LES 4

VIERDE LES

DE ENGELEN EN HUN ZONDEVAL

 

33.   (4) Wat zijn engelen?

Engelen zijn verheven, onsterfelijke geesten.

34.  (4) Met welk doel zijn de engelen door God geschapen?

De engelen zijn door God geschapen om Hem te eren en te dienen, en daardoor gelukkig te zijn.

35.   (3) Hoe waren de engelen, toen God hen geschapen had?

Toen God de engelen geschapen had, waren zij allen goed en gelukkig.

36.   (3) Zijn alle engelen goed en gelukkig gebleven?

Niet alle engelen zijn goed en gelukkig gebleven; vele engelen hebben gezondigd en zijn voor eeuwig in de hel gestort.

37.   (3) Hoe worden de gevallen engelen genoemd?

De gevallen engelen worden duivels of boze geesten genoemd.

38.   (4) Wat willen de duivels ons doen?

De duivels willen ons naar ziel en lichaam kwaad doen, want zij haten en benijden ons.

39.   (4) Hoe kunnen wij de duivels beletten ons kwaad te doen?

Wij kunnen de duivels beletten ons kwaad te doen, door waakzaam te zijn, te bidden en aan hun bekoringen weerstand te bieden.

“Weest nuchter en waakzaam. De duivel, uw vijand, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij verslinden zal. Weerstaat hem sterk door het geloof!” 1 Petr. 5, 8.9.

40.   (3) Waarmee heeft God de goede engelen beloond?

God heeft de goede engelen beloond met de hemel, waar zij voor eeuwig volkomen gelukkig zijn.

“Hun engelen in de Hemel aanschouwen altijd het aanschijn van Mijn Vader, die in de hemel is.” Mt. 18, 10

41.   (3) Zijn er ook engelen, die ons bijzonder bewaren?

Er zijn ook engelen, die ons bijzonder bewaren van het begin tot het einde van ons leven; en ieder mens heeft zulk een engel: het is zijn engelbewaarder.

Hij zal voor u zijn engelen bevelen om u te behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat ge uw voeten niet stoot aan een steen.” Ps. 91 (90), 11.12

42.  (3) Wat doen onze engelbewaarder voor ons?

Onze engelbewaarder beschermt ons naar ziel en lichaam: hij helpt ons tijdens ons leven en in het uur van onze dood.

43.   (4) Wat moeten wij doen jegens onze engelbewaarder?

Wij moeten onze engelbewaarder vereren, hem met vertrouwen aanroepen en naar zijn inspraken luisteren.
Feest van onze engelbewaarder: 2 oktober.