8 september – Maria Geboorte – feest

8 september – Maria Geboorte – feest

89 eerste lezing: Mich. 5, 1-4a

De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Uit de profeet Micha.
Dit zegt de Heer:
“Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden
hij die over Israël moet heersen.
In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd,
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de Heer,
door de verheven Naam van de Heer zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

ofwel

90 eerste lezing: Rom. 8, 28-30

Die God te voren heeft gekend, heeft Hij ook voorbestemd.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
Wij weten,
dat God in alles het heil bevordert
van die Hem liefhebben,
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij te voren heeft gekend,
heeft Hij ook te voren bestemd
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon,
opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 13 (12), 6

Refrein:
Ik zal juichen en jubelen in de Heer. (Jes. 61, 10a)

Ik rekende op uw genade, Heer.
Maak Gij mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.

vers voor het evangelie

Alleluia.
Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria,
en alle lof waardig;
want uit u is geboren
de zon der gerechtigheid,
Christus, onze Heer.
Alleluia.

91 evangelie: Mt. 1, 1-16.18-23 of 18-23

Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

(Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.
Abraham was de vader van Isaak,
Isaak van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers;
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden;
Peres was de vader van Chesron.
Chesron van Aram.
Aram van Amminadab,
Amminadab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uria;
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia,
Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
Josia van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Sealtiël,
Sealtiël van Zerubabel,
Zerubabel van Abihud,
Abihud van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliud,
Eliud van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus,
die Christus genoemd wordt.)
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling: God met ons.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
Van Asten
2 jaren geleden

Fantastisch dat ik deze lezingen online heb gevonden voor het feest van Maria Geboorte! Het lukte vandaag niet om in de kerk te vieren, maar met deze lezingen en de rozenkrans probeer ik die gemiste kans goed te maken. Zalig feest!