Overweging op 14/15-12-2018, 3e zondag van de Advent, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 14/15-12-2018, 3e zondag van de Advent, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze woord en communieviering. Het is fijn om weer met elkaar naar Gods Woord te luisteren, er over na te denken, en ons te laten sterken door zijn Aanwezigheid in de Heilige Communie. Het is alweer de derde zondag van de advent, we zijn alweer dichter bij Kerstmis, het licht komt dichterbij  en wordt zichtbaarder. We steken de derde kaars aan.

Laat ons bidden: Word geboren in ons midden Heer, moge uw licht doorbreken  in al wat klein en kwetsbaar is. Maak ons attent voor wat er om ons heen gebeurt. Help ons een teken van hoop te zijn. Verlangend kijken we uit naar Uw komst. Amen.

Op de derde zondag van de advent lezen we over  Johannes de Dooper. Op weg naar kerstmis nodigt hij ons uit ons te bezinnen op de komst van Jezus Christus in de wereld, en daarbij op de komst van Gods Rijk. Johannes geeft aan dat dit rijk van God, niet zomaar uit de hemel komt vallen. Wij zullen ons ervoor moeten inzetten, in woord en daad. We moeten ons er steeds weer op bezinnen, hoe we de Blijde Boodschap, ons voorgeleefd door Jezus Christus, in ons leven vorm kunnen geven. In de brief van de Heilige apostel Paulus aan de Filippenzen lezen we de aansporing, om ons als gelovigen,  ten alle tijde in de Heer te  verheugen, en dat we al onze wensen en zorgen in smeking en gebed bij hem mogen brengen. En  we daarbij niet moeten vergeten Hem te danken. Door het dankgebed zullen we Gods innige vrede mogen ervaren. Dat die vrede in deze viering ons deel mag zijn.

Het is goed om deze viering te beginnen met een moment van stilte en inkeer, om te erkennen dat we in doen en laten tekort zijn geschoten, en daarvoor vergeving te vragen. We bidden samen de schuldbelijdenis.

Overweging

Lieve medeparochianen. In onze wereld zijn er veel mensen die in armoede leven. In Jemen bijvoorbeeld is er een grote hongersnood. Er zijn oorlogen en er zijn opstanden onder bevolkingsgroepen, er is onvrede onder de mensen. Er heerst veel onzekerheid. Mensen hebben veel vragen. Wat staat ons nog allemaal te wachten? Wat moeten en  wat kunnen we doen om iedereen in de wereld te kunnen geven wat nodig is. Hoe krijgt iedere mens zijn waardigheid terug.

Dat waren ook de vragen van de talrijke toehoorders aan de profeet Johannes de Doper. Zijn raadgevingen klinken verrassend.

Johannes begon met de mensen die naar hem toe kwamen om zich te laten dopen, te vertellen dat zij eerst hun manier van leven moesten veranderen.  Hij zei: “Denkt niet dat je door het doopsel  gered bent”. Er zit een voorwaarde aan vast. Als je je wilt laten dopen moet dit een teken zijn van je vaste wil om werk te maken van een bekering. Ga anders leven!

Hoe anders leven? Je zou verwachten dat Johannes daarin,  radicaal als hij was, tegen de tollenaars gezegd zou hebben, dat ze een fatsoenlijk beroep moeten kiezen. Maar niets daarvan.

Hij gaf hun de raad: jullie zijn nu eenmaal tollenaar, maar wees niet inhalig. Houd je aan de vastgelegde toltarieven, buit de mensen niet uit.

En tegen de soldaten zei hij niet: “Ga weg uit het huurleger van de despoot Herodes, zoek je broodwinning buiten het leger!” Neen, hij zei gewoon:” Ga niet op plundertocht, eis geen steekpenningen maar neem genoegen met je soldij.”

En tegen al zijn toehoorders, en ook tegen ons zegt Johannes: “Kijk eens in je kleerkast, haal er wat kledingstukken uit die je kunt missen en geef ze aan mensen die kleren te kort hebben. Kijk eens in je provisiekast en je spaarpot, haal er wat voedingswaren en wat geld uit en geef het aan de armen.”

Kort gezegd kwam de wijze raad van Johannes hierop neer. Laat iedereen op de plek waar hij of zij werkt en leeft, gewoon het beste ervan maken. Houd je aan de tien geboden. Heb zorg voor het welzijn van de medemens en doe er iets aan. Dat ligt binnen ieders bereik.

Misschien zult u zeggen: “Dat is nogal een gewoon advies, en dat voor zo’n strenge profeet!” Maar wijs was het wel. In ieder geval haalbaar voor iedereen van goede wil.

We moeten in onze machteloosheid, niet naar oplossingen voor problemen, die ver van ons afstaan, zoeken. Houd het dicht bij huis. We moeten niet onderschatten wat we daar kunnen bereiken. In onze  directe omgeving liggen vele mogelijkheden om het goede te doen, om mensen tot hun recht te laten komen. Waar gewone mensen zoals u en ik, op kleine plaatsen kleine dingen goed doen, veranderen we de wereld. De mensheid zal er wel bij varen als wij wat meer zouden delen, als er een meer eerlijke verdeling is van de basis – levensbehoeften, als we tevreden zijn met wat minder, ten bate van anderen.

De oproep tot bekering die Johannes preekte, in de evangelische zin,

is:” Keer je om, weg van jezelf, keer je naar God toe. Hij komt je al tegemoet, Zijn komst is aan het naderen. Paulus zegt het op zijn manier in zijn brief aan de Filippenzen. Deze zondag ontleent er zijn naam aan: gaudete: vreugdezondag.  De Heer is nabij, verheugt u in hem. Verheugt u! Laat iedereen u kennen als vriendelijke, opgewekte  mensen.

Johannes heeft ook gezegd: “Ik doop u met water, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Hij zal jullie dopen in de heilige Geest en met vuur. Die Geest is over Jezus gekomen toen Hij zich door Johannes liet dopen.

Die Geest straalde Hij uit in zijn omgang met arme zowel als rijke mensen, met zieken en gezonde mensen, met rechtvaardigen en zondaars, joden en niet – joden.

Die Geest, die manier van leven, van met elkaar omgaan, heeft Hij ons duidelijk gemaakt. Zo kunnen ook wij met diezelfde Geest, ons door het Sacrament van het  heilig doopsel gegeven, er voor anderen zijn.

De heilige Geest zal ons vertroosting bieden op onze levensweg en  vreugde geven.

Dat het zo moge zijn. Amen.