Preek op 29-06-2014, hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus, pastoor Frank Domen

Preek op 29-06-2014, hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus, pastoor Frank Domen

openingswoord

Lieve medeparochianen, allemaal van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering.

Op 29 juni viert de Kerk altijd het hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus. Zij zijn zó belangrijk, dat, als de 29e op een zondag valt, dan wijken de teksten van de zondag voor die van het feest.

Twee mensen, Petrus en Paulus, die van ver zijn gekomen – de een van nog wat verder dan de ander – maar beiden hebben zich op heldhaftige wijze bekeerd, zijn echt nieuwe mensen geworden, steunpilaren van de Kerk.

Beginnen ook wij deze viering met onszelf oprecht tot God en zijn Kerk te bekeren.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, Gij hebt ons deze vreugdevolle dag geschonken, waarop wij het Hoogfeest mogen vieren van de apostelen Petrus en Paulus. Laat uw Kerk in alles hun leer blijven volgen, zoals zij eens van hen het geloof heeft ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, …. . Amen.

kinderwoorddienst

preek

Gisteravond, vóór de heilige Mis, toen een misdienaar de sacristie binnenkwam, gaf hij mij de tussenstand van de wedstrijd Brazilië-Chili. Ik wil jullie vandaag liever de tussenstand geven van de zonnepanelen. Want ik hoorde via via, dat sommige mensen hun twijfels hebben bij deze aanschaf.

De panelen zijn vorig jaar 15 oktober in bedrijf gegaan. Vandaag zullen wij de 8500 kilowatt opbrengst passeren. Tot nu toe zal onze energierekening al €1952,- lager uitvallen. En wij gaan – hopelijk – nog een paar heel mooie maanden krijgen. Ik reken erop, dat onze energierekening in totaal zo’n €3100,- lager zal uitvallen. Ik ben en blijf dus heel blij met deze aanschaf. Tot zover deze tussenstand van zaken.

Terug naar onze heiligen, Petrus en Paulus. Jezus zegt tegen de heilige apostel Petrus, dat Hij hem de sleutels van het koninkrijk der hemelen zal geven.

Wij weten niet of Petrus echt met een sleutelbos bij de hemelpoort staat. Wij weten niet of er wel een echte hemelpoort bestaat. Later zullen we dat merken. Voor mij staan de sleutels symbool voor de christelijke manier van leven. Als wij zo proberen te leven, horen wij nu al tot het Koninkrijk van God op aarde en zullen wij eens mogen binnentreden in het eeuwige Koninkrijk van God in de hemel.

Waar het mij nu om gaat is het volgende: als Jezus zijn apostelen had aangeworven op de manier waarop tegenwoordig grote bedrijven hun werknemers aanwerven, zouden Petrus en Paulus hun topposities in de Kerk dan wel hebben gekregen?

Het is zonder meer waar, dat Petrus de kwaliteiten had van een natuurlijke leider. Hij was een man van actie, vol zelfvertrouwen, enthousiast, hij durfde – als visser – te ondernemen. Welnu, als het je opdracht is het Koninkrijk van God over heel de aarde te verspreiden, dan kun je die eigenschappen goed gebruiken. Aan de andere kant kon Petrus ook impulsief zijn, onvoorzichtig en grillig. Dat zou tegenwoordig voor bedrijven een reden kunnen zijn om iemand niet aan te nemen.

Het evangelie van vandaag spreekt over een van de schitterende momenten van Petrus. Jezus vraagt aan de apostelen wie Hij is volgens de opvatting van de mensen. Welnu, dat wisten ze allemaal wel. Sommige mensen denken, dat Jezus de uit de dood opgestane Johannes de Doper is. Anderen menen, dat Hij de profeet Elia is of Jeremia.

En jullie, vraagt Jezus, wie denken jullie dat Ik ben? En ik kan me zo voorstellen, dat er toen even een doodse stilte viel, dat de apostelen elkaar onzeker aankeken, zo van: Wat moeten we nu zeggen?

Maar dan treedt Petrus naar voren en zegt met grote stelligheid: U bent de Messias, de Zoon van de levende God.

Prachtig, indrukwekkend. Jezus prijst Petrus de hemel in, want Hij heeft dat niet van een medemens gehoord, niet in een of ander boekje gelezen, maar hij – Petrus – was zo open, dat God hem deze waarheid kon openbaren.

Maar in de verzen, die volgen op het evangelie van vandaag verklaart Jezus, dat Hij zal moeten lijden en sterven. En dan zien wij een heel andere Petrus. Een, die niet luistert naar de hemelse Vader, maar zijn eigen, beperkte menselijke inzichten volgt. Hij komt in opstand, voert oppositie tegen Gods heilsplan, en dat zou betekenen, dat de mensheid zou blijven zoals ze toen was: zondig en onverlost. Er is nog iemand, die de mensheid wilde laten zoals ze was: de satan. En daarom vaart Jezus tegen Petrus uit: Ga weg, satan, gij zijt mij een aanstoot.

En was de apostel Paulus – toen nog Saulus – een rijzende ster aan het firmament toen de verrezen Heer hem verscheen op de weg naar Damascus? De jongeman stond zonder twijfel bekend om zijn ijver, zijn geleerdheid en zijn onverdeelde toewijding. Maar hij gebruikte al zijn talenten om de Kerk te vernietigen, ook al had zijn voormalige leraar, de zeer gerespecteerde rabbi Gamaliël, aangedrongen op een houding van rustig afwachten en de zaak aanzien. Maar Paulus/Saulus was te ijverig/eigenwijs om zulk een verstandig advies te kunnen opvolgen. Hij was toegewijd en daadkrachtig, inderdaad. Maar op de cv Saulus past meer de omschrijving van een christenvervolger en niet die van een apostel.

Jezus heeft echter nooit behoefte gehad aan een persoonlijk adviseur, die Hem zou moeten informeren over welke werknemers Hij wel of niet zou moeten aannemen. Jezus begreep – en begrijpt nog steeds – de menselijke natuur. Hij zag in iemand de vaak nog verborgen mogelijkheden tot heldhaftige heiligheid, soms heel erg verborgen onder iemands uiterlijke kracht en zwakheden. Jezus zag mogelijkheden in Petrus en Paulus en Hij nam als het ware een risico: Petrus wankelde en verloochende Jezus. En wat Paulus betreft, wie zou hebben kunnen raden, dat iemand die zo onverdeeld geleid werd in een verkeerde richting na verloop van tijd toch een complete ommezwaai zou maken? Uiteindelijk namen de beide mannen de genade van de bekering aan en werden de toegewijde apostelen.

Jezus ziet ook in ieder van ons goede mogelijkheden. Iedere minuut van de dag nodigt Hij ons uit om een beetje dichter bij Hem te komen: Open jezelf voor mijn liefde en mijn genade. Laat mij je helpen om te worden wie je werkelijk bent.

Wij zijn door ons doopsel kinderen van God geworden. God ziet onze zwakheden, maar net als bij Petrus en Paulus ziet Hij ook vele mogelijkheden in ons waar Hij graag gebruik van zou willen maken.

Door ons vormsel zijn wij geroepen en gezonden om net als de apostelen Petrus en Paulus het geloof te verkondigen. Dat betekent niet, dat wij met de Bijbel in de hand van deur tot deur moeten gaan, maar – als het eens van pas komt, als er in gezelschap gesproken wordt over het geloof – getuig er dan eens van hoe belangrijk het geloof voor jou is. Géén dreigend vingertje omhoogsteken, maar laat zien hoe God in het dagelijkse leven voor jou een bron van vrede, kracht, wijsheid en troost is. Misschien dat een van je toehoorders dan denkt: Hé, zou dat ook mij kunnen helpen?

Onze wereld wordt verscheurd door onenigheid en geweld. Het is hoogtijd, dat de wereld weer in aanraking komt met de liefde van God. Misschien dat God ooit zal ingrijpen, de wereld door elkaar zal schudden, en zichzelf opnieuw openbaart. Maar voorlopig zal de mensheid het met ons moeten doen. Proberen wij, met Petrus en Paulus, kleine getuigen te zijn van Gods liefde voor heel de mensheid. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments