Overweging in de tehuizen op 1/2-11-2019, Allerzielen, Jannie Ligthart

Overweging in de tehuizen op 1/2-11-2019, Allerzielen, Jannie Ligthart

Openingswoord

Dierbare medegelovigen.  Welkom bij de viering in het 28e weekend door het jaar.

We lezen vandaag in het evangelie het verhaal over tien melaatsen die door Jezus werden genezen.

Eén van de tien keerde bij Hem terug om God dank te zeggen.

Wij bidden ook vaak: “Heer ontferm U over ons”. We vertrouwen er op dat Hij zich over ons ontfermt en het beste met ons voorheeft. Wij zullen alles krijgen wat wij nodig hebben, en niet dat wat wij willen. Laten we het geloof en vertrouwen in zijn Aanwezigheid in ons leven koesteren en dankbaar zijn voor al het goede dat ook ons deel is.

Omdat we in ons doen en laten vaak  tekort schieten, bidden we samen de schuldbelijdenis om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen

Overweging

Lieve medegelovigen. Het Evangelie van vandaag begint met: “Op zijn reis naar Jerusalem.” Het klinkt als een terloopse opmerking maar bij de evangelist Lucas heeft dat een speciale betekenis. Lucas beschrijft Jezus’ actieve, zijn openbare  leven als één grote reis naar Jerusalem, want daar zal hij namelijk zijn messiaanse zending voltooien.

In het Evangelie van vandaag, horen we over lichamelijke genezing, die een geestelijke genezing, bekering, tot gevolg heeft.

We lezen dat Jezus 10 melaatsen tegenkwam.  Deze melaatsen bleven op een afstand staan omdat zij door hun besmettelijke ziekte, buitengesloten waren van de maatschappij. Ze waren gewend om steeds weer afgewezen te worden, maar Jezus, de Messias, reageert anders, Hij wijst hen niet af.

In de parallelverhalen bij de andere evangelisten staat zelfs dat Jezus hen aanraakte. Hij hield geen afstand. Dat was zeker voor die tijd een schokkend gebeuren, maar wel een duidelijk gebaar van: voor mij hoor jij er ook bij. Jezus handelt als Messias als hij hen genezing schenkt, en genezing betekent hier ook: een leven, dat zinvol en menswaardig is, dat hen weer een eigen plaats geeft in de samenleving.

Maar één van de tien komt terug om Jezus te bedanken en om zo zijn geloof in Hem te verwoorden. Die ene was een Samaritaan, een halve heiden, waar de joden altijd op neer keken. Het feit dat de Samaritaan naar Jezus ging om Hem te bedanken, geeft aan dat Jezus hem in zijn hart geraakt heeft. Hij als ongelovige ervoer op dat moment, dat het Gods Liefde en Barmhartigheid was die hem genas. Die Samaritaan kwam echt tot geloven, erkende Jezus als de Messias, in tegenstelling tot de negen joden die ook genezing gevonden hadden.

Uw geloof heeft u gered, zijn de laatste woorden van deze tekst. En ook: sta op en ga heen. Volgens de bijbelgeleerden staat er eigenlijk: ga mee, ga mee met mij op mijn reis naar Jerusalem, sluit je bij mij aan, maak je geloof in mij vruchtbaar in je houding van  aandacht en hulp aan anderen. En die opdracht heeft Jezus aan ieder van ons meegegeven: ga mee op de weg die ik je gewezen heb, maak je geloof in mij vruchtbaar in de manier van leven en handelen.

Ook wij zijn op reis door het leven, op weg naar ons leven bij onze hemelse Vader. Op onze reis moeten ook wij proberen als Jezus te handelen. Net als Jezus komen ook wij allerlei mensen tegen, mensen die we leuk en aardig vinden en dus welkom heten, mensen met wie we graag omgang hebben, maar we komen ook mensen tegen, die we liever uit de weg gaan. En dan kun je denken aan de melaatsen van onze tijd, drugscriminelen, zwervers, vluchtelingen, verwarde medemensen enz…Mensen wiens handelen we niet begrijpen en waarover we vaak te snel een oordeel hebben.

Maar als wij zeggen, in Jezus’ boodschap en zijn voorbeeld van, hoe we met elkaar om horen te gaan, te geloven, dan mogen we niemand  zomaar afwijzen, of zomaar veroordelen. Vaak gaat het over gebrek aan kennis over die anderen, maar dat mag nooit een reden zijn om ze af te wijzen. Als het over verkeerde daden gaat, hoeven we die niet goed te keuren, vanzelfsprekend niet, maar net als Jezus moeten we de mens erachter blijven zien, en die lastige mens is bij nader inzien heel vaak iemand om medelijden mee te hebben.

Laten we voor ogen houden, dat ieder mensenleven door God gewild is, en dat er van ons gevraagd wordt, om als Jezus, respectvol met elkaar om te gaan, en niemand buiten te sluiten. Amen.Overweging