Preek op 20-04-2014, Pasen, pastoor Frank Domen

Preek op 20-04-2014, Pasen, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom op deze eerste dag van het grote Paasfeest. Al helemaal aan het begin van het Johannesevangelie staat geschreven, dat Jezus als een Licht in de duisternis is gekomen. Hij, de Zoon van God, vol van de heilige Geest van God, is in de wereld, in ons leven, gekomen om al wat duister is te overwinnen. Dertig jaar lang heeft Hij bij zijn moeder, Maria, in het verborgenheid geleefd en gewerkt. Aansluitend is Hij drie jaar lang door Israël rondgetrokken om overal de Blijde Boodschap van het evangelie te verkondigen. De machthebbers waren daar niet blij mee en brachten Hem ter dood. Maar vandaag en de komende vijftig dagen vieren wij, dat God Jezus Christus, als eerste van ons allen, uit de dood heeft doen opstaan. Het Licht heeft de duisternis overwonnen. God en het goede hebben tegen alle verwachting in toch het laatste woord.

Wij hebben dat Licht eigenlijk al ontvangen, namelijk op de dag van ons doopsel, en wij zijn hier in dit godshuis gekomen, om God daarvoor te danken en om nog meer van dat Licht te vragen, om nieuwe, goddelijke energie op te doen, om ons te laten sterken en bemoedigen, zodat wij ons eigen leven beter aan kunnen en er ook meer voor anderen kunnen zijn.

Het Paasvuur, dat wij gisteravond in deze kerk hebben ontstoken, is een zichtbaar teken voor onszelf: Kijk maar, het Licht van de Heer schijnt in de duisternis. Houden wij ons eraan vast. Het is ook een zichtbaar teken naar God toe: door het vuur te ontsteken geven wij blijk van ons geloof in het Verrijzenislicht van de Heer.

Moge in deze tijd van Pasen naar Pinksteren het vuur van de Geest met hernieuwde kracht over ons komen. Moge God een vast baken zijn aan wie wij ons kunnen vasthouden in de goede en de kwade dagen van ons leven totdat eens de dag komt, dat wij voorgoed zullen worden opgenomen in het hemelse Licht. Dan zal alle kwaad voorgoed verleden zijn.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, almachtige Vader, dit is de dag waarop Gij uw Zoon uit de doden hebt opgewekt. Gij hebt Hem gezalfd met de heilige Geest en verheven boven al wat leeft. Wij vragen U: bevestig ons geloof in de verrezen Heer, wek ons op uit zonde en dood. Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat, maar uitzien naar uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die… . Amen.

preek

Broeders en zusters, op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag hebben wij herdacht hoe Onze Heer Jezus vrijwillig aan het Kruis gestorven is en in het donkere graf gelegd.

De wereld lijkt soms ook wel een donker graf. De spanning tussen het Westen en Rusland inzake Oekraïne is groot. Wat een verdriet in Zuid-Korea omwille van de honderden veelal jonge slachtoffers van de bootramp. Wat een angst en onzekerheid bij de ouders en familie van die twee jonge Nederlandse vrouwen, die in Panama zoek zijn geraakt. Zo veel mensen, die hun baan zijn kwijtgeraakt met alle gevolgen vandien, soms zelfs tot een met een echtscheiding. Door de al dan niet echt noodzakelijke bezuinigingen krijgen veel ouderen, zieken en gehandicapten niet de zorg, die zij nodig hebben, ja, die zij verdienen. Soms zijn mensen ten einde raad en enkelen maken er ook letterlijk een einde aan. Soms is het leven zo donker als een graf.

Toen Jezus om drie uur ‘s middags stierf, viel er dan ook duisternis over het hele land. De aarde beefde, de rotsen spleten uiteen. En de graven gingen open en de lichamen van vele heilige mensen kwamen te voorschijn. Zijn sterven was zó indrukwekkend, dat een Romeinse, niet-gelovige officier uitriep: “Waarlijk, Hij was een Zoon van God”. Even indrukwekkend was zijn opstanding uit de dood. De aarde beefde. Er kwam een engel, stralend als een bliksemschicht. Hij rolde de steen van het graf weg. De soldaten beefden van schrik.

Al in het Oude Testament was voorspeld, dat onze Verlosser drie dagen in het graf zou blijven. Maar Hij wilde zich zo spoedig mogelijk aan de mensen laten zien als de Verrezene. Hij bleef in het graf van vrijdagavond tot zondagmorgen. Hooguit veertig uur.

En dan, in de loop van de veertig dagen tot aan Hemelvaart, laat de Heer zich vele keren zien. Aan één persoon, Petrus, of aan de apostelen en andere mannen en vrouwen en soms zelfs aan meer dan vijfhonderd mensen tegelijk. Iedere keer straalde Hij van licht, en begroette Hij de mensen met de woorden “Vrede zij u”.

De veertigdaagse vasten is voorbij. Nu breekt er een nieuwe tijd van bezinning aan. Wij mogen wij vijftig dagen luisteren naar verhalen over de verrijzenis. Wie de komende weken komt luisteren en meevieren, dringt er steeds dieper in door. En iedere keer, dat wij horen over zijn lichtende aanwezigheid, mogen wij Hem laten komen in een stukje duisternis in ons eigen leven of in het leven van anderen. Zie het onbegrip tussen het Westen aan de ene kant en Rusland aan de andere kant en zie dan in je verbeelding Christus komen, die tegen beide partijen zegt “Vrede zij u”. Zie de duisternis van je buurvrouw of een vriendin, die onlangs haar man heeft verloren en nodig de van licht stralende Christus uit in haar leven te komen. Zie je eigen duisternis en zie Christus binnenkomen. Niet om problemen op te lossen als sneeuw voor de zon, maar om ze te helpen dragen, om ermee om te kunnen gaan.

Onze Heer Jezus Christus is werkelijk gestorven. Daarvan getuigen vele mensen. En even zo werkelijk is dat Hij uit de dood is opgestaan. Daarvan getuigen ook vele mensen, die Hem na zijn verrijzenis hebben ontmoet.

God houdt van ons, intens. Hij verlangt er vurig naar dat wij in Hem geloven, dat wij ons leven, onze wereld, door Hem laten verlichten. Hij doet het, werkelijk, als wij maar geloven.

Beste medegelovigen, ik wens jullie van harte een Zalig Pasen! Laat Jezus Christus, de Verrezene, in jullie leven binnen. Laat zijn Licht schijnen in jullie duisternis. Geloven in Pasen betekent, dat wij het Licht zelf mogen ervaren, maar ook dat wij er tegenover anderen van getuigen. Spreken wij mensen over Jezus Christus, de Verrezene. Brengen wij zijn Licht in hun bestaan. Zalig Pasen. Moge de vrede van de Verrezene met jullie zijn alle dagen van jullie leven. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments