LES 6

ZESDE LES

DE ERFZONDE

56.  (3) Heeft Adam door zijn zonde alleen zichzelf ongelukkig gemaakt?

Adam heeft door zijn zonde niet alleen zichzelf ongelukkig gemaakt maar ook alle andere mensen.

57.   (3) Waarom heeft Adam door zijn zonde ook alle andere mensen ongelukkig gemaakt?

Adam heeft door zijn zonde ook alle andere mensen ongelukkig gemaakt, omdat Adam volgens Gods beschikking het hoofd was van het menselijk geslacht.

“Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo ook is de dood over alle mensen gekomen, omdat allen hebben gezondigd.”Rom. 5, 12.

58.   (4) Wat is de erfzonde?

De erfzonde is de toestand van zonde of van vijandschap met God, die alle mensen van Adam erven.

59.   (4) Is er niemand van de erfzonde vrijgebleven?

Niemand is van de erfzonde vrijgebleven, behalve de Allerheiligste Maagd Maria.

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria: Feestdag 8 december.

60.   (5) Wat missen wij door de erfzonde?

Door de erfzonde missen wij de heiligmakende genade en de bijzondere voorrechten, die Adam en Eva ontvangen hadden.

61.   (5) Zijn de mensen van de heiligmakende genade beroofd gebleven?

De mensen zijn niet van de heiligmakende genade beroofd gebleven, want God heeft Zich over de mensen ontfermd.

62.   (?) Zijn de mensen van de bijzondere voorrechten beroofd gebleven?

De mensen zijn hier op aarde van de bijzondere voorrechten beroofd gebleven, maar zij zullen deze wederom ontvangen in de hemel en bij de glorievolle verrijzenis van het lichaam.

63.   (3) Hoe heeft God zich over de mensen ontfermd?

God heeft Zich over de mensen ontfermd door hun een Verlosser te zenden.

“Want zo heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn ééngeboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.”Joh. 3, 16.