Preek op 16-02-2020, 6e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 16-02-2020, 6e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Openingsgebed

Laat ons bidden. Heer onze God, in ieder mensenhart hebt Gij de vrijheid neergelegd. Laat ons deze vrijheid niet misbruiken om te zoeken naar wat ons behaagt, maar laat haar opbloeien tot een antwoord op uw geboden; wek in ons de gezindheid van uw Zoon, die tot voltooiing heeft gebracht al wat geschreven staat: Jezus Christus onze Heer. Die met U leeft en heerst … . Amen.

Kinderwoorddienst

Preek

Vandaag een korte preek, want jullie kunnen zien, we krijgen zo aanstonds een mooie presentatie over Cordaid – Memisa.

Onze vrije wil. Het is het grootste, dat God ons heeft gegeven en tegelijkertijd is het de gave, die het meeste risico met zich meebrengt. Onze vrije wil stelt ons in staat zelf te bepalen wat voor een soort mensen wij willen zijn. Het maakt het voor ons mogelijk om muziek en kunst te maken, om steden en wegen aan te leggen, om te trouwen en kinderen te krijgen, om priester of religieus te worden. Maar omgekeerd stelt het ons ook in staat om te vernietigen in plaats van te scheppen, om te schaden en te bedriegen in plaats van te genezen en op te bouwen. En nog het meest belangrijk van dat alles: het is door onze vrije wil, dat wij kunnen besluiten of wij Jezus Christus zullen volgen of dat wij bij onze eigen gedachtes en verlangens blijven.

De profeet van het boek Ecclesiasticus is zich ervan bewust, dat onze vrije wil is als een tweesnijdend zwaard. Ieder van ons, zo zegt hij, is vrij om te kiezen tussen vuur en water, tussen leven en dood, goed en kwaad. En hij verklaart ook, dat God onze keuze zal respecteren.

Uiteraard hoopt onze hemelse Vader, dat wij kiezen voor een leven met Hem, maar Hij zal zich nooit aan ons opdringen. Hij is niet als de valse goden, bedacht door de heidenen, die bedreigingen uiten en manipuleren om mensen in het gareel te houden.

God weet ook, dat onze vrije wil gevolgen heeft. En dus leert de profeet: “Wat een mens behaagt, wordt hem gegeven.” God respecteert onze keuzes, maar ook dus de gevolgen, die deze keuzes met zich meebrengen.

In het evangelie van vandaag geeft Jezus Christus ons een paar voorbeelden uit het leven van alledag. Als mensen ervoor kiezen om woede en wrok en veroordeling te koesteren, dan moeten zij niet verbaasd zijn als andere mensen hen op dezelfde manier gaan behandelen. Maar als mensen in hun omgeving een sfeer van vertrouwen en respect opbouwen, dan is dat het wat zij terugkrijgen. Ik zei het vorige week al: wie goed doet, goed ontmoet.

Is het ons opgevallen, dat Jezus Christus ons, kinderen van God, steeds dichter naar zich toeroept!? Vroeger zei God in het oude testament, dat mensen elkaar niet mogen doden. Maar nu zegt Jezus Christus, dat wij niet eens boos op elkaar mogen zijn. Er zal weleens reden daartoe zijn, maar ja, morgen is er misschien voor anderen reden om een keer boos te zijn op ons. Iedereen schiet weleens te kort. Laten wij daarom met ons allen ervoor kiezen om niet meer boos op elkaar te worden, om elkaar te verdragen, te vergeven.

Beste medeparochianen, laten wij voor het leven kiezen. Gebruiken wij het geweldige geschenk van onze vrije wil om te kiezen voor de vruchten van de heilige Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid (Gal. 5, 22). Kiezen wij vooral voor Jezus Christus, iedere dag opnieuw. Verwelkomen wij Hem in ons leven, opdat zijn liefde ons hart zal verzachten. Kiezen voor Hem is het beste, dat wij in ons leven kunnen doen. Amen.