Preekje op 29-05-2020, vrijdag na de zevende zondag van Pasen

Preekje op 29-05-2020, vrijdag na de zevende zondag van Pasen

Iedere keer weer, dat Jezus aan Petrus vroeg of hij wel van Hem hield, werd zijn verdriet wat groter. Maar ja, tijdens het Laatste Avondmaal had hij trots verklaard, dat hij zijn leven voor Jezus zou geven. Wij weten, dat daar echter niet veel van terecht kwam. Nu schaamt hij zich, dat hij zijn goddelijke Meester en beste Vriend tot drie keer toe heeft verloochend. Jezus maakt hem echter geen verwijten. Hij geeft Petrus wel de gelegenheid om het publiekelijk goed te maken.

Jezus vergeeft Petrus dus van harte en moedigt hem aan, ook tot drie keer toe, om voor de mensen te zorgen. In de politiek of in het bedrijfsleven zouden we na een dergelijke grove fout meteen aan de kant worden gezet, maar zo is Jezus niet. Hij had een bepaald plan met Petrus en ondanks de zonden en zwakheden van het verleden, wil Jezus dat plan doorzetten.

Zo gaat Jezus Christus ook met ons om. Hij beoordeelt ons niet op in het verleden begane misstappen. Hij ziet ons niet, zoals de wereld ons ziet. Integendeel, Hij kijkt naar ons hart. Hij ziet alle mogelijkheden, die wij in ons dragen. Hij ziet onze liefde, ons verlangen naar heiligheid. Wij hoeven het na een grote mislukking niet op te geven, zelfs niet als dat meerdere keren gebeurt.

Jezus vraagt ons na iedere zonde of fout of wij er iets van hebben geleerd. En als wij ons dan weer bekeren, biedt Hij genade en vergeving, zeventig keer zeven keer als het nodig is. Hij krijgt er nooit genoeg van om ons te helpen onze zwakheden te overwinnen.

Het schijnt dat de heilige Filippus Neri iedere morgen aan God vroeg om zijn goddelijke handen over Filippus uit te strekken, anders was hij bang dat hij God zou verraden.

Ondanks het feit, dat wij de Heer met een zekere regelmaat teleurstellen, ondanks onze eigenaardigheden en misstappen, heeft Jezus Christus een prachtig plan voor ons. We zijn niet voorbestemd om net als Petrus Paus te worden, maar er zijn zo vele manieren om God en zijn Koninkrijk te dienen.

Misschien zijn wij geroepen om een verborgen leven van gebed en opoffering te leiden. Misschien zij wij geroepen om thuis of op onze werkplek het verschil te maken.

Wat het ook moge zijn, en het maakt ook niet uit in welke moeilijke situaties het ons soms heeft gebracht, Jezus zal nooit opgeven! Hij houdt ons in de palm van zijn hand. Hij heeft alle vertrouwen in ons en moedigt ons aan om door te gaan.

Nemen wij vandaag even de tijd om te kijken of er nog fouten uit het verleden zijn, die ons dwarszitten. Misschien hebben wij ze nog niet gebiecht of misschien ook wel. Laten we ze dan echt los. God zelf heeft dat al gedaan. In plaats van bij die fouten stil te blijven staan kunnen wij beter net als de apostel Petrus onze liefde voor Hem hernieuwen. En danken wij God met heel ons hart, dat Hij ook ons zo’n prachtige roeping heeft gegeven.