Voorwoord bij de verschillende uitgaven van het dagboek

Verschillende uitgaven

Voorwoord bij de Nederlandse uitgave

De Nederlandse vertaling van het dagboek van zuster Faustina Kowalska die nu voor u ligt, is met toestemming van het Divine Mercy Department in Massachusetts tot stand gekomen. Zij is gebaseerd op de geautoriseerde Engelse tekst van het dagboek zoals die in 1987 door het Divine Mercy Department  is vastgesteld.

De Engelse tekst  is zo nauwkeurig mogelijk in goed Nederlands vertaald. De enige vrijheid ten aanzien van de tekst is het weglaten van het woord ‘en’ aan het begin van een zin. Dit komt ontelbare keren voor en doet afbreuk aan de leesbaarheid van het dagboek in zijn geheel. Wanneer de leesbaarheid er door gediend wordt, zijn ingewikkelde zinnen die uit meerdere bijzinnen bestaan in afzonderlijke zinnen gesplitst.

Het woord Hostie dat  betrekking heeft op de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het Heilig Sacrament, wordt om deze reden met een hoofdletter weergeven. De namen van de andere H. Sacramenten volgen dezelfde schrijfwijze.

Op de omslag staat de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid zoals die door Eugene Kazimierowski onder leiding van zuster Faustina zelf werd geschilderd.

Ik hoop met deze vertaling een bijdrage te leveren aan de bekendmaking van de boodschap van de Goddelijke Barmhartigheid in het Nederlandse taalgebied.

Voor een vruchtbaarder lezing van het dagboek is het aanbevelenswaardig tevens de biografie van zuster Faustina te lezen. Die werd door Sophia Michalenko geschreven en is vertaald onder de titel: Jezus, ik vertrouw op U.  Deze biografie die de geestelijke ontwikkeling van zuster Faustina beschrijft, is tegelijk ook een goede inleiding op het dagboek.

In de Poolse uitgave van 1981 is de tekst van het dagboek op iedere bladzijde systematisch van een viervoudige nummering voorzien. Deze nummering is   overgenomen.

  1. In de koptekst van iedere pagina staan de nummers van de verschillende aantekeningenboeken van zuster Faustina met Romeinse cijfers weergegeven.
  2. Het vetgedrukte getal dat in Arabische cijfers en tussen haakjes binnen in de tekst staat, geeft de corresponderende pagina aan van de originele aantekeningenboeken die door zuster Faustina geschreven zijn.
  3. De opeenvolgende nummers in de kantlijn werden aangebracht om het de lezer gemakkelijker te maken de afzonderlijke onderwerpen die in het register van trefwoorden staan, terug te vinden.
  4. De verhoogde klein gedrukte nummers in superscript die naast bepaalde woorden in de tekst staan, duiden de volgorde aan van de noten die de inhoud van het dagboek verduidelijken.

Tenslotte draag ik deze vertaling in dankbaarheid op aan het barmhartig hart van Jezus Christus, onze Verlosser, tot  redding van de zielen.

11 april 1998,

De vertaalster

L.A. Bom

Nederlandse uitgaven:

  1. Goddelijke Barmhartigheid in mijn ziel (dagboek van zuster Faustina)
  2. Jezus, ik vertrouw op U (uitgebreide biografie van zuster Faustina en inleiding op het dagboek)
  3. Zakboekje met gebeden en teksten uit het dagboek

 

Voorwoord bij de Engelse uitgave

Het dagboek van zuster Maria Faustina H. Kowalska bevat het verhaal van haar leven, dat is: de weg van haar ziel. Zuster Faustina had de genade van een bijzondere omgang met God gekregen. In het dagboek brengt zij haar overtuiging onder woorden dat de omgang met God in het centrum van ons leven behoort te staan. De paters van de Marians of the Immaculate Conception van de provincie van St. Stanislaus Kostka zijn deze mening ook toegedaan. Vanaf 1940 hebben zij de barmhartigheid van God zoals die in het bijzonder door zuster Faustina bekend gemaakt is, over de hele wereld verbreid.

Omdat zij van het belang van het dagboek overtuigd waren, zijn de paters van de Marians of the Immaculate Conception ook behulpzaam geweest om het dagboek in 1979 in een nog niet geredigeerde, getypte uitgave buiten Polen te brengen. Wij brachten noodzakelijke verbeteringen aan in het manuscript en publiceerden een kritische uitgave in het Pools die inmiddels onder Poolstaligen over de hele wereld verbreid is. Tegelijkertijd hebben we in Polen het echtpaar Adam en Danuta Pasicki opdracht gegeven om het dagboek in het Engels te vertalen. Zodra zij met deze eerste, letterlijke vertaling klaar waren, vroegen we aan aartsbisschop George Pearce S.M. om gedeelten van het dagboek opnieuw te vertalen met het oog op het gebruik van de juiste Engelse terminologie voor de verschillende theologische begrippen en geestelijke ervaringen waarvan overal in het dagboek melding gemaakt wordt. Voor het maken van deze tweede vertaling werd aartsbisschop Pearce bijgestaan door de paters George Kosicki C.S.B., Gerald Farrell M.M., Leo McCauley S.J., en door een oblaat, Francis Baga O.M.I.

Toen deze vertaling voltooid was, werd ze aan pater Seraphim Michalenko M.I.C., die van 1979-1986 leiding gaf aan het werk van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven. In samenwerking met zuster Sophia Michalenko C.M.G.T. inspecteerde hij de vertaling zeer nauwkeurig. Hij beriep zich daarbij als waarborg dat een uitdrukking exact weergegeven was, vaak op de oorspronkelijke Poolse tekst. Bovendien werd aan paters Jozef Sielski M.I.C. en Kazimierz Chwalek M.I.C. gevraagd de tekst nog eens in ogenschouw te nemen en over te lezen om ze te verifiëren met betrekking tot de overeenstemming met de authentieke Poolse tekst.

Tenslotte werd de vertaling in het eerste gedeelte van het jaar 1987 teruggezonden naar de afdeling die belast was met het werk van de Goddelijke Barmhartigheid en waar nu pater George Kosicki C.S.B. aan het hoofd stond. Door zijn inspanningen, de onvermoeibare arbeid van zuster Sophia Michalenko C.M.G.T. en de hulp van Vincent Flynn werd het dagboek volledig geredigeerd en opnieuw getypt. Er werden proefuitgaven gemaakt om de inhoud op overeenstemming met de regels van de hedendaagse Engelse grammatica, het algemeen gangbare taalgebruik, de helderheid van de formuleringen en de leesbaarheid te controleren. De index die de voornaamste onderwerpen uit het dagboek bevat, werd door pater Eugene Ozimek samengesteld en door pater George Kosicki en zuster Sophia Michalenko uitgewerkt. De vormgeving van het dagboek, de samenstelling en de technische realisatie ervan zijn daarna door Charles Parise en Pat Menatti tot stand gebracht. Het dagboek werd door de Marian Press van het Marian Helpers Center gedrukt.

Aan allen die bij dit werk betrokken zijn geweest, willen we onze diepe dankbaarheid betuigen en hen ervan verzekeren dat ze in onze gebeden opgenomen zijn.

Aangezien het Poolse dagboek de officiële tekst is, hebben we ons bijzonder ingespannen om er werkelijk trouw aan te blijven. Zo hebben we geprobeerd om de verschillende betekenisnuances van de theologische en spirituele termen die door zuster Faustina gebruikt worden, te behouden. Dat was met recht een hele uitdaging! Tijdens het vertalen van het dagboek zagen we ons voor dezelfde keuzes geplaatst als de vertalers van de Heilige Schrift. Sommige termen laten de ruimte open om ze met verschillende uitdrukkingen die wel hetzelfde bedoelen, te vertalen. De uiteindelijke vertaling geeft daarom blijk van de persoonlijke schrijfstijl en woordkeus van de vertaler. Over het algemeen is de tekst van het dagboek gelijk aan de teksten die al eerder in veel verbreide boekjes met een devotionele strekking gepubliceerd zijn. Maar in sommige gevallen kunnen er kleine verschillen in stijl en in de gebruikte uitdrukkingen voorkomen.

Bijzondere  kenmerken van deze nieuwe Engelse uitgave

Bij de laatste redactie zijn tegenstrijdigheden in het gebruik van de tijden van de werkwoorden, de  hoofdletters en de interpunctietekens zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht. Dit zonder daarbij de unieke stijl en de zeggingskracht van het eenvoudige taalgebruik van zuster Faustina te verliezen. De woorden die Jezus tot Faustina gesproken heeft, kregen nadruk door ze met een vet lettertype weer te geven. De woorden van Onze Lieve Vrouw zijn schuin gedrukt. De nummers van de bladzijden zoals die in Faustina ’s originele aantekeningenboek voorkomen, zijn vet gedrukt. Alinea’s die te lang leken en/of inhoudelijk geen eenheid vormden, zijn omwille van de leesbaarheid in meerdere korte alinea’s opgesplitst.

De noten zijn ook nauwkeurig herzien. Op plaatsen waar dat nodig was, zijn verklarende noten toegevoegd. Noten die niet langer van toepassing waren omdat de veranderingen in de Engelse tekst opgenomen zijn, zijn geschrapt. Waar dat mogelijk was, zijn verklarende noten [in vierkante haken] in de tekst zelf opgenomen. Dit om onnodige onderbrekingen tijdens het lezen te vermijden. Wij hopen van ganser harte dat dit dagboek werkelijk voor allen die het lezen een genademiddel mag zijn.

Want bij het lezen ervan kunnen we tot het inzicht komen dat de barmhartigheid van God tot in eeuwigheid is. Bovenal hopen wij dat alle mensen gegrepen zullen worden door de waarheid dat de mensheid geen vrede zal kennen totdat zij zich met vertrouwen tot Gods barmhartigheid wendt.

Moge ieder van u de kracht ervaren van het bloed en water dat uit het Hart van Jezus stroomde als een fontein van barmhartigheid en moge ieder van u zekerheid en hoop vinden in deze altijd aanwezige barmhartigheid van God.

Met dankbaarheid, in de Heer,

De hoogeerwaarde Richard J. Drabik M.I.C., Provinciaal overste,

Eden Hill, Stockbridge, Massachusetts

19 maart 1987

 

 

Voorwoord bij de oorspronkelijke Poolse uitgave uit 1981

Bij de presentatie van  deze uitgave van het dagboek van zuster Faustina Kowalska, ben ik mij er volledig van bewust dat ik een document van de katholieke mystiek introduceer dat buitengewone waarde heeft. Die waarde heeft het niet alleen voor de Kerk in Polen, maar ook voor de universele Kerk. Deze uitgave bevat de kritische tekst en is daarom betrouwbaar. Zij is het werk van de postulator van zuster Faustina, dat onder de leiding van het kerkelijk gezag van het aartsbisdom Krakau werd uitgevoerd.

Het dagboek, waarvan het doel het bevorderen van de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid is, heeft de laatste tijd om twee redenen buitengewoon veel belangstelling gekregen.

Ten eerste heeft de Romeinse Congregatie voor de Geloofsleer meer dan twee jaar geleden [1978] haar standpunt herzien. Zij heeft de berispingen ingetrokken en de bedenkingen die de Heilige Stoel eerder met betrekking tot de geschriften van zuster Faustina naar voren gebracht had, laten varen. Het intrekken van de Notificatie zorgde ervoor dat de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid zoals die in het dagboek wordt voorgedragen, zich met nieuwe levenskracht tot in alle werelddelen uitbreidde.

De talloze getuigenissen die door de postulator en door de Congregatie waarvan zuster Faustina lid was ontvangen worden, leveren hier het bewijs van.

Ten tweede vestigde de nieuwe encycliek van paus Johannes Paulus II, Dives in Misericordia, op een gelukkige wijze de aandacht van de Kerk en zelfs van de seculiere wereld op deze zeer heerlijke eigenschap van God en buitengewone zijde van de heilseconomie: de Goddelijke Barmhartigheid.

Een uitgebreide studie met het doel de verwantschap aan te wijzen tussen de gedachten die in het dagboek van zuster Faustina gevonden worden en die van de encycliek, (om op de vermoedelijke onderlinge afhankelijkheid van beide  maar niet in te gaan) zou zeer welkom zijn.

Deze verwantschap springt zeker op talrijke plaatsen in het oog, want beiden betrekken hun inspiratie uit dezelfde bron, namelijk de openbaring van God en het onderwijs van Christus.

Bovendien komen ze uit hetzelfde spirituele milieu voort, uit Krakau, de stad die voor zover ik weet in het bezit is van de oudste kerk die aan de eer van de Goddelijke Barmhartigheid opgedragen is. Het is eveneens noodzakelijk om te benadrukken dat het kardinaal Karol Woityla was, de toenmalige aartsbisschop van Krakau, die zich de moeite getroostte om met het Proces van de Zaligverklaring van zuster Faustina Kowalska te beginnen. Hij heeft dat proces ook daadwerkelijk geopend.

In het licht van bovenstaande kreeg het dagboek van zuster Faustina een buitengewone betekenis voor de katholieke spiritualiteit. Het past ons daarom om in een betrouwbare uitgave te voorzien om daarmee te voorkomen dat de tekst door mensen die misschien wel in goed vertrouwen zouden handelen, maar die niet voldoende bekwaam zouden zijn voor dergelijk werk, vervormd zou kunnen worden. Zo kan vermeden worden dat er meerdere uitgaven komen die van elkaar verschillen en zelfs tegenstrijdigheden bevatten. Dit heeft zich voorgedaan met het geestelijk dagboek van St. Thérèse van het Kind Jezus, De geschiedenis van een ziel.

Een lezer die het dagboek slechts vluchtig doorbladert, wordt misschien getroffen door de eenvoudige taal en misschien ook wel door de spelling- en taalfouten. Maar hij moet niet vergeten dat de schrijfster van het dagboek de basisschool slechts gedeeltelijk doorlopen had. De theologie die in het dagboek gevonden wordt, roept in de lezer de overtuiging op dat het dagboek uniek is. Wanneer men op de tegenstelling let die er bestaat tussen zuster Faustina‘s ontwikkeling en de verhevenheid van haar theologie, wijst die tegenstelling alleen al op de bijzondere invloed van Gods genade.

Ik zou hier mijn ontmoeting met een bekende hedendaagse mystica, zuster Speranza, willen vermelden. Zij stichtte in Collevalenza dat niet ver van Todi [Italië] ligt, het heiligdom “De allerbarmhartigste liefde” dat voor vele mensen een bedevaartsplaats geworden is. Ik vroeg zuster Speranza of zij de geschriften van zuster Faustina kende en wat ze ervan dacht. Ze antwoordde mij eenvoudig dit: “De geschriften bevatten een prachtige leer, maar wanneer men ze leest moet men niet vergeten dat God tot de filosofen in de taal van de filosofen spreekt en tot de eenvoudigen in de taal van de eenvoudigen en alleen aan deze laatsten openbaart Hij waarheden die voor de wijzen en verstandigen van deze wereld verborgen zijn.”

Vergun het mij tot besluit van dit voorwoord nog een persoonlijke herinnering uit het jaar 1952 te vermelden. Ik nam toen voor het eerst deel aan een plechtige zaligverklaring in de St. Pietersbasiliek. Na de feestelijkheid werd mij door sommige mensen die ook aanwezig geweest waren, gevraagd: “Hoe heette deze zaligverklaarde nu precies?” Deze vraag bracht me heel erg in verlegenheid, want ik kon me op dat ogenblik niet voor de geest roepen wie er nu zaligverklaard waren. Toch besefte ik heel goed dat het werkelijke doel van een zaligverklaring eruit bestaat aan het volk van God een voorbeeld aan te reiken waarover men kan nadenken en dat men in zijn leven kan navolgen.

Op dit ogenblik zijn er onder de kandidaten om zalig- en heiligverklaard te worden, twee mensen die uit Polen afkomstig zijn. Ze zijn over de hele wereld bekend. Met weet wie ze zijn, wat ze in hun leven bereikt hebben en welke boodschap er van hun leven uitgaat. Het zijn de zalige [ sinds 10 oktober 1982 heilige] Maximiliaan Kolbe, de martelaar van de liefde en [sinds 30 april 2000 heilige] zuster Faustina Kowalska, de apostel van de Goddelijke Barmhartigheid.

† Andrew M. Deskur

Titulair aartsbisschop van Tene

Rome, 20 december 1980