25-03-2018 Palmpasen

Samen op weg naar Pasen

Palmpasen – zondag 25 maart 2018

R.K. Parchie van de H. Dionysius
Heerhugowaard

Wil je de viering als pdf downloaden, klik hier 2018-03-25 Palmpasen

P In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A Amen.

begroeting
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.

openingswoord door de pastoor

wijding van de palmpasenkruisen en palmtakken
P Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, heilig met uw zegen deze palmtakken waarmee wij Christus willen toejuichen. Geef dat wij, die Hem als koning op zijn weg begeleiden, door Hem ook mogen komen tot het hemelse Jeruzalem. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
A Amen.

evangelie van de intocht
P Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus (11,1-10).
Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem toe. Ze kwamen in de omgeving van Betfage en Betanië op de Olijfberg. Toen stuurde Hij twee van zijn leerlingen op weg met de opdracht: “Ga naar het dorp daar vóór je. Wanneer je er binnen komt, is het eerste wat je zult vinden een veulen. Het is vastgebonden. Nog nooit heeft iemand erop gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand de opmerking maakt: ‘Wat doe je daar?’, geef dan het antwoord: ‘De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het gauw weer terug’. Ze gingen op weg en vonden een veulen. Het was vastgebonden aan een deur buiten op straat. Ze maakten het los. Maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen tegen hen: “Wat doen jullie daar, om zomaar het veulen los te maken?” Ze gaven het antwoord dat Jezus hun gezegd had. De mensen lieten hen toen met rust. Ze brachten het veulen bij Jezus. Ze legden er hun mantels overheen. Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun mantels breeduit op de weg. Anderen bedekten de weg met groene takken, die ze in het veld gekapt hadden.
De mensen die om Hem heen drongen, jubelden: “Hosanna; gezegend die komt in de naam van de Heer. Geprezen het koninkrijk van onze vader David, dat komt. Hosanna in den
hoge!”

P r o c e s s i e l i e d e r e n

Samen op weg naar Pasen

Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg, de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg en weten: het komt goed.

Samen op weg naar Pasen.
Geweldig dat dat kan en dat dat mag.
Samen op weg naar Pasen.
En delen in Gods liefde elke dag!

Stilstaan bij zijn intocht inde stad Jeruzalem,
stilstaan bij “Hosanna” tot de woorden: “Kruisig Hem”!
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad,
maar weten dat het leven, dankzij Hem, weer verder gaat.

Stilstaan bij de dingen,
die Hij voor ons heeft gedaan,
stilstaan bij het kruis,
dat je op Golgotha zag staan.
Stilstaan bij zijn leven,
dat Hij voor de mensen gaf,
en stilstaan bij de vrouwen,
bij het openstaande graf.

Samen mogen leren van de weg, die Hij moest gaan,
hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan,
voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft.
Het wonder van het Paasfeest, dat ons weer toekomst geeft.

In het licht van onze Heer

In het licht van onze Heer gaan wij.
In het licht van onze Heer gaan wij.
In het licht, in het licht van onze Heer gaan wij.
In het licht van onze Heer gaan wij.

In de kracht van onze Heer gaan wij … .

In de vrede van de Heer zijn wij … .

In de liefde van de Heer zijn wij … .

 

Elke weg die wij gaan

Refrein: Elke weg die wij gaan, die gaat Hij mee.
Elke stap die wij doen, die loopt Hij mee.
Wees dus moedig, want Hij helpt ons toch,
de zwakste onder ons, die draag Hij nog.

Heel hoog boven op de berg houdt Hij je vast.
Heel diep in het donkere dal neemt Hij je last.
Wees dus moedig, want Hij helpt ons toch,
de zwakste onder ons, die draagt Hij nog.

Wees niet bang. Hij laat ons niet alleen.
Kijk, daar is ons doel, daar gaan we heen.
Ja, God hielp ons en Hij gaf ons moed.
Met zijn hulp komt altijd alles goed.

 

Groot, groter, de grootste bent U

Groot, groter, de grootste bent U.
Wij prijzen U, wij danken U, ooh … .
Groot, groter, de grootste bent U.
Wij loven, Heer, uw heilige Naam.
Groot, groter, de grootste bent U.
Wij prijzen U, wij danken U, ooh … .
Groot, groter, de grootste bent U.
In alle eeuwigheid. Amen.

Sterk, sterker, de sterkste bent U.
Wij prijzen U, wij danken U, ooh … .
Sterk, sterker, de sterkste bent U.
Wij loven, Heer, uw heilige Naam.
Sterk, sterker, de sterkste bent U.
Wij prijzen U, wij danken U, ooh … .
Sterk, sterker, de sterkste bent U.
In alle eeuwigheid. Amen.

Hoog, hoger, de hoogste bent U.
Wij prijzen U, wij danken U, ooh … .
Hoog, hoger, de hoogste bent U.
Wij loven, Heer, uw heilige Naam.
Hoog, hoger, de hoogste bent U.
Wij prijzen U, wij danken U, ooh … .
Hoog, hoger, de hoogste bent U.
In alle eeuwigheid. Amen.

Groot, sterker, de hoogste bent U
Wij prijzen U, wij danken U, ooh…
Groot, sterker, de hoogste bent U
Wij loven, Heer, uw heilige Naam.
Groot, sterker, de hoogste bent U
Wij prijzen U, wij danken U, ooh…
Groot, sterker, de hoogste bent U
in alle eeuwigheid. Amen.

in de kerk begint nu de eucharistieviering

lied: Elke weg die wij gaan

Refrein: Elke weg die wij gaan, die gaat Hij mee.
Elke stap die wij doen, die loopt Hij mee.
Wees dus moedig, want Hij helpt ons toch,
de zwakste onder ons, die draag Hij nog.

Heel hoog boven op de berg houdt Hij je vast.
Heel diep in het donkere dal neemt Hij je last.
Wees dus moedig, want Hij helpt ons toch,
de zwakste onder ons, die draagt Hij nog.

Wees niet bang. Hij laat ons niet alleen.
Kijk, daar is ons doel, daar gaan we heen.
Ja, God hielp ons en Hij gaf ons moed.
Met zijn hulp komt altijd alles goed.

openingswoord door de kinderen
K Lisanne: We vieren Palmpasen. Jezus is als een Koning binnengehaald in Jeruzalem, de Koningsstad. Lang geleden was dit al voorspeld door profeten. Maar ook was voorspeld, dat Jezus in Jeruzalem zou lijden en sterven.

K Yona: We ervaren het zelf ook vaker: mensen kunnen verkeerde keuzes maken: Jezus vrij óf Barabbas, een crimineel. En de mensen kiezen Barabbas. Pilatus moet Barabbas vrijlaten. En Jezus moet gekruisigd worden. Wat moet Jezus zich alleen gevoeld hebben. Laten wij mensen zijn, die goede keuzes maken.

K Anne: Deze week van lijden en sterven wordt de Goede Week
genoemd. Goed … omdat we zullen merken hóeveel Jezus van ons houdt. Hóeveel Hij voor ons over heeft gehad. Dat ‘vieren’ we allemaal op Witte
Donderdag en op Goede Vrijdag. Heel fijn, vooral voor Jezus, als dan veel mensen naar de kerk komen.

openingsgebed
P Almachtige eeuwige God, om aan de mensen een voorbeeld te geven van nederigheid hebt Gij gewild dat onze Verlosser mens werd zoals wij en de dood onderging aan het kruis. Geef dat wij ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft en deel hebben aan zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, … .
A Amen.

DE DIENST VAN HET WOORD

V Het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (15,1-39).

V ‘s Morgens vroeg namen de hogepriesters een besluit, samen met de oudsten en schriftgeleerden en heel het sanhedrin. Zij boeiden Jezus, leidden Hem weg en leverden Hem uit aan Pilatus. Pilatus vroeg Hem:
Pi Leon: “Bent U de koning van de Joden?”
V Hij antwoordde:
J “Het is zoals u zegt”.
V De hogepriesters begonnen Hem toen te beschuldigen van allerlei zaken. Pilatus vroeg Hem daarop opnieuw en zei:
Pi Leon: Antwoord U helemaal niets daarop? Hoor eens, waarvan ze U allemaal beschuldigen.”
V Maar Jezus antwoordde niets meer. Dat verbaasde Pilatus. Nu was het een gewoonte dat hij bij elk feest één gevangene vrijliet, namelijk degenen om wie zij vroegen. Er zaten toen oproermakers in de gevangenis. Zij hadden bij een oproer iemand vermoord. Een van hen was Barabbas. Het volk begon luid te schreeuwen en vroeg dat hij voor hen zou doen zoals de gewoonte was. Pilatus vroeg hen:
Pi Leon: “Willen jullie dat ik de koning van de Joden vrij laat?”
V Hij merkte wel, dat de hogepriesters Hem overgeleverd hadden, omdat ze jaloers waren. Maar de hogepriesters hitsten het volk op om toch liever de vrijlating van Barabbas te vragen. Daarop zei Pilatus weer tegen hen:
Pi Leon: Wat moet ik dan doen met Hem, die jullie de koning van de Joden noemen?”
V Ze schreeuwden opnieuw:
A “Kruisig Hem.”
V Waarop Pilatus aan hen vroeg:
Pi Leon: “Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?
V Maar zij schreeuwden nog harder:
A “Kruisig Hem.”
V Pilatus wilde het volk zijn zin geven en liet daarom Barabbas vrij. Maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

V Toen brachten de soldaten Hem naar het binnenplein van het gerechtsgebouw. Ze riepen de hele afdeling samen, hingen Jezus een purperen kleed om, vlochten van doornen een krans en zetten Hem die op. “Wees gegroet, koning van de Joden”, riepen ze. Ze sloegen Hem met een rietstok op het hoofd, spuwden op Hem, vielen op hun knieën voor Hem neer en brachten Hem zogenaamd hun hulde. Nadat ze Hem zo bespot hadden, namen ze het purperen kleed weer van Hem af, trokken Hem zijn eigen kleren aan en voerden Hem weg om Hem te kruisigen.
Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, kwam voorbij, toen hij terugkeerde van het veld. Ze dwongen hem om Jezus’ kruis te dragen. Ze brachten Hem naar de plaats Golgota, dat betekent: Schedelplaats. Daar reikte men Hem wijn aan die met kruidige mirre was vermengd. Maar Hij weigerde. Toen zij Hem aan het kruis geslagen hadden. Verdeelden zij zijn kleren. Door te dobbelen beslisten ze wat ieder zou krijgen. Het was het derde uur toen ze Hem kruisigden. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling was: De koning van de Joden. Samen met Hem kruisigden ze twee rovers; de een rechts, de ander links van Hem. Zo werd het Schriftwoord vervuld dat zegt: Hij werd gerekend bij de boosdoeners. Voorbijgangers bespotten Hem en zeiden hoofdschuddend:
A “Ha, ha, U die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red U zelf en kom van het kruis af.”
V Zo ook spotten de hogepriesters en de schriftgeleerden en zeiden tegen elkaar:
A Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Die Messias, die koning van Israël! Dat Hij nu maar eens van het kruis afkomt. Dan zullen we zien en geloven!”
V Ook die met Hem gekruisigd waren, beledigden Hem met hun spot.

V Vanaf het zesde uur tot aan het negende uur werd het duister over het hele land. En op het negende uur riep Jezus met luide stam:
J “Eloï, Eloï, lama sabachtani!”
V Vertaald betekent dat:
J “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”
V Sommigen die erbij stonden en het hoorden zeiden:
A “Hoor, Hij roept om Elia.”
V Iemand ging een spons halen, doopte die in zure wijn, stak hem op een rietstok en wilde Hem ervan laten drinken, terwijl hij zei:
M Leon: “Wacht! We willen eens zien of Elia Hem eraf komt halen.”
V Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.

We knielen eventjes

V Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder middendoor. De honderdman die tegenover Jezus de wacht hield en zag dat Hij op die wijze de geest had gegeven, riep uit:
M Leon: “Werkelijk, deze mens was Zoon van God.”

preek

Geloofsbelijdenis
A Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

voorbede
K Yorrit: Voor de Kerk, wereldwijd; dat overal op aarde veel mensen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en met Pasen naar de kerk gaan om Jezus te bedanken voor zijn lijden, sterven én verrijzen. Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

K Yannick: Voor alle wereldleiders; dat zij, net als Jezus, géén geweld gebruiken om vrede te bereiken, maar door bidden en praten dichter bij elkaar proberen te komen. Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

K Anne: Om zegen en kracht voor alle mensen die, net als Jezus, onschuldig veroordeeld zijn; dat zij zich, net als Jezus, koninkrijk en waardig blijven gedragen tót de waarheid aan het licht komt. Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

K Yona: Voor onszelf en alle mensen, groot en klein, die bij onze parochie horen; dat het geloof handen en voeten krijgt – zichtbaar wordt – in ons dagelijks leven. Laat ons zingend bidden.

A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

L Peter Zaat: Misintenties … . Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

P God, verhoor onze gebeden omdat U God bent en goed en van ons houdt. Door Christus onze Heer.
A Amen.

DE DIENST VAN DE EUCHARISTIE

BEREIDING VAN DE GAVEN

collecte en lied: Als ik mijn ogen sluit

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw zijn stem, die roept: “Het is volbracht!”
En daarna wordt het stil, ’t is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit: dat Hij dit deed voor mij.

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil.
Ik bid met heel mijn hart, wat ik Hem zeggen wil:
“Heer, aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend, die zoveel hield van mij.”

P Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

gebed over de gaven
P Heer, wees ons nabij, want voor ons heeft uw Zoon het kruis gedragen. Neem onze gaven in zijn offer op, schenk ons de verzoening waar wij om vragen: de rijkdom van uw barmhartigheid. Door Christus onze Heer.
A Amen.

HET EUCHARISTISCH GEBED

prefatie
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.
P Verheft uw hart.
A Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A Hij is onze dankbaarheid waardig.

P Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij die zelf onschuldig was, heeft willen lijden voor hen die schuldig waren; Hij die geen kwaad bedreven had, liet zich veroordelen omwille van de zondaars. Zijn dood heeft onze zonden uitgewist, zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U, en zingen U toe vol vreugde:

Heilig (KISI)
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!

eucharistisch gebed 2 C
P Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

acclamatie
A Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.

P Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus, Jozef, onze bisschop, en Johannes, zijn hulpbisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
A Amen.

COMMUNIERITUS

Onze Vader
P Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

A Onze Vader, die in de hemel zijt; uw Naam worde geheiligd; uw Rijk kome; uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade.

P Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in on-
ze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

A Want van U, is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

P Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
A Amen.

vredeswens
P De vrede des Heren zij altijd met u.
A En met uw geest.
P Wenst elkaar de vrede!

Lam Gods (KISI)
Lam Gods, Lam Gods, dat wegneemt de zonden,
de zonden der wereld,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

uitnodiging tot de communie
P Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

liederen tijdens de communie

Jezus voor mij

Jezus voor mij bent U aan ’t kruis geslagen.
Jezus voor mij heeft U de hoon verdragen.
Jezus voor mij riep U luid: “Het is volbracht”.
Uw hart heeft daarbij aan mij gedacht.

Refrein: Jezus voor mij, Jezus voor mij,
en voor ons allen hier.
Jezus voor ons, Jezus voor ons.
Wij verhogen U, wij loven U, wij danken U!

Jezus voor mij verlaten, prijs gegeven.
Jezus voor mij, gaf U uw eigen leven.
Jezus voor mij onderging U de dood.
Het bloed, de wijn, uw lichaam is ons Brood.

Jezus voor mij verbleef U bij de doden.
Jezus voor mij diep in het graf verscholen.
Jezus voor mij bent U verrezen uit de dood.
U zegent en zingt en wekt het morgenrood!

1000 ideeën

Ik heb wel 1000 ideeën waarom ik U prijzen kan!
1000 ideeën om te loven! (2x)

Prijzen wil ik U, voor alles wat U bent.
God-met-ons, Emmanuel, Koningszoon uit Israël!

Prijzen wil ik U, voor alles wat U geeft:
redding, heil en heerlijkheid, door het kruis dat leven geeft!

Prijzen wil ik U, die leeft in eeuwigheid.
Eens mag ik daar bij U zijn, loof ik U in eeuwigheid!

gebed na de communie
P Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, met vreugde hebben wij uw Zoon ontvangen in ons midden en hebben
wij herdacht hoe Hij het lijden heeft doostaan opdat wij allen zouden leven. Bewaar in ons de vrucht van uw barmhartigheid; dat ook wij het kruis opnemen en de weg opgaan die leidt naar de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
A Amen.

Peter Zaat: mededelingen

zegen en wegzending
P De Heer zal bij u zijn.
A De Heer zal u bewaren.
P Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen.
P Gaat nu allen heen in vrede.
A Wij danken God.

slotlied: Samen op weg naar Pasen

Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg, de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg en weten: het komt goed.

Samen op weg naar Pasen.
Geweldig dat dat kan en dat dat mag.
Samen op weg naar Pasen.
En delen in Gods liefde elke dag!

Stilstaan bij zijn intocht inde stad Jeruzalem,
stilstaan bij “Hosanna” tot de woorden: “Kruisig Hem”!
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad,
maar weten dat het leven, dankzij Hem, weer verder gaat.

Stilstaan bij de dingen, die Hij voor ons heeft gedaan,
stilstaan bij het kruis, dat je op Golgotha zag staan.
Stilstaan bij zijn leven, dat Hij voor de mensen gaf,
en stilstaan bij de vrouwen, bij het openstaande graf.

Samen mogen leren van de weg, die Hij moest gaan,
hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan,
voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft.
Het wonder van het Paasfeest, dat ons weer toekomst geeft.