2019-03-03 Vormselviering

“Een goede boom geeft goede vruchten”

Vormselviering 3 maart 2019

Vormheer: Mgr. J. Hendriks

R.K. Parochie van de H. Dionysius
Heerhugowaard

Wil je de viering als pdf downloaden, klik hier 2019-03-03 Vormselviering

 

OPENINGSRIT2US

openingslied: Breng ons samen

U roept ons samen als Kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest,
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw Naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer,
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! (2x)

Breng ons samen, één in uw Naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

kruisteken
B In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A Amen.

begroeting
B Vrede zij u.
A En met uw geest.

woord van welkom door Pastoor Frank Domen

openingswoord
L Fijn, dat jullie allemaal naar deze viering gekomen zijn. Wij zijn dankbaar dat wij vandaag het Sacrament van het Vormsel mogen ontvangen. Het Doopsel en de Eerste heilige Communie zijn de eerste twee stappen om bij de Katholieke Kerk te horen. En de derde en laatste stap is het Vormsel. Het is niet gemakkelijk om als echte christenen te leven en te getuigen. Maar wij krijgen vandaag in het Sacrament van het Vormsel de Geestkracht van God. Samen met de heilige Geest gaat het lukken.

L De heilige Geest heeft zeven gaven voor ons, zeven geschenken: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag voor God, en liefde voor God – geschenken die we nodig hebben om goed te leven, om goed om te gaan met God en met elkaar.

L Vandaag horen we in de eerste lezing, dat onze woorden belangrijk zijn, want onze woorden zeggen iets over onze gedachten en over ons hart.

L En in het evangelie zegt Jezus: “Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over”. Wij worden wijze, goede en gelukkige mensen als ons hart vol is van Jezus, vol van liefde voor Hem en alle mensen. En daarbij wil de heilige Geest ons helpen.

inleiding door Mgr. Jan Hendriks

schuldbelijdenis
L Heer Jezus, U hebt ons gezegd dat we goed moeten spreken, altijd en overal, ook als we problemen hebben. Vergeef ons, want dat is lang niet altijd gelukt.

L We zijn soms ongehoorzaam geweest, ongeduldig, boos en egoïstisch. We hebben ons niet laten inspireren en leiden door de heilige Geest. Christus, vergeef ons,

L Jezus, U hebt ons geleerd om elke dag te bidden. Bidden maakt sterk en geeft kracht. Maar wij hebben vaker gedacht: “Bidden helpt niet” – vergeef ons.

A Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
B Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
A Amen.

Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (2x)

En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (2x)

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (2x)

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (2x)

Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (2x)

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (2x)

openingsgebed
B Laat ons bidden. God, hemelse Vader, aan Jezus’ woorden hebben wij gemerkt dat Hij van U is uitgegaan. Nooit heeft iemand gesproken zoals Hij. Geef dat wij zijn boodschap trouw in ons hart bewaren, en de gemeenschap worden waarin wij elkaar willen verstaan. Leer ons in alle omstandigheden de taal van de liefde te spreken. Door onze Heer Jezus Christus, … .
A Amen.

DE DIENST VAN HET WOORD

eerste lezing (Sir. 27,4-7)
L Uit het boek Ecclesiasticus.
Als men de zeef schudt, blijft het kaf. En in het spreken ontdekt men het boze van de mens. Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven, en de mens door wat hij zegt in het gesprek. Aan de vruchten van de boom herkent men de boomgaard, en aan de woorden van de mens zijn gezindheid. Prijs daarom geen mens vóórdat hij gesproken heeft, want eerst op grond daarvan kan men een mens beoordelen.
Woord van de Heer.
A Wij danken God.

tussenzang Psalm 91/92: Looft de Heer, alle volken

Refrein: Laudate Dominum (2x), omnes gentes.
Alleluia. Alleluia.

Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,
uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend,
en heel de nacht door uw trouw. (Refrein)

De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon-ceders gedijend;
zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof. (Refrein)

Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.
Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht. (Refrein)

vers voor het evangelie
K Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
A Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
L Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen.
A Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

evangelie (Lc. 6,39-45)
D De Heer zij met u.
A En met uw geest.
D Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
A Lof zij U, Christus. (Lucas.

D In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: “Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede te voorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slechte brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid; want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.”
Woord van de Heer
A Wij danken God.

acclamatie na het evangelie
A Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

preek

Viering van het Vormsel

Hernieuwing van de doopbeloften (iedereen gaat staan)

Aan de toediening van het Vormsel gaat de hernieuwing
van de doopbeloften vooraf. Al sinds de oudchristelijke tijd vindt
een verzaken van het kwaad plaats en dan de belijdenis van het geloof.

Bisschop Zullen jullie weerstand bieden aan
al het kwaad, het werk van de Boze
en zijn verleiding?

Vormelingen Ik zal er weerstand aan bieden.

Bisschop Geloven jullie in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

Vormelingen Ik geloof in God de Vader.
Onze Vader, onze Heer,
die de hemel en de aarde,
die ook mij geschapen heeft.
Ik geloof in God de Vader,
Hem zij glorie, lof en eer.

Bisschop Geloven jullie in Jezus Christus,
zijn een-geboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de Maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

Vormelingen Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van God en Mensenzoon,
die, verrezen uit de doden,
ons bevrijdt uit alle nood.
Ik geloof in Jezus Christus:
levend Woord en Levend Brood.

Bisschop Geloven jullie in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft, die vandaag,
door het Sacrament van het Vormsel,
aan ieder van jullie geschonken wordt
zoals eens aan de apostelen
op het Pinksterfeest?

Vormelingen Ik geloof dat God door Jezus
ons zijn Geest gezonden heeft,
die ons vreugde, licht en warmte,
die ons kracht en liefde geeft.
Ik geloof in God de Helper,
Geest die levend in mij leeft.

Bisschop Geloven jullie in de heilige, Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?

Vormelingen Ik geloof dat God zijn liefde
voort laat leven in zijn Kerk.
Wereldwijd werkt zijn genade
in elk dienend mensenwerk.
Ik geloof dat ik ook kerk ben,
door de doop daartoe gemerkt.

Bisschop Dit is ons geloof. Dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.

Vormelingen Amen.

Handoplegging

Bisschop Laat ons bidden, dat onze God en Vader de Heilige Geest uitstort over hen die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren en zijn kinderen zijn geworden. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon van God.

We bidden even in stilte om de komst van de heilige Geest
De bisschop en de priester strekken de handen uit

Bisschop Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt uw dienaren herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde.
Wij bidden U: zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam. Door Christus, onze Heer.

Allen Amen.

Zalving met chrisma (iedereen gaat zitten)

De vormelingen gaan naar de bisschop.
De begeleiders leggen hun rechterhand op de schouder van de vormeling. De vormeling zegt zijn/haar naam. De bisschop zalft de vormeling op het voorhoofd.

Bisschop Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.
Gevormde Amen.

Bisschop Vrede.
Gevormde En vrede voor u.

liederen tijdens het vormen

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Make me a channel of your peace

Make me a channel of your peace.
Where there is hatred let me bring your love.
Where there is injury your pardon, Lord.
And where there’s doubt true faith in you.

Refrain: Oh, Master grant that I may never seek
so much to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love with all my soul.

Make me a channel of your peace.
Where there’s despair in life let me bring hope.
Where there is darkness, only light.
And where there’s sadness, ever joy. (Refrain)

Make me a channel of your peace.
It is in pardoning that we are pardoned;
in giving of ourselves that we receive;
And in dying that we’re born to eternal life. (Refrain)

Maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat is, wil ik liefde brengen.
Waar onrecht is, uw vergeving, Heer.
En waar twijfel is, vertrouwen op U.

Refrein: Heer, maak dat ik niet allereerst zoek:
getroost te worden, maar anderen troost;
begrepen te wórden, maar anderen begrijp;
bemind te wórden, maar van harte bemin.

Maak mij een instrument van uw vrede.
Waar wanhoop is, wil ik hoop brengen.
Waar duisternis is, enkel licht.
En waar droefheid is, duurzame vreugde. (Refrein)

Maak mij een instrument van uw vrede.
Want als ik vergeef, ontvang ik vergiffenis;
als ik gééf, zal ik ontvangen;
als ik sterf, zal ik eeuwig leven. (Refrein)

Jezus, U bent het licht in ons leven

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor uw liefde, o Heer.

voorbede
L Voor alle mensen die bij de Kerk horen; om openheid voor de heilige Geest, die ook alle kinderen, tieners en jongeren wil helpen om de woorden van Jezus in daden om te zetten, te dóen. Laat ons zingend bidden.
A Liefdevolle God, verhoor ons gebed.

L Voor alle wereldleiders en hun regeringen; dat zij goede, eerlijke en wijze woorden spreken – om God te eren en te danken en de mensen de goede weg wijzen. Laat ons zingend bidden.
A Liefdevolle God, verhoor ons gebed.

L Voor alle tieners en jongeren die nog niet geloven, nog niet gedoopt zijn, of grote problemen hebben; dat zij mensen ontmoeten die vertellen dat God van hen houdt – zoals ze zijn. Laat ons zingend bidden.
A Liefdevolle God, verhoor ons gebed.

L Voor de tieners en volwassenen die net gevormd zijn, voor alle kinderen die hun Eerste heilige Communie hebben gedaan, voor de dopelingen, en alle familie; dat zij in alle omstandigheden van het leven op God blijven vertrouwen, zodat hun geloof ook groeit. Laat ons zingend bidden.
A Liefdevolle God, verhoor ons gebed.

L Parochie-intenties … . Laat ons zingend bidden.
A Liefdevolle God, verhoor ons gebed.

B God, onze Vader, verhoor onze gebeden en laat uw heilige Geest ons helpen het goede te doen. Door Christus onze Heer.
A Amen.

DE DIENST VAN DE EUCHARISTIE

BEREIDING VAN DE GAVEN

collecte en lied: Aan de maaltijd wordt het stil

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
“Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
dit is hoe mijn Kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen”.

Refrein: Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil,
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
“Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
dit is hoe mijn Kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen”. (Refrein)

B Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

gebed over de gaven
B Heer, uit onszelf zijn wij niets, maar Gij maakt ons bekwaam dienaars te zijn van het nieuw verbond. Gij hebt ons het beheer van uw geheimen toevertrouwd. Daarom durven wij U deze gaven te brengen, en vragen dat Gij ze wilt aanvaarden. Door Christus onze Heer.
A Amen.

redenen tot dankbaarheid
L Dank U, Heer, voor de gaven van de heilige Geest, die we hard nodig hebben om goede dingen te kunnen doen.

L Jezus, we zijn heel dankbaar voor de Kerk, voor onze Kerkfamilie; het is goed bij een gemeenschap te horen.

L Dank U, Jezus, voor alle wonderen die U ook in ons leven hebt gedaan en zult blijven doen – daarop vertrouwen we.

L Dank U, God, voor alles wat was, en wat is, en wat komt; voor de kleine en grote mooie dingen die in ons leven gebeuren.

HET EUCHARISTISCH GEBED

prefatie
B De Heer zij met u.
A En met uw geest.
B Verheft uw hart.
A Wij zijn met ons hart bij de Heer.
B Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A Hij is onze dankbaarheid waardig.

B Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken altijd en overal door Christus onze Heer. Die, zelf de Zoon, ons tot uw zonen heeft gemaakt; die, hemelhoog verheven aan uw rechterhand, zijn woord gehouden heeft en uw Geest gegeven. Daarom zingen wij U, nu en in eeuwigheid, met alle engelen vol eerbied toe:

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth.
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelcis Deo.
Hosanna in excelcis.
Benedictus qui venit in Nomini Domini.
Hosanna in excelcis Deo.
Hosanna in excelcis.

eucharistisch gebed 2 C
B Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

acclamatie
A Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

B Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.

P Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus, Jozef onze bisschop, en Johannes onze hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Denk ook aan uw kinderen, nu Gij hen op deze dag van hun Vormsel de heilige Geest hebt geschonken waardoor zij sterker lijken op uw Zoon en krachtiger voor Hem kunnen getuigen tot opbouw van uw Kerk. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.

B Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, de heilige Jozef, haar bruidegom, de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

A Amen.

COMMUNIERITUS

Onze Vader (gezongen)
B Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

A Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw Naam worde geheiligd; uw Rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.

B Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

A Want van U, is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

B Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
A Amen.

vredeswens
L Vrede is een vrucht van de heilige Geest. We hebben het Sacrament van het Vormsel ontvangen – dus de vrede móet zichtbaar worden – dichtbij – in ons midden. Als de vrede in ons hart woont, in de harten van ons allemaal, dan komt er ook langzaam maar zeker vrede verder weg, vrede wereldwijd. Want waar de heilige Geest waait, groeit en bloeit de vrede van de Heer.

B De vrede des Heren zij altijd met u.
A En met uw geest.
D Wenst elkaar de vrede!

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

uitnodiging tot de communie
B Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

lied tijdens de communie

Nada te turbe (Laat niets je verontrusten)

Nada te turbe.
Nada te espante.
Quien a Dios tiene,
nada le falta.
Nada te turbe.
Nada te espante.
Solo Dios basta.
Laat niets je verontrusten.
Laat niets je beangstigen.
Wie aan God vasthoudt,
ontbreekt het aan niets.
Laat niets je verontrusten.
Laat niets je beangstigen.
God alleen is genoeg.

gebed na de communie
B Laat ons bidden. God, uit de schat van uw goedheid hebt Gij het beste te voorschijn gehaald. Gij hebt met ons een verbond gesloten van onverbrekelijke trouw. Wij vragen U: blijf over ons waken; voorzie in elke nood en voltooi wat Gij in ons begonnen zijt. Door Christus onze Heer.
A Amen.

mededelingen

zegen en wegzending
B De Heer zij met u.
A En met uw geest.
B De Naam van de Heer zij gezegend.
A Van nu af toe in eeuwigheid.
B Onze hulp is in de Naam van de Heer.
A Die hemel en aarde gemaakt heeft.

B Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen.
D Gaat nu allen heen in vrede.
A Wij danken God.

slotlied: Bless the Lord

Refrein: Bless the Lord, o my soul, o my soul,
worship his holy Name,
sing like never before, o my soul.
I’ll worship your holy Name.

The sun comes up, it’s a new day dawning,
it’s time to sing your song again,
whatever may pass, and whatever lies before me,
let me be singing when the evening comes.

You’re rich in love, and You’re slow to anger,
your Name is great, and your heart is kind,
for all your goodness I will keep on singing:
ten thousand reasons for my heart to find.

And on that day when my strength is failing,
the end draws near and my time has come,
still my soul will sing your praise unending:
ten thousand years and then forevermore.

Refrein: Prijs de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
aanbid zijn heilige Naam,
zing zoals nooit tevoren, o mijn ziel.
Ik zal uw heilige Naam aanbidden

De zon komt op, een nieuwe dag begint,
het is tijd om uw lied weer te zingen,
wat er ook gebeuren zal, en wat er ook voor me ligt,
laat me nog zingen als de avond komt.

U bent rijk in liefde, en U wordt langzaam boos,
uw Naam is groot, en uw hart is liefdevol,
van uw goedheid wil ik blijven zingen:
mijn hart heeft tienduizend redenen.

En op die dag, als mijn kracht uit mij wegvloeit,
het einde nader komt en mijn tijd gekomen is,
dan nog zal mijn ziel U oneindig prijzen:
tienduizend jaar en dan voor eeuwig.

Vandaag zijn gevormd

Geany Balochie
Bas Geels
Giordi Granadillo
Sonia Hakizimana
Saoirse Knaap
Tim Rood
Vigo Rood
Sanne Salomon
Emma Simon
Bram Sprenkeling
Mirella Theunis
Samantha Turenhout
Maxim van der Veer