09-04-2017 Palmpasen

Hosanna voor de Koning
van de hemel en de aarde

Palmpasenviering
9 april 2017

R.K. Parochie van de H. Dionysius
Heerhugowaard

Wil je de viering als pdf downloaden, klik hier 2017-04-09 Palmpasen

kruisteken
P In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A Amen.

begroeting
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.

openingswoord

wijding van de Palmpasenkruisen en palmtakken
P God, er zijn veel mensen die op U hopen. Geef ons meer geloof en luister naar ons gebed. Wij willen Jezus in ons midden ontvangen. Wij willen met onze palmtakken naar Hem zwaaien. Wij willen Hem ook veel goede daden geven: Christus, onze Heer.
A Amen.

evangelie van de intocht
P Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs (21,1-11).
Jezus en zijn leerlingen waren dicht bij Jeruzalem. Ze gingen de Olijfberg op in de richting van Betfage. Toen stuurde Jezus twee van hen voor zich uit met de opdracht: “Ga naar het dorp, daar voor jullie. Het eerste wat je er zult vinden, is een ezelin die staat vastgebonden samen met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand jullie er iets over zegt, dan moet je antwoorden: “De Heer heeft ze nodig, maar Hij zal ze gauw terugsturen.”
Dit gebeurde, zodat zou uitkomen wat de profeet had gezegd: “Kijk, jullie Koning komt naar jullie toe, vriendelijk en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.”
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels op en Hij ging erop zitten. Veel mensen legden hun mantels neer op de weg. Anderen legden takken op de weg, die ze van bomen hadden afgesneden. De mensen zongen hardop: “Hosanna, Zoon van koning David, gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer! Hosanna in den hoge!” Toen Jezus Jeruzalem binnentrok, werd de hele stad opgewonden. De mensen vroegen: “Wie is dat?” Het volk antwoordde: “Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.”
Woord van de Heer.
A Wij danken God.

liederen tijdens de palmprocessie

Groot, groter, de grootste bent U

Groot, groter, de grootste bent U.
Wij prijzen U, wij danken U.
Groot, groter, de grootste bent U.
Wij loven, Heer, uw heilige Naam.
Groot, groter, de grootste bent U.
Wij prijzen U, wij danken U.
Groot, groter, de grootste bent U.
In alle eeuwigheid. Amen.

Sterk, sterker, de sterkste bent U … .

Hoog, hoger, de hoogste bent U … .

Groot, sterker, de hoogste bent U … .

Leve Jezus onze Koning

Refrein: Leve Jezus, onze Koning (3x).

Hij heeft de mensen lief

De mensen langs de weg, die vonden het geweldig fijn;
in bomen zaten zij te kijken of het mooi zou zijn.
Ze zwaaiden met hun palmen, legden kleden op de weg,
want Jezus kwam eraan.

Ze liepen door de stad, de mensen waren allemaal blij,
want ze dachten allemaal: een Koning gaat voorbij.
Ze zongen en ze juichten, want ze hadden veel plezier:
nu was de Koning hier.

Maar Jezus was niet blij, de mensen snapten het toen niet.
Hij was helemaal geen Koning en het deed Hem veel verdriet,
Hij ging toch echt niet vechten met een leger of zoiets,
Hij had de mensen lief.

In het licht van onze Heer

In het licht van onze Heer gaan wij.
In het licht van onze Heer gaan wij.
In het licht, in het licht van onze Heer gaan wij.
In het licht van onze Heer gaan wij.

In de kracht van onze Heer gaan wij … .
In de vrede van de Heer zijn wij … .
In de liefde van de Heer zijn wij … .

in de kerk begint nu de eucharistieviering

Samen op weg naar Pasen
Tekst en muziek: Marcel en Lydia Zimmer

Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg, de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg en weten: het komt goed.

Samen op weg naar Pasen.
Geweldig dat dat kan en dat dat mag.
Samen op weg naar Pasen.
En delen in Gods liefde elke dag!

Stilstaan bij zijn intocht inde stad Jeruzalem,
stilstaan bij “Hosanna” tot de woorden: “Kruisig Hem”!
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad,
maar weten dat het leven, dankzij Hem, weer verder gaat.

Stilstaan bij de dingen, die Hij voor ons heeft gedaan,
stilstaan bij het kruis, dat je op Golgotha zag staan.
Stilstaan bij zijn leven, dat Hij voor de mensen gaf,
en stilstaan bij de vrouwen, bij het openstaande graf.

Samen mogen leren van de weg, die Hij moest gaan,
hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan,
voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft.
Het wonder van het Paasfeest, dat ons weer toekomst geeft.

openingswoord door de kinderen
K Welkom allemaal in onze kerk! Wij hebben met onze versierde Palmpasenkruisen door Heerhugowaard gelopen. Straks geven we die weg aan iemand die ziek is, of alleen. Of aan iemand die verdriet heeft. Wij willen iemand blij maken met een Palmpasen-
kruis.

K Lang geleden hebben de mensen Jezus juichend binnengehaald in Jeruzalem. Wij willen Jezus binnenhalen in ons leven. En we willen samen de weg gaan, die Jezus is gegaan. Ook als dat moeilijk is. Want God houdt van ons en helpt ons. Hij is blij, dat wij er zijn om samen te bidden en te zingen. Wij wensen iedereen een hele mooie viering.

Heer, ontferm U (KISI)

openingsgebed
P Laat ons bidden. God, vandaag is het Palmpasen, de dag waarop Jezus werd toegejuicht als Koning. Help ons om altijd zo over Jezus te denken. En altijd te vertellen tegen andere mensen dat Hij een bijzondere Koning is: onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, … .
A Amen.

DE DIENST VAN HET WOORD

L Het lijdensverhaal van onze Heer
Jezus Christus volgens Matteüs (27,11-54).

L = lector
P = Pilatus
J = Jezus
Vr = vrouw
Pr = priesters
S = soldaat
A = allen

L Toen Jezus voor Pontius Pilatus stond, vroeg Pilatus Hem:
P “Bent U de Koning van de Joden?”
L Jezus antwoordde:
J “Het is, zoals u zegt.”
L Maar Hij gaf helemaal geen antwoord op de beschuldigingen die de hogepriesters en de oudsten tegen Hem uitspraken. Toen zei Pilatus tegen Hem:
P “Hoort U niet waarvan ze U allemaal beschuldigen?”
L Maar Hij gaf geen enkel antwoord meer. Dat verbaasde Pilatus heel erg. Het was de gewoonte, dat Pilatus bij een feest een gevangene vrijliet. Het volk mocht hem uitkiezen. Er zat toen juist een gemene man gevangen, die Barabbas heette. Omdat de mensen nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus tegen hen:
P “Wie zal ik vrijlaten? Wie willen jullie? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?”
L Hij wist heel goed, dat ze Hem hadden overgeleverd, omdat ze jaloers waren. Tijdens de rechtszitting stuurde zijn vrouw hem een boodschap:
Vr “Houd je erbuiten. Die man Jezus is rechtvaardig. Vannacht heb ik in een droom veel om Hem geleden.”
L Maar de hogepriesters en de oudsten haalden het volk over om te kiezen voor Barabbas en om Jezus te laten doden. Pilatus vroeg:
P “Wie van de twee moet ik volgens jullie vrijlaten?”
L Ze zeiden:
A “Barabbas!”
L Pilatus vroeg:
P “Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?”
L Allemaal riepen ze:
A “Kruisig Hem!”
L Hij zei opnieuw:
P “Maar wat heeft Hij dan verkeerd gedaan?”
L Zij schreeuwden nog harder:
A “Kruisig Hem!”
L Pilatus merkte dat hij zo niet verder kwam. Het volk werd alleen maar onrustiger. Hij liet water brengen en voor de ogen van het volk waste hij zijn handen, terwijl hij zei:
P “Ik heb geen schuld aan het bloed van deze man. Zien jullie zelf maar wat jullie doen.”
L Het volk riep:
A “Laat zijn bloed maar neerkomen op ons en op onze kinderen.”
L Toen gaf hij het volk zijn zin en liet Barabbas vrij. Maar Jezus liet hij geselen. Daarna gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van Pilatus Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Ze haalden er de hele afdeling bij. Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ze vlochten een krans van doornen en zetten die op zijn hoofd, gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand, vielen voor Hem op de knieën en zeiden spottend:
S “Wees gegroet, Koning van de Joden!”
L Ze spuwden op Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. Daarna namen ze de mantel weer van Hem af, trokken Hem weer zijn eigen kleren aan en voerden Hem weg om Hem aan het kruis te slaan. Bij het verlaten van de stad kwamen ze een zekere Simon tegen, een man uit Cyrene. Ze dwongen hem om het kruis van Jezus te dragen. Toen kwamen ze aan op de plaats die Golgota heet. Dat betekent ‘Schedelplaats’. Daar lieten ze Hem wijn drinken met bittere kruiden. Jezus proefde ervan, maar wilde niet drinken. Ze sloegen Hem aan het kruis en dobbelden om zijn kleren. Ze bleven daar zitten om de wacht bij Hem te houden. Boven zijn hoofd hadden ze een opschrift bevestigd. Daarop stond de reden van zijn veroordeling: Dit is Jezus, de Koning van de Joden. Samen met Hem werden twee rovers gekruisigd: de één rechts, en de andere links van Hem. Voorbijgangers spotten met Hem en zeiden hoofdschuddend:
A “U daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt! Red Uzelf, als U de Zoon van God bent en kom van het kruis af!”
L Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten spotten zo met Hem en zeiden:
Pr “Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet. Als Hij de Koning van Israël is, dan moet Hij nu maar van het kruis afkomen. Dán zullen wij in Hem geloven. Hij vertrouwt toch op God! Laat Die Hem dan bevrijden. Hij heeft toch gezegd: Ik ben de Zoon van God!”
L Ook de rovers, die met Hem gekruisigd waren, beledigden Hem. Vanaf het zesde tot aan het negende uur werd het donker over het hele land. Rond het negende uur riep Jezus met luide stem:
J “Eli, Eli, lama sabachtani!”
L Dat betekent:
J “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”
L Sommigen, die erbij stonden en het hoorden, zeiden:
A “Hij roept om Elia.”
L Meteen haalde iemand een spons, doopte die in zure wijn, stak hem op een rietstok en wilde Hem ervan laten drinken. Maar anderen zeiden:
A “Niet doen! We willen wel eens zien of Elia Hem komt redden.”
L Jezus slaakte opnieuw een luide kreet en gaf de geest.

nu knielt iedereen even

L Toen scheurde het voorhangsel van de tempel middendoor. De aarde beefde en de rotsen spleten uiteen. De graven gingen open en de lichamen van veel gestorven, heilige mensen werden levend. Na zijn verrijzenis kwamen zij uit de graven en gingen naar de heilige stad en verschenen daar aan veel mensen. De honderdman en de andere wachters zagen de aardbeving en wat er allemaal gebeurde en werden heel erg bang. Ze zeiden:
S “Hij was echt de Zoon van God.”

preek

Geloofsbelijdenis
A Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

voorbeden
L Voor alle mensen die gedoopt zijn of binnenkort gedoopt worden; dat zij altijd trouw naar de Kerk blijven gaan en het woord van God proberen te dóen. Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

L Voor alle politieke leiders; dat zij zich laten inspireren door het voorbeeld van Jezus en door zijn woorden, zodat overal op aarde vrede komt en de rijkdommen van de aarde eerlijker verdeeld worden. Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

L Voor alle mensen die een kruis te dragen hebben; dat zij kracht en moed krijgen als zij naar het kruis van Jezus kijken, en getroost en geholpen worden door medemensen. Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

L Voor onze parochie; om een steeds grotere saamhorigheid en liefde voor elkaar – omdat wij allemaal kinderen zijn van God – één grote familie. Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

L Parochie-intenties … Laat ons zingend bidden.
A Wij bidden U: Heer, verhoor ons. Heer, aanhoor ons. Heer, verhoor ons, wij vertrouwen op U.

DE DIENST VAN DE EUCHARISTIE

BEREIDING VAN DE GAVEN

collecte en lied: Uw genade is mij genoeg

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
“Kruisig Hem!” Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis, daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: “Het is volbracht!”

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald:
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer. (Refrein)

P Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

gebed over de gaven
P God, wij geven U brood en wijn en ook onze eenzaamheid en ons verdriet. Verander brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Jezus. Geef ons de kracht om goed met verdriet en lijden om te gaan. En laat ons merken dat U heel dicht bij bent als wij ons alleen voelen. Door Christus onze Heer.
A Amen.

reden tot dankbaarheid
L Dank U, Jezus, dat U dat voor ons hebt willen lijden en sterven. Dank U voor alle kracht en moed, die wij al hebben gekregen en nog zullen krijgen als ons leven moeilijk is. En dank U dat wij weten dat er een leven, vol vreugde, na de dood is.

HET EUCHARISTISCH GEBED

prefatie
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.
P Verheft uw hart.
A Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A Hij is onze dankbaarheid waardig.

P Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij die zelf onschuldig was, heeft willen lijden voor hen die schuldig waren; Hij die geen kwaad gedaan had, liet zich veroordelen omwille van de zondaars. Zijn dood heeft onze zonden uitgewist, zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U, en zingen U toe vol vreugde:

Heilig (Kisi)
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!

eucharistisch gebed 2 C
P Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

acclamatie
A Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.

P Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze Paus, en Jozef en Johannes, onze bisschoppen, en met allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
A Amen.

COMMUNIERITUS

Onze Vader
P Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus zelf aan ons gegeven heeft:

A Onze Vader, die in de hemel zijt; uw Naam worde geheiligd; uw Rijk kome; uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade.

P Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

A Want van U, is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

P Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
A Amen.

vredeswens
P De vrede des Heren zij altijd met u.
A En met uw geest.
P Wenst elkaar de vrede!

Lam Gods (Kisi)
Lam Gods, Lam Gods, dat wegneemt de zonden, de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Lam Gods, Lam Gods, dat wegneemt de zonden, de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

uitnodiging tot de communie
P Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

liederen tijdens de communie

Jezus voor mij

Jezus voor mij bent U aan ’t kruis geslagen.
Jezus voor mij heeft U de hoon verdragen.
Jezus voor mij riep U luid: “Het is volbracht”.
Uw hart heeft daarbij aan mij gedacht.

Refrein: Jezus voor mij, Jezus voor mij,
en voor ons allen hier.
Jezus voor ons, Jezus voor ons.
Wij verhogen U, wij loven U, wij danken U!

Jezus voor mij verlaten, prijs gegeven.
Jezus voor mij, gaf U uw eigen leven.
Jezus voor mij onderging U de dood.
Het bloed, de wijn, uw lichaam is ons Brood.

Jezus voor mij verbleef U bij de doden.
Jezus voor mij diep in het graf verscholen.
Jezus voor mij bent U verrezen uit de dood.
U zegent en zingt en wekt het morgenrood!

Ik ben zo blij

Ik ben zo blij, ik ben zo blij,
want God houdt van mij.
Ik ben zo blij, ik ben zo blij,
want Hij woont diep in mij.

Als we samen zijn

Als we samen zijn,
dan zingen we voor Jezus.
Als we samen zijn,
dan buigen we voor Hem.
Als we samen zijn,
dan knielen we voor Jezus.
Als we samen zijn,
dan springen we van 1,2,3.

Jezus, Jezus, Jezus,
we zingen steeds maar weer:
Jezus, Jezus, Jezus,
Messias onze Heer.

communiegebed
P Laat ons bidden. Door uw gaven gesterkt, vragen wij U ootmoedig: Heer, die ons door de dood van uw Zoon hoop hebt gegeven op het eeuwig leven waarin wij geloven, laat ons door zijn verrijzenis het doel bereiken waarheen wij op weg zijn. Door Christus onze Heer.
A Amen.

mededelingen

zegen en wegzending
P De Heer zij met u.
A En met uw geest.
P Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen.
P Gaat nu allen heen in vrede.
A Wij danken God.

Samen op weg naar Pasen
Tekst en muziek: Marcel en Lydia Zimmer

Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg, de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg en weten: het komt goed.

Samen op weg naar Pasen.
Geweldig dat dat kan en dat dat mag.
Samen op weg naar Pasen.
En delen in Gods liefde elke dag!

Stilstaan bij zijn intocht inde stad Jeruzalem,
stilstaan bij “Hosanna” tot de woorden: “Kruisig Hem”!
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad,
maar weten dat het leven, dankzij Hem, weer verder gaat.

Stilstaan bij de dingen, die Hij voor ons heeft gedaan,
stilstaan bij het kruis, dat je op Golgotha zag staan.
Stilstaan bij zijn leven, dat Hij voor de mensen gaf,
en stilstaan bij de vrouwen, bij het openstaande graf.

Samen mogen leren van de weg, die Hij moest gaan,
hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan,
voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft.
Het wonder van het Paasfeest, dat ons weer toekomst geeft.

 

Op Tweede Paasdag
maandag 17 april om 10.00 uur
is er een Familieviering voor iedereen.
De communicantjes én vormelingen
die zich al hebben voorgesteld worden opgenomen
en zetten hun naam op een opname-formulier
in het Parochiecentrum.
Daar is een gezellig samen-zijn.

Wie wil, kan een hapje meenemen
voor NA de koffie.
Dan blijven we ietsje langer bij elkaar
om samen wat te eten en te drinken.