Preek op 12-02-2017, de 6e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 12-02-2017, de 6e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

CRÈCHE

openingswoord

Broeders en zusters, van harte welkom. Wij zijn kinderen van God, maar wij leven in de wereld, te midden van de andere mensen. Maar nu hebben wij de wereld even achter ons gelaten.

Afgelopen week hebben wij Gods liefde in de wereld gebracht, maar misschien is de wereld ook een beetje in ons gekomen. Waar je mee omgaat, daarmee word je besmet. Daarom is het goed aan het begin van de Eucharistieviering ons weer te bekeren.

In de Nederlandse taal denken wij bij het woord ‘bekering’ aan onaantrekkelijke verstervingen en bovenmenselijke inspanningen om het goede te bereiken. Maar in de heilige Schrift, in het Hebreeuws, staat het woord – ik hoop dat ik het goed uitspreek – ‘Teshouva’, wat ’terugkeer’ betekent. Bekering in de Bijbel drukt het positieve en geruststellende uit van de banneling, die terugkomt. Hij komt terug in het huis van zijn vader en moeder, daar waar het goed is om te leven en lief te hebben, daar waar al zijn bronnen zijn.

Wij hebben afgelopen week gemerkt, dat ons innerlijk kompas soms de verkeerde richting aanwees, maar nu is het weer goed. Wij zijn met ons allen terug in het Huis van de Vader.

Zeggen wij net als de verloren zoon onze schuldbelijdenis en weten wij, dat God heel blij met ons is.

openingsgebed

Laat ons bidden. Heer onze God, in ieder mensenhart hebt Gij de vrijheid neergelegd. Laat ons deze vrijheid niet misbruiken om te zoeken naar wat ons behaagt, maar laat haar opbloeien tot een antwoord op uw geboden; wek in ons de gezindheid van uw Zoon, die tot voltooiing heeft gebracht al wat geschreven staat: Jezus Christus onze Heer. Die met U leeft en heerst… Amen.

kinderwoorddienst

preek

Er vinden in een mensenleven soms gebeurtenissen plaats, die wat ons betreft niet de bedoeling waren. Twee jonge mensen kopen een huis en even later wordt één van de twee ontslagen met als gevolg, dat de hypotheek niet meer kan worden betaald.

In het leven van Jezus Christus gebeurde ook geregeld wat je niet zou verwachten. Op de bruiloft van Kana is er gebrek aan wijn. Jezus Christus beveelt de dienaren de kruiken met water te vullen. En even later stroomt de wijn overvloedig. Jezus Christus gaat met zijn leerlingen het meer op, terwijl er een zware storm op komst is. Maar even later strekt Hij zijn handen uit en wind en water worden volmaakt stil. Wie durft te doen wat God vraagt, kan voor verrassingen komen te staan.

De tweede lezing spreekt over een geheim plan, door God ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Goddelijke wijsheid, werkzaam in een menselijke wereld. Maar alleen als wij ons aan Hem durven toevertrouwen.

Het Kruis van Jezus Christus is een goed voorbeeld van goddelijke wijsheid. Het was het laatste, dat de joden hadden verwacht. Men meende, dat de beloofde Redder zou triomferen en vrede en veiligheid zou brengen. Maar God besluit de mensheid te redden door een gekruisigde rabbi uit een onooglijke plaatsje, Nazaret.

Wij met onze menselijke geest – ofschoon wij vele talenten hebben – kunnen de goddelijke manier van denken niet uit onszelf begrijpen. Velen van ons kunnen goed omgaan met een mobiele telefoon; wij kennen haar mogelijkheden; maar hoe het nu kan, dat miljoenen menselijke stemmen door de ether gaan en ook nog op de goede plek terechtkomen, dat kan, denk ik, niemand van ons precies uitleggen. Daartoe hebben wij een expert nodig. Wel, God is de Expert als het gaat om de vraag wat voor ons het beste is.

Op de berg Golgota begon iets nieuws. God openbaarde zijn wijsheid op een nog niet eerder vertoonde manier. Hij liet zien, dat Hij ons niet alleen wil overladen met de prachtige geschenken van de schepping, maar dat Hij ook zichzelf wil geven. Door de kruisweg te gaan, toonde Hij, dat zijn liefde een zichzelf opofferende liefde is.

Jezus’ dood was een ergernis voor de joodse leiders, die in afwachting waren van een triomferende aardse koning. De wijze mannen van die tijd meenden, dat een overwinning door middel van een nederlaag een dwaasheid was. Maar voor hen, die geloofden, werd de wijsheid van het kruis het hart van een leven in geloof en vertrouwen. Voor hen, die zich lieten leiden door de Expert bij uitstek, vormde het een grote troost, want wie heeft er nu geen kruis te dragen!

En juist daarom – hoezeer wij er ook aan moeten wennen – wil God, dat het kruis in ons dagelijkse leven centraal staat. Wij weten, dat iedereen in staat is om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Maar om diep door te dringen in de Gods denkwijze, hebben wij de heilige Geest nodig. Alleen Hij kan ons de logica – de denkwijze – van de goddelijke liefde leren, een logica, die gebaseerd is op zelfopoffering en niet op zelfbehoud.

Laat ieder van ons de komende week naar zijn eigen levensomstandigheden kijken met de ogen van God. Wij zullen dan bijvoorbeeld ontdekken, dat een kennismaking, waar wij tegenop zien, even veel liefde en aandacht verdient als een gesprek met een vertrouwd persoon. Of bij de gedachte aan een vakantie die niet kon doorgaan, denken wij: wie weet voor welk een ongeluk wij gespaard zijn gebleven? Als wij last beginnen te krijgen van de gebreken van de oude dag, kunnen wij meer begrip gaan krijgen voor andere mensen, die al langer onder die last gebukt gaan. Of als er op school of op ons werk een nieuw iemand komt met allerlei akelige eigenschappen, kunnen wij de komst van die persoon zien als een uitnodiging van God om hem voor het Koninkrijk te winnen.

Hoe vaker wij God om inzicht vragen in zijn manier van denken, hoe meer wij met nieuwe ogen zullen kijken naar de mensen om ons heen.

Broeders en zusters, in de bedevaartplaats Medjugorje in Bosnië-Herzegovina verschijnt Moeder Maria vaker op de 520 meter hoge berg Krizevac waar in 1933 een groot kruis is opgericht ter ere van de 1900e sterfdag van onze Heer. Niet alleen de zes zieners, maar ook vele bedevaartgangers hebben er vaker een bijzonder licht gezien. Maria verschijnt als de Koningin van de Vrede en roept mensen op om als zij voor de vrede willen bidden voor het kruis te gaan staan. Het kruis van waaraf Jezus heeft gezegd “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lukas 23,34). Alleen door vergeving te ontvangen en door vergeving te schenken kan er vrede komen.

Jezus Christus zegt ook: “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Johannes 15,13). Jezus Christus gaf zijn leven aan het kruis. Willen wij, dat Gods liefde in onze wereld weer de norm wordt, dan zullen wij het kruis opnieuw centraal moeten stellen.

Als ik bij jonge mensen thuis op bezoek kom, valt het mij op, dat er bijna bij niemand een kruisbeeld aan de muur hangt. Het voorbeeld van Gods liefde, het kruis, en alle bescherming, die het met zich meebrengt, is uit veel gezinnen verdwenen. Het zou het mooiste zijn om in iedere kamer een kruisbeeld te hebben hangen.

In het 9e hoofdstuk van Lucas verklaart Jezus Christus tegenover alleen zijn leerlingen, dat Hij door de hogepriesters verworpen zal worden, maar dan verklaart Hij tegenover allen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen de zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen” (Lukas 9,23).

In het nieuwe parochieblad staat een artikeltje over een bedevaart naar Medjugorje, een busreis, van 18 tot en met 28 mei.

Zelf ga ik weer per vliegtuig naar Medjugorje van woensdag 26 april tot en met maandag 1 mei. Ik ben daar dan vier volle dagen. Naast mij is er nog plaats voor 7 personen. Ik zou zeggen: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments