1 oktober – H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

Uit het lectionarium supplement

1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus,
maagd en kerklerares

De heilige Teresia van het Kind Jezus (Teresia van Lisieux) is uitge-
roepen tot ‘kerklerares’. Voor de teksten: Lectionarium IV, p. 173-175.

104 eerste lezing: Jes. 66, 10-14C

Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe.

Uit de Profeet Jesaja

Verheugt u met Jeruzalem, en juicht over haar,
allen die haar liefhebben!
Neemt deel aan haar vreugde,
allen die over haar treuren!
En laat u tot verzadiging toe
zogen aan haar borsten vol troost,
en u vol genot laven
aan haar zo rijke boezem.
Want zo spreekt de Heer:
“Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe,
en als een onstuimige stroom de schatten der volken.
Gij zult gezoogd worden,
gedragen op de arm,
vertroeteld op de schoot!
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
Jeruzalem zelf zal uw troost zijn.
Wanneer gij dat ziet
zal uw hart zich verheugen,
uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen,
en de dienaren des Heren
zullen zijn macht ervaren!”

tussenzang: Ps. 131 (130), 1, 2, 3

Refrein:
Bescherm mij, Heer, in uw vrede.

Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer,
mijn ogen kijken niet verwaand.
Ik streef ook niet naar grote daden hoger
dan ik reiken kan.

De stormen zijn bedaard in mij
en vredig is mijn geest.
Zoals een kind op moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.

Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer,
van nu af voor altijd.

vers voor het evangelie: cf. Mt.11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

105 evangelie: Mt. 18, 1-4

Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag:
“Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?”
Hij riep een klein kind,
zette het in hun midden en zei:
“Voorwaar, Ik zeg u:
als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.
Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind,
is de grootste in het Rijk der hemelen.”