5 oktober – H. Faustina Kowalska, maagd

Uit het lectionarium supplement

5 oktober
H. Faustina Kowalska, maagd

Gemeenschappelijke voor maagden (Lectionarium IV. p. 419 e.v.) of voor heilige vrouwen (Lectionarium IV, p. 430 e.v.).

EERSTE LEZING

De liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat.

Lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus
aan de Efesiërs     3, 14-19

Broeders en zusters,

Ik buig mijn knieën voor de Vader,
naar wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde genoemd wordt:
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt
door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten,
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus,
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken
die de volheid van God zelf is.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     PS. 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-I8a (R. 1a)

R. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet! R.

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen. R.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd. R.

Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn. R.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhouden. R.

ALLELUIA     Mt. 11, 28

R. Alleluia.
Komt tot Mij,
allen die zwoegt en onder lasten gebukt gaat,
en Ik zal u verkwikking schenken, zegt de Heer.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Deze dingen hebt Gij verborgen gehouden
voor wijzen en verstandigen,
maar geopenbaard aan kinderen.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Matteüs     11, 25-30

In die tijd sprak Jezus:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze heb geopenbaard aan kinderen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
Komt tot Mij,
allen die zwoegt en onder lasten gebukt gaat,
en Ik zal u verkwikking schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Woord van de Heer.