31 mei – Maria Visitatie – feest

31 mei – Maria Visitatie – feest

34 eerste lezing: Sef. 3, 14-18a

De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u.

Uit de Profeet Sefanja:
Sion, jubel van vreugde,
juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem,
met heel uw hart!
Het vonnis dat op u drukte,
werd door de Heer vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u:
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen!
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion,
en laat uw handen niet verslappen.
De Heer, uw God, is bij u
als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw;
Hij jubelt om u van vreugde.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

of:

35 eerste lezing: Rom. 12, 9-16b

Draagt bij voor de noden der heiligen,
beoefent de gastvrijheid.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
uw liefde moet ongeveinsd zijn.
Haat het kwaad, weest het goede welgezind.
Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid.
Acht anderen hoger dan uzelf.
Laat uw ijver niet verflauwen,
weest vurig van geest,
dient de Heer.
Laat de hoop u blij maken,
houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.
Draagt bij voor de noden der heiligen,
beoefent de gastvrijheid.
Zegent hen die u vervolgen;
ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken.
Verblijdt u met de blijden
en weent met hen die wenen.
Weest eensgezind.
Schikt u zonder hooghartigheid
in de omgang met gewone mensen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Jes. 12, 2, 3, 4bcd, 5-6

Refrein:
Israëls Heilige woont in uw midden.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

De dag is nabij dat ge water zult putten
met opgeruimd hart uit de bron van het heil.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

vers voor het evangelie: Lc. 1, 45

Alleluia.
Zalig gij, Maria, die geloofd hebt
dat tot vervulling zal komen
wat u vanwege de Heer gezegd is.
Alleluia.

36 evangelie: Lc. 1, 39-56

Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar
mij toekomt?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep uit met luide stem:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte,
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”
En Maria sprak:
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm;
slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij Elisabeth gebleven was,
keerde zij naar huis terug.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments