Preek op 08-05-2016, de 7e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Preek op 08-05-2016, de 7e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

CRÈCHE

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal welkom bij deze heilige Eucharistieviering.

Iedere dag wordt er door onszelf en door anderen veel gezegd en gedaan. En misschien 99 van die 100 zaken vinden wij vanzelfsprekend. Wij staan er niet bij stil, dat er achter iedere daad, woord of gedachte ‘geestkracht’ schuilgaat.

De ene keer wordt iets bedacht door onze eigen geest. Een andere keer wordt ons iets ingegeven door de heilige Geest van God of door onze engel. Soms wordt ons iets ingefluisterd door een boze geest, een duivel. Daarom bidden wij ook: “Leid ons niet in bekoring”. Wij zijn zelf lichaam en geest, maar er is ook een wereld van goede en kwade geesten om ons heen. En die geesten proberen invloed op ons uit te oefenen.

Zijn wij ons er van bewust dat wij niet alleen zijn. De goede geesten zijn om ons heen. Zij beschermen ons, leiden ons naar God toe en naar elkaar. Maar ook de kwade geesten zitten niet stil. Zij proberen ons bij God weg te lokken, stimuleren ons om het kwade te doen.

Vragen wij God in deze viering, dat wij mogen inzien waar een bepaalde ingeving vandaan komt; en dat wij dan de kracht mogen hebben om steeds vaker voor het goede te kiezen.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien, maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen. Hij is de Heiland van de wereld. Wij vragen U: bewaar ons in zijn Naam; dat wij één mogen zijn en U verheerlijken bij alles wat wij doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw…

kinderwoorddienst

preek

Het leek mij goed een week voor Pinksteren alvast over de heilige Geest na te denken. Om een feest goed te kunnen vieren, moet je je er eigenlijk van te voren op voorbereiden.

Gods heilige Geest is werkelijk een Persoon, niet een of andere kracht, maar is een ‘Iemand’, zoals ieder van ons dat is, maar wij kunnen Hem niet zien, niet aanraken of aanwijzen. Maar wij kunnen wel merken dat Hij er is, dat Hij aan het werk is. Ik zei het al aan het begin van deze viering: achter ieder woord of iedere daad zit ‘geestkracht’.

Wel, wanneer twee mensen een ruzie bijleggen en vriendschap sluiten, dan is daar de heilige Geest aan het werk. Wanneer iemand een fout tegenover God of tegenover een medemens weer goed maakt; wanneer iemand, die vol haat was, zijn hart weer openstelt voor liefde; wanneer iemand een of ander goed werk verricht – binnen of buiten de Kerk – dan is Gods heilige Geest aan het werk.

De heilige Geest, beste medegelovigen, is een actief Iemand. Zijn werkzaamheid naar ons toe begon al met de schepping. In het begin was er alleen maar chaos. Licht, donker, lucht, water en aarde, er was geen orde en regelmaat, maar toen Gods heilige Geest zijn schaduw erop liet vallen – zoals Hij later Maria zou overschaduwen – toen kwam overal het leven, dat wij nu zien.

Met het scheppingsverhaal wilden de leraren van het oude Israël ons vertellen, dat God altijd en overal aanwezig is. Bij alles wat gebeurt, bij al wat leeft en zich ontwikkelt, is Hij er. De schepping, de wereld, is nooit zonder God. Het is ook niet zo, dat er toevallig iets goed of verkeerd gaat. Wij zijn niet overgeleverd aan willekeur, en nog minder aan de kwade geesten. Het is wel zo, dat de individuele mens zich voor Gods heilige Geest kan afsluiten.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament komen mannen en vrouwen voor aan wie God zijn heilige Geest op bijzondere wijze heeft gegeven. Profeten ontvingen door zalving met olie de heilige Geest. Van Hem kregen zij de moed en de wijsheid om Gods woorden te verkondigen, om desnoods ontrouwe koningen en priesters tegen te spreken. Als je met zulke mensen spreekt, merk je, voel je, dat Gods heilige Geest in hen aanwezig is, werkzaam is, dat er een kracht van hen uitgaat, dat zij vol leven zijn.

Over Jezus Christus, onze Redder, zegt reeds de profeet Jesaja (11, 2), dat God Hem een geest van wijsheid en verstand zal geven, een geest van inzicht en sterkte, van kennis en ontzag en liefde voor Gods heilige Naam. Dat zijn de zeven gaven, die ook wij ontvangen in het Sacrament van het Vormsel. Gods heilige Geest is er niet alleen maar voor een klein groepje wijze mannen en vrouwen, nee, Hij is er voor iedereen, die Hem wil ontvangen. Bij de profeet Joël (3, 1) zegt Jahwe-God het volgende: “Daarna zal het gebeuren: Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw grijsaards dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen”. Dus Gods heilige Geest is er voor ons allemaal!

In deze meimaand vereren wij op bijzondere wijze de heilige Maagd Maria. Van haar zeggen wij, dat zij was “vol van genade”. Dat betekent, dat zij vol was van de heilige Geest. Niets deed zij zonder zijn gaven. Hij was haar grote Leidsman en Herder, dag en nacht, altijd en overal.

Dat mogen ook wij doen: de heilige Geest overal bij betrekken. Als een jongen en een meisje elkaar ontmoeten, kunnen zij vragen: O heilige Geest, bent U het, die ons bij elkaar heeft gebracht? Zijn wij voor elkaar bestemd? Ouders en grootouders kunnen daar ook om bidden: Geef dat onze zoon/dochter, ons kleinkind degene mag ontmoeten, die U voor hem/haar hebt bestemd. Dat zou in de toekomst zo maar een hoop verdriet kunnen schelen.

Als je in je hart voelt, dat het goed zou zijn om een bepaald iemand te gaan helpen, ook al heb je er helemaal geen zin in, dan is het de heilige Geest, die jou daartoe roept. Hij legt die drang in je. Als er gesproken wordt over een keer extra naar de Kerk gaan, over iets extra’s bidden voor iemand, die grote problemen heeft, al is het maar eventjes, een paar seconden, dat je denkt: “Hé, zou ook ik dat niet voor hem kunnen doen!? Zou ik niet blij zijn als anderen in soortgelijke omstandigheden dat voor mij doen!?”, dan is het de heilige Geest van God, die jou op dat moment aanraakt en zegt: Hé, zou je dat niet doen!?

Gebeurt het weleens, lieve mensen, dat wij niet luisteren naar de stem van ons hart? Kiezen wij dan niet voor de gemakkelijkste weg? Als wij niet luisteren naar de kleine aanwijzingen, die de heilige Geest van God ons geeft, waarom zou Hij dan grote dingen voor ons doen!?

Als wij strakjes in de Communie Jezus ontmoeten, laten wij Hem dan vragen: Heer, U bent vuur op aarde komen brengen, het vuur van de heilige Geest, en U hebt zelf gezegd, Heer, dat U ernaar verlangt, dat het vuur oplaait. Laat dan het vuur van uw liefde branden in mijn hart, in onze harten. Geef, Heer, dat ik alle kleine aanwijzingen, die de heilige Geest mij geeft, opvolg, zodat ik uw genade niet verspil en ik verdien om nog grotere genade te krijgen.

Wie zich door de heilige Geest van God laat leiden, krijgt meer vrede, meer vreugde. Het stapelt zich op in je hart.

Mensen, ik voel zelf soms ook de neiging om eigen wegen te gaan. En als ik daar dan weleens intrap, voel ik achteraf steeds weer, dat ik toch slechter af ben.

Proberen wij het een tijdje vol te houden: luisteren naar de heilige Geest van God. Doen wat Hij zegt. Dan zal het ons nog beter gaan. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments