6 augustus – Gedaanteverandering van de Heer – feest

6 augustus – Gedaanteverandering van de Heer – feest

71 eerste lezing: Dan. 7, 9-10.13-14

Zijn kleed was wit als sneeuw.

Uit de Profeet Daniël.
In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 97 (96), 1-2, 5-6, 9

Refrein:
De Heer is koning:
heel de aarde staat onder zijn macht.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de Heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Want heel de aarde staat onder uw macht,
Gij zijt de hoogste der goden.

72 tweede lezing: 2 Petr. 1, 16-19

Deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus.
Dierbaren,
toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen,
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen
toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd:
“Deze is mijn geliefde Zoon
in Wie Ik mijn welbehagen heb.”
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken,
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons
het woord van de profeten nog meer gezag.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 17, 5c

Alleluia.
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld;
luistert naar Hem.
Alleluia.

73 evangelie: Mt. 17,1-9 (cyclus-A: 2023, 2026, 2029 enz.)

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes
met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn gelaat begon te stralen als de zon
en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia,
die zich met Hem onderhielden.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Heer, het is goed dat wij hier zijn.
Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Nog had hij niet uitgesproken
of een lichtende wolk overschaduwde hen
en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld;
luistert naar Hem.”
Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer,
aangegrepen door een hevige vrees.
Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
“Staat op en weest niet bang.”
Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun:
“Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd,
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

74 evangelie: Mc. 9, 2-10 (cyclus-B: 2024, 2027, 2030 enz.)

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg
waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd
zijn kleed werd glanzend
en zó wit als geen volder ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Rabbi, het is goed dat wij hier zijn.
Laten we drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon,
de Welbeminde,
luistert naar Hem.”
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg
verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Zij hielden het inderdaad voor zich,
al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

75 evangelie: Lc. 9, 28b-36 (cyclus-C: 2025, 2028, 2031 enz.)

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Jezus
Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee
en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.
En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek;
het waren Mozes en Elia,
die in heerlijkheid verschenen waren,
en zij spraken over zijn heengaan,
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand.
Klaar wakker geworden, zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
Toen dezen van Hem heen wilden gaan, zei Petrus tot Jezus:
“Meester, het is goed dat wij hier zijn.
Laten wij drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk, die hen overschaduwde.
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen.
Uit de wolk klonk een stem die sprak:
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene,
luistert naar Hem.”
Terwijl de stem weerklonk,
bemerkten zij dat Jezus alleen was.
Zij zwegen erover
en verhaalden in die tijd aan niemand iets
van wat zij gezien hadden.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments