29 september – HH. Michaël, Rafaël en Gabriël, aartsengelen – feest

29 september – HH. Michaël, Rafaël en Gabriël, aartsengelen – feest

100 eerste lezing: Dan. 7, 9-10.13-14 

Duizendmaal duizenden dienden Hem.

Uit de Profeet Daniël.
In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij,
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

ofwel:

101 eerste lezing: Apok. 12, 7-12a

Michaël en zijn engelen moesten oorlogen tegen de Draak.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.
Toen brak er in de hemel een oorlog uit.
Michaël en zijn engelen moesten strijden tegen de Draak.
Ook de Draak streed, en zijn engelen.
Maar zij hielden geen stand
en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
En de grote Draak werd neergeworpen,
de oude Slang, die Duivel en Satan heet,
die de hele wereld verleidt;
neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem.
En ik hoorde een stem in de hemel roepen:
“Nu is gekomen het heil en de macht
en het koningschap van onze God
en de heerschappij van zijn Gezalfde,
want de aanklager van onze broeders is neergeworpen,
die hen aanklaagde bij onze God,
dag en nacht.
Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam
en door het woord van hun getuigenis,
want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe.
Daarom, juicht hemelen en gij die daar woont.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 138 (137), 1-2a, 2b-3, 4-5

Refrein:
Ik zing voor U, Heer, en alle hemelmachten.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U zullen alle koningen der aarde eren,
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen,
ja, waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.

vers voor het evangelie: Ps. 103 (102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechten die doet wat Hij wil.
Alleluia.

102 evangelie: Joh. 1, 47-51

Gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zag Jezus Natanaël naar zich toekomen
en zei, doelend op hem:
“Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is!”
Natanaël zei tot Hem
“Hoe kent Gij mij ?”
Jezus gaf hem ten antwoord
“Voordat Filippus u riep,
zag Ik u onder de vijgenboom zitten.”
Toen zei Natanaël tot Hem:
“Rabbi,
Gij zijt de Zoon Gods,
Gij zijt de Koning van Israël.”
Jezus antwoordde:
“Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgenboom zag gelooft ge?
Gij zult grotere dingen zien dan deze.”
En Hij voegde er aan toe:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen
in dienst van de Mensenzoon.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments