Preek op 07-02-2016, de 5e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen, én de jaarlijkse toespraak van de penningmeester, Egbert Klaassen, over de financiële situatie

Preek op 07-02-2016, de 5e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen, én de jaarlijkse toespraak van de penningmeester, Egbert Klaassen, over de financiële situatie

CRÈCHE

openingswoord

Broeders en zusters, welkom bij deze heilige Eucharistieviering. De feesten Kerstmis, Driekoningen en van de Doop van de Heer zijn nog maar kort geleden. Jezus is inmiddels volwassen. Nu moet er echt gewerkt gaan worden voor het Koninkrijk van God. En Hij wil dat niet alleen doen. In het evangelie horen wij hoe Jezus de apostelen roept om Hem bij te staan.

Ook wij zijn geroepen. Wij zijn ook gekomen… naar Gods Kerk. Maar naar de Kerk gaan is het eerste. Wat wij hier ontvangen moeten wij ná de viering uitdragen overal waar wij komen. Dat is onze opdracht.

Danken wij God voor al die keren, dat wij al aan onze opdracht konden beantwoorden. Vragen wij vergeving voor de keren, dat wij tekortgeschoten zijn.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, allen die uw nabijheid ervaren, getuigen dat Gij heilig zijt en dat de aarde vol is van uw glorie. Wij bidden, dat zij, die door U geroepen zijn om dag en nacht te zwoegen voor uw Naam, blijven vertrouwen op uw Woord en de vreugde ervaren uw leerlingen te zijn. Door… Amen.

kinderwoorddienst

preek

Veel mensen hebben een favoriete heilige, bijvoorbeeld Antonius van Padua, van de verloren voorwerpen. Mijn zus en ik houden ons vaker bezig met de heilige Benedictus.

Hij werd in 480 geboren in Italië. Zijn ouders behoorden waarschijnlijk tot de landadel en stuurden hem naar Rome om te studeren. Maar wat hij daar zag! I.v.m. politieke ruzies tussen machthebbers waren er soms wel twee verschillende bisschoppen voor één plaats. Een keizer werd vermoord. Hij dacht: Is dit de wereld waar ik voor moet gaan werken!? Hij trok zich terug in de eenzaamheid om een leven van gebed en boetvaardigheid te leiden. Daarin vond hij liefde, vrede en vreugde.

Als wij in de wereld om ons heen kijken, kunnen wij net als Benedictus ons zwaar teleurgesteld voelen. God is blij, dat wij de wereld zien zoals zij is. En dan roept Hij ons: “Kom maar bij Mij. Ik zal je echt geluk geven.” “Maar” – zegt God er bij – “je moet dan helpen dat geluk ook weer verder te geven aan anderen.”

Al in het Oude Testament riep God profeten om ze naar de mensen toe te sturen. Wij hoorden vandaag over Jesaja. In een indrukwekkend visioen ziet Hij God op een troon, omgeven door serafijnen – dat zijn de allerhoogste engelen – en die engelen roepen “Heilig, heilig, heilig, de Heer der hemelse machten”. De drempels schudden in hun voegen door het luide geroep. Hij ervaart de grootheid van God en tegelijkertijd zijn eigen kleinheid. Maar één van de serafijnen zuivert hem van zonde en geeft hem de kracht van God. En als Jahwe God dan vraagt: “Wie zal Ik zenden”, zegt hij: “Hier ben ik, zend mij!” Hij gaat het werk van die grote, ontzagwekkende God doen, omdat hij Gods kracht in zich ervaart.

Zo vergaat het de apostelen in het evangelie ook. Zij zijn zo in hun hart geraakt door Jezus Christus, dat zij hun vissersbestaan opgeven om voortaan ‘mensen te vangen’ voor het Koninkrijk van God. Mensen vang je door eerst voor ze te bidden en door ze dan in woord en meer nog in daad de Blijde Boodschap te vertellen.

Wij geven zo vaak gehoor aan de roepstem van medemensen. Laten wij ook weer gehoor geven aan de roepstem van God. Zijn wij met Jezus Christus en de apostelen getuigen van de Blijde boodschap.

TOESPRAAK VAN DE PENNINGMEESTER, EGBERT KLAASSEN

Kerkbalans 2016 vieringen 6 en 7 februari

Beste medeparochianen,

Drie weken geleden, op zondag 17 januari om precies te zijn, stond ik, tijdens een Familieviering, op deze plek om de familieleden en overige bezoekers te vertellen over de actie Kerkbalans.
Zoals u weet kenmerkt een Familieviering zich door de aanwezigheid van een groot aantal kinderen.
Niet alleen de bekende KISI-koorleden, maar ook veel kinderen in de kerkbanken en natuurlijk de vaders en moeders, opa’s en oma’s.
Een enthousiast gezelschap dat overduidelijk genoot van hetgeen tijdens een dynamische viering werd geboden.
Na een korte preek van de Pastoor heb ik geprobeerd, in het belang van de aanwezige kinderen, om de uiteenzetting over Kerkbalans en de daarbij behorende cijfers, kort en bondig te houden.
Geloof me of niet, maar na afloop van mijn verhaaltje kreeg ik een hartverwarmend, nee zelfs een daverend applaus van de kerkbezoekers.
Ik stond werkelijk perplex.
Dit was me nog niet eerder overkomen.
Ik vroeg me dan ook af, heb ik dit te danken aan de het feit dat mijn verhaal zo kort en bondig was, of beloonde men mijn informatie, en de daaraan verbonden boodschap, zo hartstochtelijk?
Ik weet het echt niet – De praktijk zal het, op termijn, leren.

Kerkbalans 2016.
Dit jaar is gekozen voor de slogan: mijn kerk inspireert – mijn kerk in balans.
Ik schreef al in mijn toelichting in DiB, over de dubbele betekenis van het begrip balans
Namelijk ‘de balans’ zoals wij die kennen van de jaarrekening, en de ‘balans’ tussen onze inkomsten en uitgaven.
En hier ontvouwt zich een gedeelde verantwoordelijkheid.
Enerzijds de inkomsten, waarvan actie Kerkbalans, wij dus, de belangrijkste bron is en anderzijds de uitgaven, waar het Parochiebestuur uiterst zorgvuldig mee om dient te gaan.
Wat geven we uit om onze parochie, ook op langere termijn, gezond te houden en over welke middelen beschikken wij om dit op een verantwoorde manier te financieren?
De uitgaven zijn soms aanzienlijk maar noodzakelijk.
Ik noem u enkele voorbeelden uit de recente praktijk: het installeren van een gecertificeerd alarmsysteem, (opdracht verz. mij), het rooien van de uit de kluiten gewassen bomen in de tuin, die een gevaar bleken voor de veiligheid, nieuwe verwarmingsketels.
Hier zijn duizenden euro’s mee gemoeid.
Bij belangrijke uitgaven overlegt het Parochiebestuur vooraf met een team van professionele vrijwilligers wiens oordeel mede bepalend is voor het uiteindelijke besluit.
Dit geldt ook voor het onderhoud aan gebouwen w.o. schilderwerk en dakbedekking (actueel is het dak van de Dionysiuszaal), maar ook de no aan te schaffen nieuwe poort van het Kerkhof.
Het is echt geen luxe maar het zijn onvermijdelijke uitgaven voor nu en voor de toekomst.
Vaste kosten als energie, belastingen, verzekeringen, afdrachten en personele kosten zijn voor u inmiddels herkenbaar posten.
Waarbij wij ons, v.w.b. de personele kosten, blijvend gelukkig mogen prijzen met onze Diaken Eelke Ligthart die voor nul euro zijn dagelijkse werkzaamheden verricht.
De uitgaven aan extra’s, noem het luxe, zoals de verlichting van de klokkentoren, de verlichting van het kruis en straks in de tuin, worden door de Pastoor gefinancierd door de giften die hij ontvangt rond zijn verjaardag.
Dit gaat buiten de boekhouding van het Bestuur om en drukt niet op de begroting.
Het zijn stuk voor stuk prachtige cadeaus van een zeer betrokken Pastoor.
Hier kan een penningmeester oprecht van genieten.
Over cadeaus gesproken, nu wordt Wiljan in mei ook nog 65 jaar.
Wat voor moois gaat dat allemaal nog teweeg brengen?
Ik sta nu al te trillen op mijn benen.

Maar hoe gaat het nu eigenlijk met de inkomsten en met de name de Kerkbalans?
In 2014 ontvingen wij bijna € 83.000,- en in 2015 € 81.000,-
Uiteindelijk een klein negatief verschil t.o.v. 2014.
Eind november leek het verschil beduidend groter.
Bijna verontrustend.
Maar door een aantal genereuze giften in december, zijn we heel dankbaar voor dit eindresultaat.
Hoe dan ook, onze parochie blijkt in grote lijnen in staat om de in- en uitgaven in balans te houden.
Maar toch is er ook sprake van een on-balans.
Deze ontstaat door de afname van het aantal veelal oudere kerkbijdragers (het natuurlijk verloop), versus de toename van het aantal veelal jongere kerkbijdragers.
Hierin schuilt de zorg over de ‘balans’ op termijn.
Het is de onmiskenbare verzwakking van, het al zo vaak door mij genoemde, fundament.
Dit fundament moet tijdig worden versterkt.
Hier ligt de focus.

Hoe kan het Parochiebest. de drempel voor bijdragen voor u verlagen?
Indien u uw bijdragen gelijkmatig over het jaar wil en kan spreiden zou u gebruik kunnen maken van de nieuwe optie voor Kerkbalans, namelijk de automatische incasso.
In DiB die u heeft ontvangen, leest u hier meer over.
U heeft de toelichting, de bekende acceptgiro en een machtigingkaart ontvangen
Een aantal machtigingskaarten is inmiddels ingevuld en ingeleverd.
Dat een periodieke bijdrage ook d.m.v. digitaal bankieren kan worden geactiveerd, weet u natuurlijk allang.
En ook weet u dat onze parochie een officiële ANBI-status heeft.
Met alle fiscale voordelen daaraan verbonden.
De keuze is aan u. En vergeet niet, zodra u wilt stoppen met de automatische incasso – of een reeds afgeschreven bijdrage wilt laten terugstorten, kan dat heel eenvoudig.
U zit er dus niet ongelimiteerd aan vast.

Tot slot nog dit:
In de achter ons liggende jaren heb ik, vanaf deze plaats, steeds Jan Meester genoemd als toonbeeld van onbetwiste loyaliteit aan de parochie d.m.v. zijn vrijwilligerswerk.
Met militaire precisie houdt Jan, 88 jaar !!, het kerkplein schoon van bladeren en eventueel sneeuw. Dag in – dag uit.
Jan, ik vond dit jaar in mijn verhaal geen bruggetje naar jouw werkzaamheden, daarom doe ik het op deze manier.
Indien u lieve parochianen, evenals tijdens de Familieviering een niet te onderdrukken behoefte voelt om voor mij te gaan applaudisseren, verzoek ik u dit niet voor mij te doen maar voor Jan Meester, als representant van alle vrijwilligers van onze parochie.
Ik dank u allen.

Applaus !!!

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments