Preek op woensdag 15-05-2019, heilige Mis met de K.B.O. ter ere van Maria ter Nood, diaken Eelke Ligthart

Preek op woensdag 15-05-2019, heilige Mis met de K.B.O. ter ere van Maria ter Nood, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, leden van de KBO,

Het thema van deze ochtend is zoals gezegd “Onze Lieve Vrouw ter Nood”.

Een gevonden Maria beeldje, door Nelis, een koeienherder, in 1409 is in feite de start geweest van het pelgrims oord  dat het nu is in Heiloo. Ieder jaar is er het Zieken triduüm en bovendien worden er priesters  opgeleid die gehuisvest zijn Nieuwe Niedorp.

Maria bij wie mensen terecht kunnen in hun nood, met de noden van elke dag, van iedere mens, van u en van mij. Maria, zo zou je kunnen zeggen, is degene die door Jezus de opdracht heeft gekregen, om mensen in nood bij te staan.

Zij is de Moeder der moeders, die onder de hoede van Jezus zelf, mensen wil troosten. Wij mensen zijn immers door de erfzonde  in vele opzichten kwetsbaar en daardoor ervaren we in ons leven met enige regelmaat droefheid. Droefheid omdat ons leven soms niet gaat zoals we ons dat hadden voorgesteld. Huwelijk, verlies van dierbaren, kinderen en kleinkinderen die andere wegen gaan dan je je had voorgesteld. Een soort dagelijkse droefheid die komt en die soms ook weer gaat.

Een andere droefheid zit misschien nog wel dieper in ons. Een ontevreden gevoel hoe we ons leven soms beleven, zeker als je ouder wordt en het leven soms niet meer gaat zoals we graag zouden willen. Een soort stil verdriet dat misschien niet altijd aan de oppervlakte komt.

Beide invloeden op ons leven, van buiten af en die van binnen ons zelf, bepalen ons gemoed.

Nu is Maria, de Moeder Gods er heel speciaal toe uitgerust om mensen in die nood bij te staan, Licht te brengen waar we soms de duisternis ervaren.

Licht brengen betekent: onze ziel, onze geest openstellen voor nieuwe inzichten van de waarheid. Als wij mensen beseffen dat verdriet en beproevingen blijkbaar een plaats hebben in ons leven, kunnen en willen we ons wellicht openstellen voor het heilsplan van God. Het gaat dan om de mate waarin wij willen luisteren naar Maria om Jezus na te kunnen volgen, n.l. geloven dat niet de duisternis overwint, maar dat de uiteindelijke overwinning in het Licht van Christus is te vinden.

Welke beproeving heeft Maria niet doorstaan?  Denken we alleen maar aan Maria die Jezus  bij zijn lijden onder het kruis bij stond. Toch heeft de Heer haar met de verrijzenis van Jezus getroost.  Na de verrijzenis van Christus heeft zij, samen met de apostelen, gebeden om de Geest van vertroosting en van vrede en vol vertrouwen naar Hem uitgezien.

De moeder van Jezus is in de hemel opgenomen, daar brengt zij de noden van ons mensen onder de aandacht van haar zoon Jezus. Ook Simeon hoorden we  in het evangelie zeggen: “Mijn ogen hebben uw heil gezien dat Gij voor het aanschijn van alle volken heb bereid, een licht tot openbaring voor de volkeren”.

Een moeder van alle volken die onze  noden bij Jezus brengt.

Maria , de Hemelse Koningin is ertoe geroepen om mensen, die zich tot haar richten in gebed of het bidden van de rozenkrans, meer open te maken voor de mogelijkheden die er zijn om de troost van Maria te zien, te ontdekken.

Maar ook om die troost een plaats te gegeven in ons dagelijks leven.

God heeft dat van Maria gevraagd en Maria vraagt het op haar beurt aan ons.

Dat we een vrede in ons hart ontwikkelen, waardoor we zelf troost kunnen brengen aan anderen die in fases van hun leven de  droefheid ervaren.

Lieve mede parochianen, laten wij vandaag vol vertrouwen ons hart openen bij Maria die ons in onze noden wil bijstaan, opdat  Maria ons zal helpen de sporen van ontmoediging en soms zelf uitputting om te draaien in momenten dat de zon weer meer gaat schijnen in ons leven. Immers God wil ons gelukkig zien.

Onze Hemelse Moeder wacht erop om dit wonder vandaag aan ieder van ons te voltrekken, opdat wij ons opnieuw over Gods Werkzaamheid in ons leven kunnen verheugen . Deze Werkzaamheid kan zich immers onder ons onder de meest uiteenlopende gedaanten vertonen. Al die momenten worden door ons mensen niet altijd meteen herkend. Het is de vurige wens van Maria, dat we ons hart openen, niet in onze tranen verdrinken, maar Maria leren ervaren als een nieuwe vruchtbare ontmoeting, een ontmoeting van troost, van hoop en vrede in ons hart.

Vandaag op deze Maria ochtend hebben we aandacht voor Maria als helper in nood, hulp voor al die mensen die bedroeft zijn om welke reden dan ook.

Wij kunnen haar allemaal aanspreken. Zij is de beste voorspreekster bij de Vader, die ons niet in de steek zal laten. Troost en vrede in ons hart  is mogelijk, als het maar begint in bij onszelf.  Amen.