Overweging ter voorbereiding van 20-07-2022, woensdag in de 16e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 20-07-2022, woensdag in de 16e week door het jaar

Uit de Belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430)

O waarheid, licht van mijn hart, ik heb uw stem gehoord

heilige bisschop Augustinus

O, Waarheid, licht van mijn hart, laat niet mijn duisternis tot mij spreken! Ik ben afgedreven naar de dingen van deze wereld en in het duister geraakt, maar van daar, ook van daar ben ik U gaan liefhebben. Ik ben verdwaald en ik heb mij U weer herinnerd. Ik heb uw stem gehoord achter mij, die zei dat ik terug moest keren; en ternauwernood heb ik haar gehoord, vanwege het rumoer van de dwaalleraars. Zie, nu keer ik terug naar uw bron, snakkend en hijgend. Laat niemand mij tegenhouden: laat mij uit die bron drinken en ervan leven. Niet ikzelf wil mijn leven zijn: uit mijzelf heb ik slecht geleefd, de dood ben ik voor mijzelf geweest; in U herleef ik. Spreek Gij tot mij, geef Gij mij onderricht. Ik geloof in uw boeken en hun woorden zijn vol geheimen.

Ik roep U aan, mijn God, mijn barmhartigheid, Gij die mij hebt gemaakt en mij, die U vergat, niet hebt vergeten. Ik roep U binnen in mijn ziel die Gij voorbereidt om U te ontvangen met het verlangen dat Gij haar hebt ingegeven; verlaat mij niet nu ik tot U roep, Gij die mij voor waart, voordat ik tot U riep, en die herhaaldelijk hebt aangedrongen met alle mogelijke stemmen, opdat ik U uit de verte zou horen en mij zou bekeren tot U en U zou aanroepen die mij riep.

Geef U aan mij, mijn God, geef U opnieuw aan mij. Zie, ik heb U lief, en is het te weinig, laat mij U dan sterker liefhebben. Ik kan niet meten hoeveel mij nog aan liefde ontbreekt om mij in uw armen te kunnen werpen en mij er niet uit los te maken, totdat ik mij geborgen weet in ‘het verborgene van uw aanschijn’ (Ps. 31 (30), 21). Dit alleen weet ik: dat het slecht gaat zonder U, niet alleen buiten mij, maar ook in mijzelf, en dat alle rijkdom die mijn God niet is, armoede is.

In de gave van Uzelf vinden wij rust, daar genieten wij van U. Die rust bereiken is onze bestemming. De liefde heft ons daarheen op en uw goede Geest brengt onze nederigheid omhoog uit de poorten van de dood.