rijzen, die geleidelijk al maar voller werd. Op het moment dat het een compleet volle maan was, viel deze uit de hemel zomaar in haar mond. Inwendig werd zij er helemaal door verlicht, en een prachtig schijnsel scheen uit haar buik te komen. De volgende dag ging zij met haar droom onmiddellijk naar de vrome, oude priester van het kerkje bij haar in de buurt. Deze vroeg, of zij...

Lees verder
Preek op zondag 02-11-2014, Allerzielen, diaken Eelke Ligthart

Indringende ervaringen maken van alles in je los. Vooral de dood van een geliefde, man, vrouw of kind, hoe dichter bij, des te dieper voelen we de pijn. Het verdriet gaat met je mee, ook de nacht in, ook bij het opstaan is het vaak niet lichter geworden. Verlies van een dierbare geeft verwarring, een gevoel van verlatenheid. Wat is de zin van het leven, of wellicht de onzin van de dood. Hoe gaat...

Lees verder
Preek op zaterdag 01-11-2014, Allerheiligen, pastoor Frank Domen

Wij prijzen de heiligen vandaag zalig. Waarom? Omdat Jezus ons dat heeft voorgedaan. Ook hóé wij dat moeten doen. Hij keert zich eerst van de mensen af door de berg op te gaan. Hij gaat naar God toe, de Heilige bij uitstek! De berg is de plaats waar wij God kunnen ontmoeten. Het is God, die heiligheid, heelheid, aan mensen kan geven, dus wij beginnen bij Hem. Wij gaan niet eerst met elkaar in gesprek. Wij gaan niet allereerst ervaringen uitwisselen - dat...

Lees verder
2 november - Allerzielen

Het woord 'allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood van een mens wordt de ziel gescheiden van het lichaam en gaat ze naar...

Lees verder
Eerste bijeenkomst nieuwe jongerengroep 'On The Road'

Zondag 26 oktober kwam de jongerengroep On The Road voor het eerst bij elkaar. Tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar werden zij om kwart voor 5 hartelijk verwelkomd en kregen gelijk een leuke rebus in de handen gedrukt om op te lossen. Tegen de tijd dat iedereen aanwezig was, zijn we samen met wat drinken rond de tafel...

Lees verder
1 november - Allerheiligen
Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen vereerd worden omdat zij als het ware een venster zijn op de heiligheid van God.
Lees verder
Bisdombedevaart naar Rome - tiener- en jongerenprogramma

Op de FaceBook pagina van de bisdombedevaart naar Rome is een promotiefilmpje geplaatst van het tiener- en jongerenpro- gramma van deze bedevaart. Het doel van het filmpje is om tieners en jongeren op een leuke manier uit te nodigen om mee te gaan...

Lees verder
Opbrengst collecte voor Missio

Afgelopen weekend, zaterdag 18 en zondag 19.00 oktober was de opbrengst van de gehele collecte voor Missio. De opbrengst bedroeg €936,81 (vorig jaar €744,19). Een heel mooi resultaat.

Missio besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

In Myanmar bevindt zich in het noorden een groot opvangkamp, een soort AZC zoals wij dat volgend jaar in Heerhugowaard...

Lees verder
18 oktober: feestdag van de heilige Lucas, de evangelist

De heilige Lucas was volgens de christelijke traditie de schrijver van het Lucas-evangelie en de Handelingen der Apostelen. Sint Lucas was van heidense afkomst. Volgens de Canon Muratori, daterend van eind 2e eeuw, was hij een geneesheer uit Antiochië en een vriend van de apostel Paulus. Deze informatie moet gebaseerd zijn op wat Paulus zelf schrijft in de Kolossenzenbrief: “Mijn vriend Lucas, de arts, groet u” (4,14). In de Filemonbrief wordt ene Lucas de medewerker van Paulus genoemd.

Lees verder
Amerikaanse topwetenschapper komt uit de kast: ik snap niks van evolutie.

Een prominente Amerikaanse wetenschapper, die dit jaar bij de vijftig invloedrijkste natuurwetenschappers van de wereld werd gerekend, stelt dat wetenschappers geen idee hebben hoe evolutie het ontstaan van het leven zou kunnen verklaren. Dr. James Tour is een bekende hoogleraar van Rice University, die gespecialiseerd...

Lees verder
Zondag 12 oktober 10.00 uur vieren wij ons jaarlijkse parochiefeest !!!

Lieve medeparochianen,

Aanstaande zondag, 12 oktober om 10.00 uur, is weer ons jaarlijkse parochiefeest. Wij vieren de heilige Dionysius de Areopagiet, de patroon van onze parochie. Het wordt weer een groot feest. Onze hulpbisschop, monseigneur Jan Hendriks, is de hoofdcelebrant en hij zal de homilie (preek) verzorgen. Onze drie koren - het gemengde Koor, de Cantorij en Spirit - zingen samen. En aansluitend is er een gezellig samenzijn - de gewone koffie/thee/limonade - en daarna is er - extra - een lekker hapje en drankje.

Jullie allemaal zijn van harte welkom !!

Lees verder
Natuurlijk zwanger worden en blijven

Moderne diagnostiek en behandeling bij problemen rondom vruchtbaarheid. Op uitnodiging van de Nicolaasparochie Amsterdam zullen dr. Susanne van der Velden (gynaecologe) en Nanja Borst (Fertility docente) spreken over de behandeling en diagnostiek met NaProTECHNOLOGY.

Lees verder
Onze gebedsgroep bestaat 40 jaar !!!

Afgelopen zondag, 5 oktober 2014, was het feest in onze parochie: onze gebedsgroep bestaat 40 jaar! Het is een gebedsgroep in de geest van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. De groep is opgericht op 7 oktober 1974. Het was een idee van pater Jaap Borst, missionaris in India, en een broer van Gert Borst, die...

Lees verder
Dionysiusparochie bezoekt open dag Turkse moskee

Pastoor Frank Domen, diaken Eelke Ligthart, Adriaan Rotteveel en zijn vrouw, Liesbeth, hebben op zondag 28 september 's middags de open dag van de Turkse moskee aan de Umbriellaan 1 bezocht. Dit naar aanleiding van een uitnodiging van de Turkse...

Lees verder