Preek op 01-02-2015, de 4e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 01-02-2015, de 4e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

CRÈCHE

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom weer.

Wij letten tegenwoordig goed op ons milieu. Kijken wij maar naar de scheiding van ons afval. Er is een afvalbak voor glas en een afvalbak voor plastic, een afvalbak voor dit en eentje voor dat.

Maar dat is weleens anders geweest. Vroeger waren er bepaalde gedeeltes in volle zee – zo is mij ooit verteld – waar vuil mocht worden gestort. Wanneer die mededeling over de boordradio van een schip kwam, werd er van alles overboord gekieperd, aldus een aalmoezenier van de marine.

Deze aalmoezenier vertelde ook, dat er in zijn tijd op zaterdag weleens over de luidsprekers werd omgeroepen: “Vanmiddag om 17.00 uur is het vuil storten bij de pater”. Dat betekende, dat er die middag kon worden gebiecht. Goed gezegd eigenlijk, want naast veel goeds zit er nog allerlei vuil in ons. Als wij eerlijk zijn, moeten wij toegeven, dat er nog kwade en onreine geesten in ons huizen, die af en toe de kop opsteken.

Vragen wij God en elkaar vergeving voor de keren, dat wij ons te weinig tegen die verkeerde geesten hebben verzet. En beloven wij beterschap.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, onze Vader, nooit houdt Gij op tot ons te spreken bij monde van uw profeten: maar in Jezus, uw Zoon, is uw Woord ons het meest nabij. Hij bevrijdt ons uit de slavernij van angst en schuld. Maak ons hart bereid Hem te ontvangen en laat ons gehoor geven aan zijn boodschap. Hij die met U … . Amen.

kinderwoorddienst

preek

De man, die indertijd door Jezus werd genezen, was echt niet de enige, daar en toen, die bezeten was van verkeerde zaken. Hij was zelfs letterlijk bezeten van een boze geest, want toen Jezus hem genas, schudde de duivel hem eerst nog heen en weer – en dat was echt geen aanval van epilepsie – gaf een luide schreeuw en toen ging hij uit de man weg.

Ik hoop niet, dat er hier mensen zijn, die menen, dat de duivel niet bestaat en dat er dus ook geen door de duivel bezeten mensen bestaan. Zo ja, ga dan maar eens praten met Gerard Bruggink, de rector van ons seminarie, die als nevenfunctie heeft exorcist van ons bisdom te zijn, de officiële duiveluitdrijver. En sommige mensen zijn zo, dat – hoe minder zij in God geloven – hoe meer zij hun toevlucht nemen tot allerlei magische en occulte praktijken. Wie zich daarmee inlaat, trekt het kwaad vanzelf naar zich toe.

Als ik zeg, dat er ook in ons nog onreine geesten huizen, dan bedoel ik daarmee, dat ieder van ons leeft vanuit verschillende geesten, levenshoudingen: een geest van geduld of een geest van irritatie; een geest van liefde of een geest van haat en egoïsme. In ieder van ons – ook in mij als pastoor, en dat zeg ik helaas niet uit een valse bescheidenheid – zit nog wel wat vuil, dat eruit moet. Onze geest is weleens vervuild door hebzucht, eigengereidheid, onverdraagzaamheid of agressie. Sommige mensen slaan graag terug, al is het maar met woorden. Ik denk, dat bijna iedere mens weleens een klein oorlogje voert met deze of gene.

Hoe bestrijd je nu dat kwaad, dat vuil in ons, die onreine geesten, kwelgeesten soms, die ons leven en dat van anderen vergallen? Hoe raak je ze kwijt?

De Farizeeën leerden, dat dat mogelijk is door nauwkeurig de wetten van Mozes te onderhouden. Dan verdrijven wij alle kwaad en worden wij goede mensen. Als de joden precies deden wat de Farizeeën leerden, dan kwam het allemaal goed. De Farizeeën hadden ervoor geleerd. Zij konden weten wat goed is en wat slecht.

Welnu, de joden luisterden wel naar de Farizeeën, maar echt gezag hadden zij niet. Jezus zag, dat veel joden de gevangenen waren geworden van die religieuze wetten. Hij zag, dat sommige mensen bezeten waren van die wetten en dat zij juist daardoor belemmerd werden om goede en gelukkige mensen te worden.

Hij begon dan ook te leren, dat het kwaad niet kan worden verdreven door de wetten te onderhouden, maar door te geloven, dat God in je woont en ook in je medemensen. Wie de Goede Geest van God – de heilige Geest – uitnodigt in zijn leven te komen, er werkzaam te zijn, die wordt langzaam aan bevrijd van verkeerde geesten, verkeerde gewoontes. Die wordt zuiver van hart.

Tussen haakjes: er zijn mensen, die het biechten hebben opgegeven, omdat zij jaar in, jaar uit dezelfde zonden en tekorten biechtten. Zij zagen geen vooruitgang. Misschien hebben zij te weinig gebeden tot de heilige Geest, zich te weinig beseft, dat Hij het goede in hen kan bewerken als zij Hem daarom vragen.

Omdat de joden zien, dat Jezus zelf zo iemand is – vol van de heilige Geest – zeggen zij: Hij gaat heel anders met ons om dan de Farizeeën; Hij is iemand, die echt gezag bezit.

Hoe veel minder kwade geesten zouden er in de wereld zijn als iedereen zou luisteren naar God, die in hem leeft. Proberen wij er geregeld even bij stil te staan, dat wij – zoals de apostel Paulus in een van zijn brieven zegt – tempels zijn van de heilige Geest. En dat geldt ook voor onze medemensen. Zij hebben recht op onze liefde. Niet omdat zij het altijd verdienen, maar omdat zij liefde nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn en om op hun beurt anderen gelukkig te kunnen maken.

Powerpoint over Memisa collecte

Dia 1: Nu wij het hebben over “anderen gelukkig maken” kunnen wij even kijken naar het doel van de Memisa Collecte. Het gaat dit jaar over het verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, zodat meer moeders hun zwangerschap en bevalling overleven.

Dia 2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens haar zwangerschap.
Moeders, gezonde moeders, maken het verschil. Zij hebben de kracht om hun leven op de rit te zetten. Voor zichzelf. Voor hun kinderen. Voor hun omgeving. Voor hun land. Maar juist in ontwikkelingslanden sterft elke twee minuten een moeder tijdens haar zwangerschap, bevalling of in het kraambed. Onnodig. In de meeste gevallen kan dit voorkomen worden.

Dia 3: Tijdens de zwangerschap maakt een armbandje het verschil.
Om vrouwen in Ghana aan te moedigen naar de zwangerschapscontroles te komen, krijgen ze na iedere controle een armbandje. De aanstaande moeders krijgen een algehele check-up, bloedarmoedepillen, HIV test, medicijnen ter voorkoming van malaria én advies over eten en drinken tijdens de zwangerschap. Een rood bandje na 4 maanden zwangerschap; een geel na 6 en een groen bandje na 8 maanden. De bandjes hebben ook het effect van sociale controle in de gemeenschap.

Dia 4: Tijdens de zwangerschap maakt een waardebon het verschil.
Een controle of bevalling moet je bijna overal in Afrika contant afrekenen. Een zorgverzekering kennen ze niet. Geld heb je als vrouw niet, dat beheert de man. Daarom geven wij vrouwen geld in de vorm van een waardebon voor een gratis bevalling. Als ze tijdens de zwangerschap 4 keer op controle zijn geweest en 4 controle stempels kunnen laten zien krijgen ze de bevalling gratis. Dit stimuleert moeders om naar het ziekenhuis te gaan voor controle en de bevalling.

Dia 5: Tijdens de bevalling maakt een goede opleiding het verschil.
De strijd tegen moedersterfte is bij voorbaat verloren als er niet voldoende professioneel geschoold medisch personeel beschikbaar is en blijft. De belangrijkste obstakels bij het opleiden van medisch personeel zijn een tekort aan instroom voor de opleidingen en het wegtrekken van opgeleid personeel naar de stad of het buitenland. Daarnaast maakt niet de vrouw zelf, maar de man dan wel de traditionele vroedvrouw de dienst uit op het gebied van seksualiteit, zwangerschap en bevalling. Ook waar het gaat om het inroepen van medische zorg. En dus trainen wij mannen en traditionele vroedvrouwen op het goed onderkennen van complicaties. Zodat zwangere vrouwen tijdig worden doorverwezen.

Dia 6: Vóór de bevalling maakt de fietstaxi het verschil
Een vader zegt het volgende: “Die fietsambulance is geweldig! Zo eenvoudig, je fietst zo weg. Nu hoeven wij, mannen, onze zwangere vrouw niet meer op onze schouders naar het ziekenhuis te dragen. Geen blauwe plekken meer.”

Dia 7: Na de bevalling maken nacontroles het verschil.
Als de bevalling achter de rug is loeren er nog steeds gevaren voor moeder en kind. Uitputting, infectiegevaar en bloedingen bij de moeder. Maar ook de baby loopt de eerste zes weken nog veel risico. Goede nacontroles zijn daarom essentieel om moeder en kind er snel weer boven op te helpen.

Dia 8: Tijdens de zwangerschap en de bevalling maken mannen het verschil.
Aloude gebruiken en tradities staan een soepel verlopende zwangerschap en een vlotte bevalling vaak in de weg. De vrouwen staan er in de regel helemaal alleen voor. Dat patroon doorbreken vergt veel praten. Ook, of misschien wel juist, met de mannen.

Dia 9: Wij kijken nu naar een korte film over het armbandjesproject. Omdat de ondertiteling klein is, zal ik de tekst voorlezen…

Dia 10: Laten wij bij de kerkdeurcollecte met heel ons hart geven aan dit goede doel.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments