3 mei: Heilige Filippus, de getrouwe

H. Filippus

De apostel Filippus komt uit dezelfde plaats als Andreas: Betsaïda aan het meer van Tiberias. Hij is kennelijk gewend Grieks te praten, want hij wordt door Grieken aangeklampt, als dezen eens een keer met Jezus in gesprek willen gaan. Filippus is trouwens vaker tussenpersoon: hij brengt Natanaël – “een Israëliet in wie geen bedrog is”, zegt Jezus van hem – bij de Meester; hij wordt, als een grote menigte Jezus gevolgd is en honger krijgt, door de Heer om brood gevraagd; en op de vooravond van Jezus’ lijden wil hij – wellicht namens de andere apostelen – weten, hoe de Vader is, van Wie Jezus zo vaak spreekt.

Filippus is iemand, die heel vertrouwelijk met Jezus is omgegaan, die handig was, goed met allerlei mensen kon opschieten, snel een vraag geformuleerd had en niet bang was de kous op de kop te krijgen. Hij heeft van meet af aan voor Jezus gekozen en blijft Hem trouw – al is ook hij op de lijdensavond nergens te bespeuren.

Van deze Filippus wordt eigenlijk niets meer verteld, nadat Jezus verrezen is. Het verhaal gaat, dat hij in Frygië, Klein-Azië (tegenwoordig Turkije) gemarteld is. Hij zou gekruisigd zijn, maar dan aan een T-vormig kruis. Hij is begraven in de grote apostelkerk te Rome.

Maar … er is nóg een Filippus. Dat is de diaken, die in de Handelingen van de Apostelen voorkomt. Hij wordt sinds jaar en dag met de apostel op één lijn gezet. Het is niet meer mogelijk deze twee precies uit elkaar te houden. Het feest van de apostel wordt gevierd op 3 mei, maar dat van de diaken vinden we helemaal niet in de kalender …

Van de diaken Filippus wordt verteld, dat de heilige Geest hem op een zekere dag zegt op weg te gaan naar het zuiden, van Jeruzalem naar Gaza. Daar rolt een reiskoets langzaam voort. En in die koets zit een voorname heer, een minister van een rijke koningin uit Ethiopië. Hij leest de Bijbel. Hardop. Zo hoort Filippus wat hij leest. En hij vraagt hem: “Begrijpt u wat u leest?” “Nee,” zegt de man, “want er is niemand die het mij uitlegt.” Filippus klimt in de koets en legt de man uit wat hij gelezen heeft. Het is een stuk van de profeet Jesaja, dat slaat op Jezus. En zo kan Filippus de man het hele geloof in Jezus, de Christus, verkondigen. De man neemt dat alles aan en vraagt tenslotte, of hij niet gedoopt kan worden. Dat gebeurt dan ook. En daarna is Filippus weer verdwenen.

Of het nu gaat om de apostel of om de diaken Filippus, beiden zijn geloofsverkondigers. Beiden liepen warm voor Jezus. En ze proberen anderen warm voor Hem te maken. Ook ons.

Heilige Filippus. u hebt veel van Jezus gehouden. Wij willen net als u veel van Jezus houden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar we weten, dat Jezus alles voor ons heeft gedaan. Daarom willen wij ook bij Jezus horen. Bid voor ons, als het moeilijk is om bij Jezus te blijven. U hebt ons zelf het voorbeeld gegeven. Wij danken u daarvoor. Amen.