Overweging op 25/26-05-2018, feest van de heilige Drie-eenheid, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 25/26-05-2018, feest van de heilige Drie-eenheid, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze Woord en Communieviering. We vieren dit weekend het feest van de Heilige Drie Eenheid, een feest dat een logisch gevolg is op het Pinksterfeest van afgelopen weekend.

Pinksteren zou je het slotakkoord kunnen noemen van het herdenken van het leven van Jezus. Het herdenken en vieren van het leven van Jezus is met Kerstmis, Zijn geboorte, begonnen, daarna zijn we door de veertigdagentijd gegaan met Zijn lijden en sterven. Met Pasen vierden we Zijn verrijzenis, en daarmee onze toekomst na onze lichamelijke dood.

En 10 dagen na de Hemelvaart van Jezus vierden we de belofte van Jezus, dat Hij ons zijn Geest heeft geschonken. Dit alles herdenkend en vierend komen we op het feest van de Goddelijke Drie Eenheid uit.

God de Vader, die zich in Jezus, die God en mens is, aan de wereld heeft geopenbaard, blijft bij ons door zijn Geest. De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn Een.

We bidden in deze viering, dat we ons meer en meer bewust mogen zijn van de bijstand en leiding van de Drie Ene God.

Om de H. Communie goed te kunnen ontvangen willen we de keren dat we zwak en niet standvastig waren, en we ons niet lieten leiden door de heilige Geest, dit aan God en elkaar belijden, door samen de schuldbelijdenis te bidden.

overweging

Lieve medegelovigen. Het zijn dit weekend korte lezingen, maar er staat veel in.

Mozes, de grootste profeet van het Oude Testament, laat ons in de eerste lezing, nadenken over wat God allemaal voor ons mensen heeft gedaan.

Mozes brengt ons in herinnering alle grote wonderdaden van God en onze uitverkiezing tot Zijn volk, onze uitverkiezing dat we Gods kinderen zijn.

Ook maakt Mozes ons ervan bewust dat alle bemoeienis van God met ons, niet altijd rozengeur en maneschijn is. In ons leven zullen we worden beproefd en ook wordt ons geen lijden bespaard. Maar, als we tijdens de beproevingen en lijden het vertrouwen in Gods leiding houden, beamen we dat wij kind van God zijn en graag zijn bescherming willen ervaren. Door te erkennen dat wij Zijn kinderen zijn, is het niet moeilijk, de geboden die God aan Mozes gegeven heeft, te onderhouden. Het zal onszelf en de mensen om ons heen gelukkig maken.

In de tweede lezing, een brief geschreven na de verrijzenis van Jezus, schrijft de heilige apostel Paulus over het belang van ons te laten leiden door de heilige Geest.

Waar Mozes in het Oude Testament al over sprak, ons kindschap van God, wordt door Paulus herhaald. Paulus schrijft: “Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen ( ook wij hebben de geest van het kindschap door het doopsel ontvangen) die ons doet uitroepen Abba, Vader:”

Het is het ontvangen van die Geest, van Gods aanwezigheid in ons mensen, wat wij vorige week met Pinksteren hebben gevierd. God heeft, in de persoon van Jezus, ons de heilige Geest als hulp en trooster toevertrouwd.

In het evangelie lezen we, dat Jezus als de verrezen Heer, aan zijn leerlingen verschijnt. In zijn openbaar leven, voor zijn dood en verrijzenis, heeft Jezus het nooit over zijn macht gehad, maar nu, na zijn verheerlijking bij de Vader begint Hij erover. Als verrezen Heer heeft Hij macht van de Vader gekregen.

We lezen: “Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde”. In deze woorden drukt Jezus het geheim van zijn wezen uit. Hij is God. Alle macht is Hem, door God de Vader, in handen gegeven, en maakt Hem gelijk aan de Vader, tot God de Zoon.

Verder heeft hij voor zijn leerlingen, en ook voor ons een zendingsopdracht: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Hiermee geeft Jezus aan dat God is: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. God is Drie personen en God is één Persoon, is een Drie Eenheid.

Deze Drie Eenheid komt erg mooi tot uiting bij de doop van Jezus. De Vader, die Hem zijn welbeminde Zoon noemt en de heilige Geest die Jezus overschaduwt.

Door onze doop staan wij op de plaats van de Zoon, van Jezus.

Gedoopt zijn is zoon / dochter – zijn. Kind zijn van de Vader.

Dat betekent dat we niets hebben uit onszelf, en dat alles ons geschonken is door een liefdevolle Vader. Hiervan was Jezus zich in zijn openbare leven ten diepste bewust. Daardoor kon Hij ons voorgaan in, en ons leren, hoe te leven in overeenstemming met de bedoeling van God.

Om te proberen om in het voetspoor van Jezus te leven, schonk God ons de heilige Geest. De Geest is een gave, en tegelijkertijd een opgave. Het is een opgave om in elk handelen een onderscheid te maken. Wij christenen kunnen ons, in ons doen en laten, laten leiden door de heilige Geest, door de liefde voor God. Om dat onderscheid te maken vraag ik me wel eens af : “Wat zou Jezus doen of gedaan hebben”.

Wanneer wij ons in nederigheid en dienstbaarheid vrij maken voor de wil van God, dan kunnen wij altijd op de heilige Geest rekenen. Dit vraagt wel wat van ons, omdat wij dan onze eigen wil, de eigen regie over ons leven moeten loslaten. Maar we krijgen er veel voor terug.

Jezus, dat is God voor ons, zal er voor ons zijn alle dagen van ons leven.

En het is belangrijk om elke dag om de leiding van de H. Geest in ons leven te bidden.

U kent het volgende gebed ongetwijfeld:

Kom Heilige Geest,
Vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in ons het vuur van uw Liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Laat ons bidden: God Gij hebt uw gelovigen door de Heilige Geest onderwezen, geef dat wij door diezelfde Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.
Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments