Preek op 22-12-2019, 4e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 22-12-2019, 4e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, welkom op deze vierde en laatste zondag van de advent. Wij gaan de vierde kaars aansteken …

Wat is onze God toch een nabije God. Geen heerser vanuit een ontoegankelijk paleis, niet vanuit een torentje in Den Haag, maar midden ons. Politici zijn in verkiezingstijd veel onder de mensen. God is altijd onder ons. Sommige politici lijken geen idee te hebben van wat er onder de mensen leeft. God en Jezus Christus weten zelfs beter dan wijzelf wat er in ons omgaat en wat wij nodig hebben. Daarom juist leven zij iedere dag opnieuw midden ons.

Proberen wij op momenten van rust ons dat even voor te stellen. Zijn wij thuis met iets bezig … God is met ons. Zien wij Jezus Christus met een liefdevolle blik als het ware naast ons staan. Zijn wij op weg naar school of werk of naar familie … God is met ons. Zijn wij ziek of eenzaam of juist heel blij en gelukkig … God is met ons, altijd, overal.

Openingsgebed

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

Ofwel

Laat ons bidden. Verborgen God, Gij kent ons, Gij weet hoe blind wij zijn voor uw nabijheid, hoe ver wij nog verwijderd staan van U. Onthul ons uw aanwezigheid, breng ons tot de gehoorzaamheid van het geloof, en roep ons tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst … Amen.

Crèche

Kinderwoorddienst

Preek

Broeders en zusters, wij allemaal zijn weleens een beetje of zelfs heel verdrietig; wij voelen ons eenzaam of bang. Hoe hartverwarmend is het dan niet, dat iemand tegen ons zegt: Ik ben bij je. Vooral als het dan niet alleen bij woorden blijft, maar dat die persoon dan ook werkelijk een of meerdere keren bij ons komt, zodat wij ons verhaal kunnen vertellen, zodat die ander begrijpend onze hand kan vastpakken.

Meer dan zeshonderd jaar vóór de geboorte van Jezus Christus ontving een bange koning precies zo’n boodschap, en het kwam uit de best denkbare bron. Door de profeet Jesaja zei God zelf tegen koning Achaz, dat Hij Jeruzalem uit de handen van een vijandelijk leger zou redden. Hij bevestigde dit woord zelfs met een teken: “Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen “Immanuël”: “God-met-ons” (Jesaja 7,14).

Jesaja’s woord aan Achaz verwees misschien ook en allereerst naar een bepaalde jonge vrouw – misschien een nieuwe vrouw van de koning – en haar aanstaande zwangerschap. Maar zoals het evangelie van vandaag laat zien, kreeg die profetie een onverwachte en ongekend diepe betekenis. Geïnspireerd door de Geest verklaart Matteüs, dat Jezus Christus van die belofte de volmaakte vervulling is. Als Gods eigen Zoon, verwekt door de Heilige Geest, is Hij niet alleen een teken van Gods aanwezigheid, Hij is ook ‘Immanuël’, Hij is ‘God is met ons’ (Matteüs 1,23).

Dit is de ultieme ‘ik-ben-met-je-verklaring’! Het vertelt ons, dat door de menswording de almachtige God bij ons kwam om te redden wat verloren was. Het vertelt ons, dat Hij uit grenzeloze liefde zijn enige Zoon heeft gestuurd om ons lot te delen en ons te redden van zonde en dood. Zeker, Jezus Christus is God met ons!

Nemen wij vandaag deze goddelijke boodschap ter harte. Hij is bestemd voor ieder van ons apart en voor ons allen samen, voor onze gemeenschap, voor ons als ‘kerkfamilie’.

Als wij blij zijn, deelt Hij in onze vreugde. Als wij ons gestresst voelen, biedt Jezus Christus ons zijn rust en vrede aan. Als wij pijn hebben, in ons hart of in ons lichaam, of in allebei, herinnert Hij ons eraan: “Ik ben altijd bij je.” Geen loze belofte, want Hij is daadwerkelijk bij ons in zijn Woord, in zijn priester en diaken, in zijn Eucharistie en Communie, in zijn Kerkgemeenschap, en dat alles werkt door tot in het dagelijkse leven (Matteüs 28,20).

Hoorden wij hoe de engel – voorwaar toch een zakendeskundige – tegen Sint-Jozef zei, dat hij niet bevreesd hoefde te zijn!? Hij begeleidt alle momenten van het leven van Jozef en Maria. Zij zijn niet zonder moeilijkheden, maar omdat zij zich door God en zijn engel laten leiden, loopt uiteindelijk alles goed af.

In bepaalde kwesties roepen wij ook weleens een zakendeskundige in. Als bijvoorbeeld onze telefoon kapot is of onze auto. Voor heel wat zaken is er tegenwoordig een helpdesk.

Die engel van God is de beste helpdesk, die er bestaat. Ieder van ons heeft zo’n eigen engel, onze engelbewaarder. Dag en nacht staat hij aan onze zijde, waakt hij over ons. En naarmate wij hem vaker aanroepen kan hij ons beter helpen.

Sprekend over zijn roeping door Jezus Christus zegt de heilige apostel Paulus in de tweede lezing van vandaag het volgende: “Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn Naam onder alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.”

Het gaat niet allereerst om het precies aannemen van het geloof – je moet dit geloven en je moet dat geloven, dat is natuurlijk ook belangrijk – maar uiteindelijk gaat het erom, dat als wij als kinderen gehoorzamen aan, luisteren naar, onze Vader in de hemel, wij dichter bij God leven en Hij beter voor ons kan zorgen.

Als wij ons misschien niet geschikt voelen voor een bepaalde taak – een kind opvoeden, een conflict oplossen, een verkeerde gewoonte doorbreken, werk vinden – wenden wij ons dan met onze engel tot Jezus Christus. Vergeten wij nooit, dat God met ons is! Altijd, overal. Amen.