Preek op 29-05-2016, Sacramentsdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Preek op 29-05-2016, Sacramentsdag, jaar C, pastoor Frank Domen

openingswoord

Beste medegelovigen, welkom, fijn, dat jullie hier zijn op dit feest van Sacramentsdag. Hoe vaak zeggen wij niet tegen familie en vrienden: “Fijn, dat jullie er zijn”. Wij kunnen het samen gezellig maken, vreugde en verdriet met elkaar delen.

“Fijn, dat U er bent”, zeggen wij tegen de Heer. In het Woord van de heilige Schrift en in het Sacrament van de heilige Communie komt Hij om ons de weg te wijzen, om op het altaar zijn levensoffer aan God aan te bieden. Wij mogen ons daar met onze persoonlijke offers bij aansluiten.

Broeders en zusters, wij hebben het op Sacramentsdag al vaker gehad over de tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Communie. Ik wil nu een ander aspect belichten. In de prefatie staat beschreven met wie wij de lofzang van het Sanctus, het Heilig, Heilig, aanheffen. Vandaag staat er: “Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon…” Wij zijn hier niet alleen. Overal waar God is, daar zijn Jezus Christus en Moeder Maria en vele engelen en heiligen.

Openen wij ons hart voor deze werkelijkheid. Dit uur is dé kans van de week om hemel en aarde met elkaar te verbinden.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, voor hen die Gij bemint, is niets zo dierbaar als uw blijvende aanwezigheid. Uw Zoon heeft ons zijn Lichaam en zijn Bloed gegeven, het grote teken van het nieuw verbond. Laat de gedachtenis aan zijn lijden, dood en opstanding ons steeds voor ogen staan, als wij rondom uw heilige tafel eten van dit brood en drinken uit deze beker. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…

preek

“Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon zingen wij U vol vreugde toe: Heilig, heilig”.

Broeders en zusters, wij zijn de engelen een beetje vergeten. Maar zij vergeten ons niet. Zij nemen in ons dagelijkse leven en in ons gebed een belangrijke plaats in. De heiligen in de hemel en onze overleden familieleden zijn onze voorsprekers, en de engelen ook. Het is een van hun taken. Zij bidden en werken met ons samen.

Volgens de heilige Schrift en de Overlevering hebben engelen met name de taak om te waken over de plaatselijke kerken. De heilige bisschop en kerkleraar Gregorius van Nazianze verklaart: “De zorg over deze Kerk is toevertrouwd aan een engel. En andere engelen hebben de leiding over andere Kerken, zoals de apostel Johannes dat leert in het Boek der Openbaring.”

Toen Gregorius uit Nazianze wegging, vroeg hij aan de engel van de Kerk daar: “Laat er geen belemmering zijn, die het volk zou tegenhouden op de weg naar het hemelse Jeruzalem.”

De heilige Johannes Chrysostomus, ook een bisschop en kerkleraar, zegt het zo: “Natuurlijk kunt u thuis bidden, maar niet zoals in de kerk. Want niet alleen de mensen, maar ook de engelen zijn in aanbidding en gebed in die heilige plaats, en zij bidden er voor de mensen.”

Van Claude La Colombière, een heilige Franse biechtvader, staat deze uitspraak opgetekend: “In onze kerken, in dit tabernakel, rust het Lichaam van de Heer. In de schoot van Maria was Hij maar negen maanden, in de stal maar veertig dagen, op het Kruis maar drie uren, in het graf slechts drie dagen; en in onze kerken is Hij altijd. Daarom zijn die altijd vol engelen, vol aartsengelen en serafijnen die Hem voortdurend aanbidden. Onze kerken zijn om zo te zeggen een soort bijgebouwen van het Paradijs; de hemelse geesten vestigen er hun verblijf en genieten er van hetzelfde geluk als boven het hemelgewelf gesmaakt wordt.”

Lieve medeparochianen, de engelen zijn bij ieder Sacrament aanwezig, maar vooral bij de viering van de Eucharistie. Want de heilige Mis is de deelname aan de hemelse Eredienst, die door alle hemelse wezens aan de heilige Drie-eenheid wordt gebracht. De reeds eerder genoemde heilige Johannes Chrysostomus schrijft: “De priester wordt omringd door engelen. Heel het priesterkoor en de ruimte rondom het altaar zijn vervuld van hemelse machten om Degene te eren die op het altaar aanwezig is.” En hij gaat verder: “Stel je eens voor bij welk koor je je zult mogen voegen. Jij, gehuld in een lichaam, wordt waardig gekeurd samen met de machten des hemels de Heer van allen te vieren.”

De heilige Johannes Chrysostomus vertelt het verhaal van een heilige aan wie God liet zien wat er in de Mis gebeurt. Ik lees voor: “Tijdens het heilig Offer zag hij plotseling een menigte engelen in menselijke gedaante op het priesterkoor neerdalen, gehuld in prachtige gewaden. Ze omringden het altaar en bleven daar in grote eerbied en met diep neergebogen hoofd staan.”

In de zesde eeuw leerde paus Gregorius hetzelfde. Ik citeer: “Op het uur van het Offer gaan bij het woord van de priester de Hemelen open en de koren der engelen komen de mysteriën van Jezus Christus meevieren. De hemel voegt zich bij de aarde, het zichtbare en het onzichtbare zijn dan één.”

Ik hoop, lieve medeparochianen, dat dit alles ons kan helpen om te groeien in het besef hoe geweldig deze plaats is. Hemel en aarde zijn hier met elkaar verbonden.

Maar het gaat niet alleen om een beter besef. In eucharistisch gebed 1 bidt de priester de volgende tekst: “Zend dan uw engel, machtige God, om deze gave en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid”. Belangrijk is ook de samenwerking tussen engelen en mensen. Het is ook de taak van de engelen onze gebeden en offers naar de hemel te brengen.

Kijken wij daartoe naar de bijzondere ervaringen van Catalina Rivas, lekenmissionaris van het Eucharistisch Hart van Jezus, goedgekeurd door José Barahona, bisschop van San Vicente in El Salvador, Centraal-Amerika.

Catalina ziet hoe bij de offerande de engelbewaarders naar voren komen om de offers en de vragen van hun beschermelingen naar het altaar te brengen.

Het is de bedoeling, dat wij dan ook inderdaad onze zorgen, pijn en droefheid, onze vreugde en onze vragen aan de Heer aanbieden. De engelen brengen die blijkbaar naar het altaar.

Catalina ziet hoe een eerste groep prachtige engelen vanuit de aanwezige mensen naar voren kwam. Sommigen onder hen droegen een soort gouden schaal met iets dat schitterde als een witgouden licht. Iets dergelijks kunnen wij lezen in het 5e hoofdstuk van het Boek van de Apocalyps.

Achter de eerste engelen kwamen anderen, die niets in hun handen droegen. Zij boden ze leeg aan. Dat waren de engelen van de mensen, die God nooit iets aanbieden.

Tenslotte kwamen er engelen, die nogal droevig waren, de handen gevouwen in gebed, de blik naar de grond gericht. Dat zijn de engelbewaarders van de mensen, die uit gewoonte komen of uit verplichting, bijvoorbeeld bij een begrafenis. Zij hebben niets aan te bieden voor het Altaar, behalve hun eigen gebeden.

En dan ziet Catalina Rivas hoe er naast de aartsbisschop duizenden engelen verschijnen, grote en kleine, in witte gewaden gekleed. Zij hoort wondermooie muziek en samen met de mensen in de kerk zingen zij “Heilig, heilig, heilig is de Heer”.

Broeders en zusters, wat fijn, dat wij zijn samengekomen om de Eucharistie te vieren. Laten wij hier echter niet zijn als bijvoorbeeld bij een concert, dat wij – volop genietend – over ons heen laten komen. Nee, hier is de heilige plek waar hemel en aarde met elkaar verbonden zijn. Dit is de kans bij uitstek om onze noden en wensen tot in de hemel te laten doordringen. En er is zo veel nood: lichamelijke en geestelijke nood onder individuele mensen, in de gezinnen, in landen en tussen landen. Geven wij de engelen veel in handen. Het kan nooit te veel zijn. De wereld heeft de hemelse zegeningen hard nodig. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments