Preek op 21-04-2019, Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Preek op 21-04-2019, Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom op deze dag van Pasen, de grootste feestdag van het kerkelijke jaar.

Waarom is Pasen een véél groter feest dan Kerstmis? Wel, met Kerstmis is een Kind geboren. Dat dat kan, dat wisten we al. Goed, dit Kind is de Zoon van God. God was nog nooit letterlijk op aarde gekomen. God had wel al vanuit de hemel via allerlei profeten tot individuele mensen en tot hele volkeren gesproken, maar dat mensen oog in oog konden staan met God, dat ze zijn genezende handen op hun hoofd konden voelen … dat was echt helemaal nieuw.

Maar met Pasen is een mens uit de dood opgestaan. Dat was nog niet eerder gebeurd. Het is ook nu weer de Zoon van God, die het doet, maar Hij heeft beloofd, dat iedereen, die in Hem gelooft en het goede probeert te doen, die zal na zijn lichamelijke dood met Hem mogen verrijzen, ja, die zal nú al de verrijzeniskracht mogen ervaren en weten, dat God met hem is.

Laten wij God vandaag bijzonder eren om wat Hij door Jezus heeft gedaan en vragen wij, dat wij mogen groeien in geloof, hoop en liefde; dat wij de kracht van Jezus Christus steeds meer in ons mogen ervaren en dat we met die kracht steeds meer zwakheid in onszelf en kwaad om ons heen mogen overwinnen of er beter mee leren omgaan; dat de machten van de duisternis verdreven mogen worden door het licht van Jezus Christus.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, vandaag hebt Gij ons de toegang tot het eeuwig leven ontsloten, want uw eniggeboren Zoon heeft de dood overwonnen. Wij vragen U bij deze viering van zijn verrijzenis: vernieuw ons door uw Geest om met Hem te verrijzen tot het licht van het leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

Preek

Lieve mensen, als iemand opeens flink ziek is, gaan we snel met hem naar de dokter. Als een winkel een heel aantrekkelijke ‘op-is-op-aanbieding’ heeft, haasten we ons er naar toe. Als we een kleine peuter zien vallen, lopen we er snel heen om te helpen en te troosten. “Haastige spoed is zelden goed”, maar soms is het belangrijk op te schieten.

In het Paasevangelie is er ook reden tot haast. In het Nederlands staat er, dat Maria Magdalena – na het zien van het lege graf – snel naar de apostelen liep, maar in de oorspronkelijke taal, het Grieks, staat er eigenlijk, dat zij naar de apostelen toe rende. En dan staat er, dat Petrus en Johannes samen vlug voortlopen, maar in de Griekse tekst staat, dat ook zij naar het graf renden, toen zij hoorden, dat het Lichaam van de Heer niet meer in het graf lag.

Als we alle gebeurtenissen van het evangelie onderzoeken, dan zijn er heel wat mensen, die naar Jezus op zoek zijn.

De Romeinse honderdman, die een ernstig zieke knecht heeft; een man, die door demonen was bezeten; een vrouw met een bloedziekte drong zich door een dichte menigte naar voren om Jezus te kunnen aanraken.

Een melaatse man probeerde Jezus te naderen; een vrouw, die als zondares bekend stond, kwam bij Hem tot ontzetting van andere mensen; een tollenaar – belastingontvanger – aan wie iedereen een hekel had, probeerde hoog in een boom goed zicht op Jezus te krijgen; de buitenlandse moeder van een bezeten meisje bleef op afstand maar roepen; een rijke jongeman zocht hem op en ook de blinde Bartimeüs riep hard om Jezus Christus.

En dan nog eens alle anonieme mensen, die in de dorpen en steden, die Hij bezocht van alle kanten op Hem afkwamen.

Jezus zei ooit: “Laat die kinderen toch begaan en verhindert ze niet bij Mij te komen. Want aan hen, die zijn zoals zij, behoort het Rijk der hemelen” (Matteüs 19,14). Bij een andere gelegenheid zei Hij: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Matteüs 11,28). En in het vierde evangelie zegt Hij: “Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik niet buitenwerpen (Johannes 6,37).

Het is een open uitnodiging. Er worden vooraf geen voorwaarden gesteld, geen verplichtingen opgelegd. Jezus Christus wil, dat mensen naar Hem toe komen, zoals ze zijn.

Net als al die in het evangelie genoemde mensen hebben wij Jezus’ uitnodiging gehoord en aanvaard en zijn wij vandaag gekomen om samen met Hem en met elkaar de allerbelangrijkste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis te vieren.

Dat er mensen sterven, soms zelfs heel onnodig en op een afschuwelijke manier, dat wisten we al. Dat er mensen zijn, die jaar in jaar uit geestelijk en/of lichamelijk te lijden hebben, soms ook heel onnodig en op een wrede manier, dat wisten we ook al. Maar dat er in ieder geval één Iemand is, die de dood en alle andere kwaad definitief kan overwinnen … dat is nieuw! Eindelijk is er een Redder, een Verlosser, een Heiland. Geef Hem een moderne titel: de beste mantelzorger, die er is. Maar haast je naar Hem toe. Laat je niet tegenhouden door wat anderen er misschien van zullen zeggen. Laat je niet weerhouden door je eigen drogredenen: dat je het bijvoorbeeld niet waard zou zijn. Haast je om de volheid van zijn genade te ontvangen; kom snel om Hem als het Levende Woord en het levende Brood te ontmoeten. Zoals Hij aan het leven van al die mensen in het evangelie een grote wending gaf, zo kan en wil Hij ook ons leven ten goede keren … áls wij maar ons verhaal aan Hem willen vertellen.

Toen Petrus en Johannes naar het graf renden, was hun hart vervuld van hoop: zou het waar zijn; zou het dan toch nog goedkomen? Laten wij op deze eerste zondag van Pasen onze hoop stellen op Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader. Als wij iedere dag opnieuw – al is het maar even – ons haasten naar Jezus Christus, komt heel ons leven, alle goed en alle kwaad, bij die hemelse Vader terecht. Dan is ons leven altijd in goede handen. Daar mogen wij dan ook op … vertrouwen. Jezus Christus is in de 19e eeuw heel vaak in visioenen verschenen aan een Poolse zuster, Maria Faustina. Hij zei haar: het mooiste, dat jullie Mij kunnen geven is jullie vertrouwen.

In reclames op tv worden ons gouden bergen beloofd, het één is nog beter dan het ander. Maar er is maar Eén Iemand, die ons een toekomst tot over de grenzen van de dood kan garanderen. En dat is de gestorven en verrezen Heer Jezus Christus.

Geven wij Hem in ons dagelijks leven een duidelijke plaats. Bidden wij tot Hem en zijn Moeder Maria. Lezen wij over Hem. Praten wij over Hem met elkaar. Hoe grotere plaats wij Hem geven, hoe sterker zijn verrijzenislicht in ons zal schijnen. Ik wens ons allen van harte een Zalig Pasen: dat wij het Licht van de verrezen Heer in ons dagelijkse leven mogen aanschouwen. Amen.

Voorbede

Voor alle christenen, wereldwijd;
om een vast geloof in de verrijzenis van de Heer,
en ook in onze eigen verrijzenis en een eeuwig gelukkig leven,
dat voor ons is bereid in de hemel.
Laat ons zingend bidden.

Voor alle politieke leiders en machthebbers;
dat zij méér zinnen op het hemelse en méér zoeken wat Boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
Laat ons zingend bidden.

Voor alle mensen die verkeren in doodse situaties:
oorlog, ziekte, verslavingen en ander leed;
om openheid voor de Heer, die zelfs de dood heeft overwonnen.
Laat ons zingend bidden.

Voor onze parochiegemeenschap;
om een levend geloof in de Heer, die leeft en van ons houdt,
en ons vraagt zijn Koninkrijk zichtbaar te maken in het dagelijks leven.
Laat ons zingend bidden.