28-05-2017 Pasen

Gratis boodschap
hier verkrijgbaar

Familieviering 28 mei 2017
7e zondag van Pasen jaar A

R.K. Parochie van de H. Dionysius
Heerhugowaard

Wil je de viering als pdf downloaden, klik hier 2017-05-28 Pasen

OPENINGSRITUS

openingslied: Grote God Adonaï

Grote God, Adonaï,
U bent trouw en zo nabij.
U ben de rots waarop ons leven staat,
de weg waarop wij gaan.

Voor de zon met haar heldere stralen,
voor de geuren, de bloemenpracht,
voor de beekjes, de bergen en dalen,
danken wij met heel ons hart.

Voor uw Zoon, die U ons heeft gegeven,
voor de zegen van elke dag,
voor de vreugde, de liefde, het leven,
danken wij met heel ons hart

Wij prijzen U, wij prijzen U!
Alleluia, wij prijzen U! (2x)

kruisteken
P In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A Amen.

begroeting
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.

openingswoord door de kinderen
L Sherlin: Welkom iedereen, fijn dat jullie er zijn. Dat vindt God ook. Kijk eens naar voorkant van het boekje. Misschien denken jullie: hoezo … ‘Gratis Boodschap – hier verkrijgbaar’?! Op zondag doen we toch geen boodschappen?! Dat klopt: maar in de kerk dóen we geen boodschappen, nee, we kríjgen een Boodschap: de Blijde Boodschap.

L Sanne: De Blijde Boodschap is: God houdt van ons en Hij wil dat we gelukkig zijn: hier op aarde en na dit leven in de hemel. In de hemel is alleen maar geluk: geen ziekte of pijn, geen dood, geen ruzie.

L Sonia: In de wereld zien we veel kwaad: oorlog, honger, corruptie, mensen die stelen en liegen en anderen vermoorden. Jezus is voor al dat kwaad, voor onze zonden en de zonden van alle mensen aan het kruis gestorven. Zó heeft Hij alle kwaad overwonnen. Na zijn dood aan het kruis is Hij opgestaan uit de dood, verrezen, en weer naar de hemel teruggegaan.

L Laura: En dat is ook ónze weg. Alle mensen moeten de weg gaan die Jezus is gegaan. De weg van de vreugde, maar ook van het kruis, opstaan uit de dood, en naar de hemel gaan. Gelukkig gebeuren er in ons leven ook heel veel goede en mooie dingen. En als het leven moeilijk is, dan is Jezus bij ons: om ons te helpen en sterk te maken. Dát is de gratis Blijde Boodschap – hier verkrijgbaar.

schuldbelijdenis
L Mason: Vergeef ons, God, dat we te weinig tijd hebben gemaakt om te bidden, om te praten met U, met Jezus of Maria.

L Jayden: God, we doen graag veel boodschappen in allerlei winkels, maar we hebben te weinig aandacht gehad voor de gratis Blijde Boodschap, die we hier van U kunnen krijgen. Vergeef ons.

L Vanessa: Jezus, samen bidden, samenkomen in de kerk, vindt U heel belangrijk. Dat horen we in de eerste lezing. Maar wij geloven en bidden vaker op ónze manier; alleen, thuis, en we praten ook niet gemakkelijk over het geloof. Vergeef ons.

A Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

P Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A Amen.

Heer, ontferm U (KISI)
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God

Refrein: Gloria in excelsis Deo. (2x)

P Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
A Wij loven U.
P Wij prijzen en aanbidden U.
A Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid. (Refrein)

P Heer God, hemelse Koning,
God almachtige Vader.
A Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.
P Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
A Gij, die wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons.
P Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.
A Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons. (Refrein)

P Want Gij alleen zijt de Heilige.
A Gij alleen de Heer.
P Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,
A met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen. (Refrein)

openingsgebed
P Laat ons bidden. God, heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen. Hij is de Heiland van de wereld. Wij vragen U: bewaar ons in zijn Naam; dat wij één mogen zijn en U verheerlijken bij alles wat wij doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … .
A Amen.

DE DIENST VAN HET WOORD

eerste lezing (Hand. 1,12-14)
L Dominic: Uit de Handelingen der Apostelen.
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. De Olijfberg ligt dicht bij Jeruzalem, op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij allemaal bleven eensgezind volhouden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Woord van de Heer.
A Wij danken God.

tussenzang: Eén woord is genoeg

Als je iets tot God wilt zeggen,
één woord is al genoeg.
Je hoeft Hem niets uit te leggen.
Hij weet wat je bedoelt.

Refrein: Want Hij is een goede Vader.
Wees niet bang, maar voel je vrij.
Zeg niet: “God is altijd bezig,
Hij heeft heus geen tijd voor mij”.
Hij blijft altijd aan jou denken,
houdt het oog op jou gericht.
Heel zijn hart staat voor je open
als de bloemen voor het licht.

Gaat het in je jonge leven
bergaf en minder goed,
bid tot God, Hij zal je geven,
meer dan je ooit vermoedt. (Refrein)

vers voor het evangelie
Ko Alleluja (4x), allelu (3x), alleluja (2x) allelu, alleluja (2x).
A Alleluja (4x), allelu (3x), alleluja (2x) allelu, alleluja (2x).
L Dominic: Ik zal jullie niet alleen achterlaten, zegt de Heer. Ik ga, maar ik kom terug en jullie hart zal zich verheugen.
A Alleluja (4x), allelu (3x), alleluja (2x) allelu, alleluja (2x).

evangelie (Joh. 17,1-11a)
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.
P Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
A Lof zij U, Christus.

P In die tijd keek Jezus naar de hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. U hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen, die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die U hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te doen, dat U Mij hebt opgedragen te doen. U, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had vóórdat de wereld bestond. Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; aan Mij hebt U ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij, dat al wat U Mij gegeven hebt, van U komt. Want de boodschap, die U aan Mij hebt meegedeeld, heb Ik hen meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat U Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen, die U Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.”
Woord van de Heer.
A Wij danken God.

acclamatie na het evangelie
A Alleluja (4x), allelu (3x), alleluja (2x) allelu, alleluja (2x).

preek

Geloofsbelijdenis
A Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

voorbede
L Vanessa: Voor alle mensen die gedoopt zijn en dus bij de Kerk horen; dat zij altijd samen blijven bidden, zoals Maria en de apostelen deden, en ook blijven samenkomen voor de viering van de eucharistie. Laat ons zingend bidden.
A Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons.

L Anne: Voor de wereld, om geloof voor alle journalisten en schrijvers, voor alle mensen die films maken, of werken bij de televisie en de social media; dat zij óók de Blijde Boodschap bekend maken. Laat ons zingend bidden
A Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons.

L Sanne: Voor alle gezinnen; om liefde tussen grootouders, ouders onderling en ouders en kinderen; dat zij ook samen bidden voor alle dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Laat ons zingend bidden.
A Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons.

L Femke: Voor onze parochie; dat wij de gratis Boodschap die wij ín de kerk horen, gratis uitdelen búiten de kerk. Laat ons zingend bidden.
A Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons.

L Marja: Parochie-intenties … . Laat ons zingend bidden.
A Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons.

P God, dit zijn onze gebeden. U houdt van ons. Verhoor ons door Christus onze Heer.
A Amen.

DE DIENST VAN DE EUCHARISTIE

BEREIDING VAN DE GAVEN

collecte en lied: 1000 ideeën

Ik heb wel 1000 ideeën waarom ik U prijzen kan,
1000 ideeën om te loven.
Ik heb wel 1000 ideeën waarom ik U prijzen kan,
1000 ideeën om te loven.

Prijzen wil ik U, voor alles wat U bent.
God-met-ons, Emmanuel, Koningszoon uit Israël!

Prijzen wil ik U, voor alles wat U geeft:
redding, heil en heerlijkheid, door het kruis dat leven geeft!

Prijzen wil ik U, die leeft in eeuwigheid.
Eens mag ik daar bij U zijn, loof ik U in eeuwigheid!

P Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

gebed over de gaven
P Heer God, met open handen bieden wij U deze gaven aan. Open ook ons hart opdat wij U oprecht kunnen dankzeggen door Christus onze Heer.
A Amen.

redenen tot dankbaarheid
L Anne: Dank U, God, voor de gratis Boodschap die we in de kerk krijgen: een Boodschap van kracht, liefde, vergeving, helpen, wijsheid.

L Femke: Dank U voor Maria, die Ja” heeft gezegd toen de engel Gabriël haar de Blijde Boodschap bracht.

L Bas: Dank U, Jezus, voor de Boodschap dat er een hemel is en een eeuwig gelukkig leven ná dit leven.

L Jayden: Dank U, God, dat wij hier zo gemakkelijk boodschappen kunnen doen in heel veel winkels. Dank U dat wij niets te kort komen.

HET EUCHARISTISCH GEBED

prefatie
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.
P Verheft uw hart.
A Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A Hij is onze dankbaarheid waardig.

P U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons Paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Wat oud was is tenietgedaan; wat neerlag is tot nieuw leven opgericht: in Christus is ons leven geheel en al hersteld. Vreugde om het Paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:

Heilig (KISI)
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!

eucharistisch gebed 2 C
P Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

acclamatie
A Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.

P Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze Paus, en Jozef en Johannes, onze bisschoppen, en met allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
A Amen.

COMMUNIERITUS

Onze Vader
P Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

A Onze Vader, die in de hemel zijt; uw Naam worde geheiligd; uw Rijk kome; uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade.

P Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

A Want van U, is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

P Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
A Amen.

vredeswens
L Rebecca: Door het leven wandelen met de gratis Blijde Boodschap. Dat is elke dag door het leven gaan met vrede en liefde, met vergeving en helpen. Zonder klagen en mopperen en zeuren.
Zou God daar blij mee zijn? En onze ouders? En onze juffen en meesters? Ja, zeker weten! En … wijzelf krijgen er ook een blij hart van: een hart vol van vrede.

P De vrede des Heren zij altijd met u.
A En met uw geest.
P Wenst elkaar de vrede!

Lam Gods (KISI)
Lam Gods, Lam Gods, dat wegneemt de zonden,
de zonden der wereld,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

uitnodiging tot de communie
P Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

liederen tijdens de communie

U alleen wil ik aanbidden

Refrein: U alleen wil ik aanbidden, en heel dicht bij U zijn,
alles om mij heen vergeten om op U gericht te zijn.
De woorden die uw Naam verhogen,
komen diep van binnen uit mijn hart,
en mijn handen hef ik op naar U,
want U bent mijn Heer en mijn God. (2x)

En als ik er over nadenk hoe groot U bent,
vind ik het zo heel bijzonder dat U mij kent

Jezus dicht bij mij

Jezus dicht bij mij, U maakt mij blij.
Jezus, mijn beste vriend.
Jezus op uw liefde verlaat ik mij.
Op U vertrouw ik,
want uw liefde gaat nooit voorbij.

Refrein: Ik vertrouw op U, bij U zal ik veilig zijn.
Ik vertrouw op U, want U bent in alles nabij!

Jezus, wat U zegt blijft altijd waar.
Jezus, mijn beste vriend.
Jezus, U behoedt mij voor elkaar gevaar.
En niets of niemand kan mij scheiden van U.

gebed na de communie
P Laat ons bidden. God, onze Vader. Leer ons in eenvoud te leven, vol liefde voor elkaar, zoals de eerste christenen: eensgezind in het gebed en in het breken van het brood. Dan zal de wereld geloven in Hem die U gezonden hebt: Jezus Christus onze Heer.
A Amen.

slotgedicht

Marcha: Wat is het beste dat wij kunnen wensen?
Eenheid, wereldwijd, onder alle mensen!
Samen werken en samen spelen,
dat doet verdriet en wonden helen.
Samen bidden, samen zingen, samen geloven,
dat brengt ons samen in de hemel – ‘Boven’.
Samen, samen, samen, samen …
met God en met elkaar. Amen!

Marja: mededelingen

slotwoord door de pastoor

zegen en wegzending
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.
P Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen.
P Gaat nu allen heen in vrede.
A Wij danken God.

slotlied: Bravo Bravissimo

Bravo. Bravissimo. Ere zij God.
Bravo. Bravissimo. U zij de gloria.
Bravo. Bravissimo. Ere zij God.

U heeft de aarde zo prachtig geschapen.
God, U bent goed. U bent oneindig goed.
Donker en licht, sterren, dieren en mensen.
God, U bent goed. U bent oneindig goed.
Wij zingen ‘Alleluia’. Uw kinderen zijn wij.
Wij zingen ‘Alleluia’. Uw kinderen zijn wij.
(Refrein)

U heeft ons Jezus als Redder gegeven.
God, U bent goed. U bent oneindig goed.
Hij is de Koning. Hij houdt van de mensen.
God, U bent goed. U bent oneindig goed.
Wij zingen ‘Alleluia’. Uw kinderen zijn wij.
Wij zingen ‘Alleluia’. Uw kinderen zijn wij.
(Refrein)

En door uw Geest geeft U moed en vertrouwen.
God, U bent goed. U bent oneindig goed.
Hij laat ons nooit alleen. Wij zijn uw kind’ren.
God, U bent goed. U bent oneindig goed.
Wij zingen ‘Alleluia’. Uw kinderen zijn wij.
Wij zingen ‘Alleluia’. Uw kinderen zijn wij.

Bravo. Bravissimo. Ere zij God.
Bravo. Bravissimo. U zij de gloria.
Bravo. Bravissimo. Ere zij God.

Op zaterdag 16 december 2017 van 18-20 uur
gaat iets héél leuks gebeuren … .
Een kerstwandeling door ‘Levend Betlehem’
in de tuin van de kerk.
Je kunt een kijkje nemen in de volle herberg,
in de stal waar Jezus geboren is,
waar Maria en Jozef en de herders en schapen zijn,
waar de engelen zingen.
En je ziet de drie koningen onderweg,
met hun personeel en misschien wel met kamelen?
Je kunt met iedereen praten.
Hoe dat allemaal kan???
Merijn de Greeuw vertelt het na de viering onder de koffie!!!
We hopen dat jullie allemaal komen.