Overweging op 30/31-08-2019, 22e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 30/31-08-2019, 22e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Openingswoord

Dierbare medegelovigen. Welkom bij de viering in het 22e weekend door het jaar.

De lezingen van vandaag reiken ons een levenswijsheid aan om, uiteindelijk, Gods Rijk binnen te kunnen gaan.

We lezen over de deugden, nederigheid, bescheiden en dienstbaar zijn als de enige weg tot waarachtig leven.

Het is geen gemakkelijke weg, om het Rijk van God binnen te mogen gaan, en deel te nemen aan de tafel van de Heer. Onze  plaats daar innemen zullen we niet zelf kunnen doen.

Het is God die dat bepaalt en Hij doet dat op basis van hoe we als mens hebben geleefd.

Jezus vraagt van ons dienstbaarheid. Dienstbaar zijn zonder er iets voor terug te vragen.

De gastheer in het Evangelie, en wij dus ook, krijgt van God nog de raad, niet enkel familie, rijke buren en vrienden uit te nodigen, maar ook hen die niet in staat zijn iets ervoor terug te doen. Uit liefde voor God, kunnen we, door dienstbaar te zijn, Gods Liefde in de wereld zichtbaar maken.

Om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen, vragen we, voor de keren dat het ons niet lukte, de Liefde van God in praktijk te brengen, vergeving door het samen bidden van de schuldbelijdenis.

Overweging

Lieve medegelovigen. Door de lezingen van vandaag worden we weer op het belang van, echtheid, bescheidenheid en nederigheid in ons dagelijks leven, gewezen. Als we Jezus na willen volgen, zijn dit belangrijke deugden voor elke christen.

De gelijkenis van Jezus in het Evangelie geeft een mooi voorbeeld. Jezus spreekt over een bruiloft, over het vinden van een goede plaats aan tafel. Blijkbaar was er vooraf geen tafelschikking bepaald, geen kaartjes met je naam erop, maar is het een moment waarop iedereen de zaal inloopt en een goede plek zoekt.

De bruiloft is bij Jezus altijd symbool van de andere Bruiloft, die met een hoofdletter, de Bruiloft van God met zijn Volk, waarin Jezus de Bruidegom is. Jezus geeft aan, dat als je zoekt naar de beste plek in Gods Koninkrijk, je het niet moet zoeken in eer en aanzien, maar in nederigheid en bescheidenheid. Wie ver wil komen in Gods Koninkrijk moet, net als Jezus,  dienaar worden van allen. In de eerste lezing hebben we zelfs gelezen, “ hoe meer aanzien ge hebt, des te meer moet ge u vernederen.” Nederig gedrag is een eer aan God.

Het is eer aan God omdat  alles wat we zijn, alles wat we kunnen een  gave van God is. Hij is onze Schepper, onze Hemelse Vader en wij zijn Zijn kinderen. Wie kunnen wij zijn zonder God? Wat kunnen wij zonder God? Als we ons dat bewust blijven, en niet gaan denken dat we het op eigen kracht wel kunnen, dan is het beslist niet moeilijk om nederig en bescheiden te zijn. Dan kunnen we oprecht de dingen die we doen, uit liefde voor onze Schepper doen.

Van Paus Franciscus heb ik gelezen dat hij meer aandacht wil voor die kern van Gods Koninkrijk. Hij zegt: “ Allereerst zijn wij mens, kind van God,  geschapen op Hem gelijkend. Dus is iedere mens gelijk en evenwaardig. Daarom staat juist de mens die in de wereld niet in tel is, bij God hoog in aanzien, die mens moet het met minder stellen, die heeft een zwaardere klus in het leven, zo iemand wil God graag zijn barmhartigheid en liefde tonen. En dat wil Hij door ons, door alle mensen die de mogelijkheid hebben instrument van Gods barmhartige liefde te zijn. En dat zijn wij, U en ik.

Onze huidige wereld is de omgekeerde wereld, omgekeerd, afgekeerd van God en Gods bedoeling. Bekering wil zeggen dat wij ons hart weer keren naar God en elkaar, op zo’n manier dat deze wereld zich weer omkeert, naar God keert, waarin wij allen gelijk zijn in de liefde die we elkaar geven, in de zorg voor elkaar, in de vreugde die we met elkaar delen, in de zorgen waarin we elkaar dragen.

Meer dan een aardige tip over hoe je op een bruiloft te gedragen, wil Jezus ons leren waar het om gaat in Gods Koninkrijk. Dat is ook de focus van onze paus Franciscus. Voor ons is het goed om hem daarin na te volgen. Paus Franciscus wordt wereldwijd geacht en geeft  een voorbeeld waarmee hij naar Christus verwijst.  Voor ons is dat een houvast tot navolging.

Jezus eindigt met de woorden: “Want al wie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.” Ook Jezus werd “letterlijk” verheven aan het kruis op Golgotha. Hier werd zichtbaar dat Jezus,  met zijn leven, boven alles uitsteekt. Hij overwon de dood en werd onze voorspreker aan Gods rechterhand. Jezus, die is, de hoogste, de grootste, de edelste, werd de nederigste, de kleinste, de bescheidenste. Zo leefde Hij Gods bedoeling met een mensenleven voor. En wij zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Laten we elke dag proberen Hem na te volgen, op Hem te lijken in ons doen en laten. Amen.