Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430)

De verheerlijkte Christus: onze Rechter en Voorspreker

Na in de geloofsbelijdenis het lijden van onze Heer te hebben genoemd, belijden wij ook zijn verrijzenis. Wat heeft Jezus Christus gedurende zijn lijden gedaan? Hij heeft ons geleerd wat wij moeten verduren. Wat heeft Hij bij zijn verrijzenis gedaan? Hij heeft ons getoond wat wij mogen verwachten. Hier ligt de opgave, daar de beloning: de opgave van het lijden, de beloning in de verrijzenis. Toch is Hij, na zijn verrijzenis uit de dood, niet hier gebleven: wat volgt immers?

‘Hij is opgegaan naar de hemel.’ Waar is Hij nu? ‘Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader.’ De rechterhand van God betekent het eeuwige geluk; de rechterhand van God betekent de onuitsprekelijke, onschatbare, onbegrijpelijke gelukzaligheid en voorspoed. Dat is de rechterhand van God waar Hij zetelt.

‘Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden’. Belijden wij openlijk de Verlosser, om de Rechter niet te hoeven duchten: wie nu in Hem gelooft, zijn geboden naleeft en Hem bemint, zal niet vrezen als Hij komt oordelen de levenden en de doden; niet alleen zal men niet vrezen maar men zal verlangen naar zijn komst. Wat kan er gelukkiger zijn voor ons dan Hem te zien komen naar wie wij verlangen, dan Hem te zien komen van wie wij houden? Toch echter met de nodige vrees omdat Hij onze Rechter zal zijn; Hij zal dan onze Rechter zijn die nu onze Voorspreker is. Luister maar naar Johannes: ‘Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad’ (1 Joh. 1, 9). ‘Ook al zou iemand zonde bedrijven, wij hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die al onze zonden goed maakt’ (1 Joh. 2, 1-2).

Veronderstel: gij hebt een zaak te verdedigen voor een rechter, gij schakelt een advocaat in, gij wordt goed ontvangen door die advocaat, hij bepleit uw zaak naar beste vermogen en, nog voordat hij ze heeft beëindigd, verneemt gij dat die advocaat is aangesteld als uw rechter, welk een vreugde zou het zijn voor u hem als uw rechter te hebben die kort tevoren uw advocaat was! Nu is Jezus Christus het juist die voor ons bidt, Hij die voor ons ten beste spreekt; Hem hebben wij als voorspreker, en vrezen wij Hem dan als rechter? Ja, laten wij gerust ons vertrouwen in Hem stellen als Hij komt als rechter, nu wij Hem hebben vooruitgezonden als onze voorspreker.